Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται, επιπλέον, οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Χαρακτηριστικά αειφορίας: το σύνολο των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το βιοκαύσιμο ή βιορευστό σε σχέση με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, ιδίως στοιχεία που αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, αριθμητικό στοιχείο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, περιγραφή και τόπος προέλευσης πρώτων υλών.
β) Αποστολή: η φυσική ποσότητα πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα, που διατίθεται από έναν οικονομικό φορέα στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
γ) Παρτίδα βιοκαυσίμου ή βιορευστού: κάθε ποσότητα βιοκαυσίμου ή βιορευστού με κοινά χαρακτηριστικά αειφορίας. Μια παρτίδα ενδέχεται να διαμοιράζεται μεταξύ διαφορετικών αποστολών ενώ μια αποστολή βιοκαυσίμου ή βιορευστού ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερες από μια παρτίδες.
δ) Φορέας πιστοποίησης: ο φορέας που χορηγεί πιστοποιητικό τήρησης κριτηρίων αειφορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις προτύπου εθελοντικού συστήματος για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σύμφωνα με τους όρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί από την Ένωση, κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προτύπου αειφορίας εθνικού συστήματος εγκεκριμένου από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Εισαγωγή: η εισαγωγή καυσίμων στην ελληνική επικράτεια από τρίτες χώρες, καθώς και η παραλαβή από κράτη -μέλη της Ε.Ε.
στ) Εφοδιαστική αλυσίδα: η αλληλουχία των σταδίων παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης στην τελική κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα. Τα στάδια αφορούν τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα καθώς και τα μείγματα βιοκαυσίμων και βιορευστών με συμβατά καύσιμα. Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στα στάδια αυτά όπως αγρότες, συλλογείς αποβλήτων/υπολειμμάτων, μεταποιητές/παραγωγούς ενδιάμεσων προϊόντων, παραγωγούς βιοκαυσίμων και βιορευστών, οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν ανάμειξη βιοκαυσίμων και βιορευστών με συμβατά καύσιμα, οικονομικούς φορείς που εισάγουν βιοκαύσιμα και βιορευστά, οικονομικούς φορείς που διαθέτουν βιοκαύσιμα και βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα, στην τελική κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.