Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Δεν απαιτείται επανυποβολή πιστοποιητικών τήρησης κριτηρίων αειφορίας του άρθρου 4 και δηλώσεις για τον ορισμό υπεύθυνου υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7, τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 8, αντίστοιχα, της ΚΥΑ οικ. 175700 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β’ 1212/2016), εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν.