Άρθρο 09 – Γενικές διατάξεις

1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διατηρούν για πέντε (5) έτη αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απόδειξη των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, ιδίως για τις πληροφορίες που υποβάλλουν σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7, οι οποίες διατίθενται για έλεγχο, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.
2. Οι οικονομικοί φορείς, οι φορείς πιστοποίησης και επαλήθευσης οφείλουν, για τους σκοπούς της παρούσας, να αποστέλλουν επιπροσθέτως συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον τους ζητούνται από την αρμόδια αρχή.
3. Η επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζεται με απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 32η του ν.3468/2006.