Άρθρο 28 Σύσταση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών & Πληροφορικής

1.    Στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ)

2.    Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο  των εγκαταστάσεων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,  την ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων.

3.    Στη Δ.Τ.Δ.Υ συνιστώνται τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος έχουν ιδίως ως εξής:

–            Η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

–            Ο καθορισμός των διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, του τρόπου καταβολής των τελών, τους δικαιούχους είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, η μέριμνα για την έκδοση της σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης και η παρακολούθηση της υλοποίησής της.

–            Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο της πολιτικής για την ανάπτυξη των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  με σκοπό ιδίως την επίτευξη των στόχων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η συμμετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισμών και φορέων, η εφαρμογή των σχετικών διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.

–            Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας ως και η εισήγηση της έκδοσης διοικητικών πράξεων στον τομέα της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

–            Η συμμετοχή και υποστήριξη της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης προτεραιοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η συνεργασία με  συναρμόδιους φορείς για βελτίωση, αναβάθμιση και γενικότερη παρέμβαση στα δίκτυα της χώρας.

–            Η επεξεργασία των εισηγήσεων για την εξέταση θεμάτων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

–            Η διατύπωση εισήγησης για τη σκοπιμότητα εκτέλεσης έργων εγκατάστασης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (οπτικών ινών ή άλλων ευρυζωνικών  δικτύων κ.λπ.) στη χώρα ενταγμένων σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

β.  Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος έχουν ιδίως ως εξής:

–       Η συμβολή στην  υλοποίηση σχεδίου αντιμετώπισης και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες, καθώς και  διαχείρισης έκτακτων αναγκών στη χώρα, σε συνεργασία με την  Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

–       Η εισήγηση για τον καθορισμό των ελαχίστων υποχρεώσεων, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δικτύου και η διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις.

–       Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο των πρακτικών ξένων χωρών, η συμμετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισμών και φορέων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

–       Η παρακολούθηση σχετικών θεμάτων και η εισήγηση για έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση του προγράμματος Gallileo.

–       Η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δορυφορικών κρατικών δικτύων  που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

γ. Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος έχουν ιδίως ως εξής:

–       Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας.

–       Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης υποδομής της χώρας σε θέματα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας κλπ)

–       Η καταγραφή και μέριμνα θεμάτων κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

–       Η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, με χρήση  των σύγχρονων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

4. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστώνται δεκαεπτά (17) θέσεις μονίμων υπαλλήλων και πέντε (5) θέσεις Ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:

Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Διοικητικών, ειδικότητας Νομικών, Οικονομικών, τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικών και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικών. Ο αριθμός των εκάστοτε πληρουμένων θέσεων του Ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι ειδικότητες, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται με την προκήρυξη.

5. Στο άρθρο 43 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Γ’) του ΠΔ 293/99 όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 11α ως εξής:

«11α. Διεύθυνση Υποδομών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής

α) Τμήμα ανάπτυξης δικτύων

ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών

β) Τμήμα ασφάλειας δικτύων

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής

γ) Τμήμα μητρώου δικτυακών υποδομών

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής.»

Οι επόμενες παράγραφοι από 12 και μετά, του ιδίου άρθρου αναριθμούνται.

6. Με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Τμημάτων των υπαγομένων σ’ αυτήν, των θέσεων και ειδικοτήτων και κάθε άλλο θέμα.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 19:50 | Γεωργιάδης Γιώργος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

