Άρθρο 06 – Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας

1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 είναι οι κάτωθι οικονομικοί φορείς εφόσον έχει τεθεί υποχρέωση στα καύσιμα που διαθέτουν που αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 3:
α) οι κάτοχοι άδειας διύλισης του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες βιοκαυσίμων ή βιορευστών, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που διαθέτουν σε κάτοχους άδειας λιανικής εμπορίας των υποπεριπτώσεων α, β και γ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, σε τελικούς καταναλωτές της υποπερίπτωσης α της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002,
β) οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες βιοκαυσίμων ή βιορευστών που διαθέτουν σε τελικούς καταναλωτές της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002,
γ) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες βιοκαυσίμων ή βιορευστών, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που εκτελωνίζουν και διαθέτουν σε κάτοχους άδειας λιανικής εμπορίας των υποπεριπτώσεων α, β και γ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και σε άλλους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α΄,
γ) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Β1΄ και Β2΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες βιοκαυσίμων, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που διαθέτουν σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002,
δ) οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 για τις ποσότητες βιοκαυσίμων ή βιορευστών, σε μείγμα με συμβατά καύσιμα που εκτελωνίζουν και διαθέτουν σε κάτοχους άδειας λιανικής εμπορίας της υποπερίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, σε τελικούς καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α και β της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και σε άλλους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄.