Άρθρο 04 – Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας

1. Το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας χορηγείται από φορείς πιστοποίησης στους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3.
Οι απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά τήρησης των κριτηρίων αειφορίας καθορίζονται από τα εθελοντικά συστήματα, τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή το εθνικό σύστημα άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., κατά περίπτωση, της παρ. 3 του άρθρου 3.
2. Το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την επωνυμία του φορέα πιστοποίησης που χορηγεί το πιστοποιητικό,
β) την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3,
γ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα, στον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό,
δ) το/τα στάδιο/α που καλύπτονται από το πιστοποιητικό (ενδεικτικά αναφέρονται: παραγωγή βιομάζας, παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, παραγωγή τελικών προϊόντων, ανάμιξη με συμβατά καύσιμα, διάθεση στην τελική κατανάλωση),
ε) τις πρώτες ύλες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό (αφορά τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι και την παραγωγή βιοκαυσίμου ή βιορευστού),
στ) την ημερομηνία έκδοσης
ζ) τη διάρκεια ισχύος και
η) την υπογραφή του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό.
3. Οι οικονομικοί φορείς που κατέχουν πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας υποβάλουν στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο του πιστοποιητικού ή στοιχεία με τα οποία η αρμόδια αρχή μπορεί να έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό (δικτυακός τόπος, αριθμός μητρώου, κλπ).
Εάν το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας έχει εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής, υποβάλλεται επίσημη ελληνική μετάφρασή του.
Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ο οικονομικός φορέας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή για τους λόγους της ανάκλησης ή της αναστολής ισχύος.
4. Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο πιστοποιητικών τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.