  Κάνοντας μια απόπειρα κλεισίματος των σχολίων που είχα την τιμή να ανοίξω στις 27-12-2011, διαπιστώνονται τα εξής:
  • Το μεγαλύτερο πλήθος σχολίων που κατατέθηκαν ήταν σχετικά με την ειδικότητα του Φυσικού Ραδιοηλεκτρολόγου η οποία «εκ παραδρομής» δεν αναφέρεται στο προσωπικό που θα στελεχώσει τις νέες θέσεις της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών.
  • Από τα σχόλια των συναδέλφων – εξαίρετων επιστημόνων που κατατέθηκαν τεκμηριώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι είναι οι κατ’ εξοχήν εξειδικευμένοι επί του συγκεκριμένου αντικειμένου επιστήμονες.
  • Σε μια περίοδο που τα «κλειστά» επαγγέλματα βάλλονται ποικιλοτρόπως, επιβάλλεται στις περιγραφές θέσεων να σκεφτόμαστε με πιο ‘ανοιχτό’ μυαλό και να δίνεται η δυνατότητα σε ευρύτερες κατηγορίες επιστημόνων που διαθέτουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα να καταλάβουν μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες τις αντίστοιχες θέσεις.
  • Ο διάλογος, μέσα από την διαδικασία του opengov σημείωσε (βάσει της συμμετοχής) αρκετή επιτυχία και μένει πια στους αρμόδιους συντάκτες αλλά και τους πολιτικούς τους προϊσταμένους να αποδείξουν ότι πράγματι σέβονται και λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια που κατατίθενται.

  Χαλάνδρι, 10-1-2011

  Γιώργος Γεωργιάδης
  ggeorgiadis@ote.gr

  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος – Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:00 | ΒΑΣΙΛΗΣ Τ.

  – Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας ως και η εισήγηση της έκδοσης διοικητικών πράξεων στον τομέα της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

  Δημιουργεί σύγχυση αρμοδιοτήτων με την ΕΕΤΤ, καθόσον τέτοιου είδους αρμοδιότητες έχουν δοθεί με τον Ν. 3431 στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 09:06 | Δημήτριος Πετρίδης

  Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ενεργειακοί Μηχανικοί δεν έχουν καμία θέση σε θέματα τηλ/νιων και δικτύων. Πρόκειται καθαρά για ψηφοθηρική πολιτική.

  Συμφωνώ επίσης με τον κ. Σωκράτη Δημητριάδη περί της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Σε κάθε περίπτωση το τραγελαφικό που εισάγεται από το υπόθεση των ραδιο-φυσικών «MSc ίσο με Επάγγελμα» είναι ότι οι απόφοιτοι πχ Πληροφορικής θα μπορούν να αιτούνται θέσεις σε αντικείμενα των MSc που έχουν παρακολουθήσει δηλ {οικονομικά, μαθηματικά, ψυχιατρική, μαθηματικά, ηλεκτρολογία, μηχανολογία, φυσική, γλωσσολογία}.

  Παρόλα αυτά δεν μου είναι καθόλου παράξενη η τακτική που ακολουθούν συγκεκριμένες συντεχνίες (φυσικοί) οι οποίοι μεταξύ άλλων προσφέρουν και παιδαγωγικές πιστοποιήσεις, ειδικής εκπαίδευσης, πληροφορικής κ.α χρήσιμες για τον δημόσιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ καθηγητών (!) και για προσλήψεις στα ΙΕΚ (μέθοδος γραφής Braile) (!) http://www.eef.gr

  Ας σοβαρευτούμε κύριοι. Ο καιρός των υπερ-επιστημόνων ευτυχώς έχει τελειώσει.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 04:01 | Βασίλης Μάγκλαρης

  Συμφωνώ με όσα αναφέρθηκαν από συναδέλφους Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους. Θα ήθελα να προσθέσω οτι στα διετή μεταπτυχιακά προγραμμάτα σπουδών ραδιοηλεκτρολογίας κανείς δεν γίνεται δέκτος ως μεταπτυχιακός φοιτητής αν δεν έχει ακολουθήσει κατεύθυνση σπουδών Ηλεκτρονικής στο 4ο έτος των προπτυχιακών σπουδών Φυσικής. Επίσης στα 3 πρώτα έτη σπουδών, όπως όλοι οι Φυσικοί, έτσι και οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι, διδάχθηκαν μαθήματα απαραίτητα για τη συνέχεια όπως: Ηλεκτρομαγνητισμός, Εισαγώγη στην Ηλεκτρονική, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Εισαγώγη στους Υπολογιστές, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Κυματική, Οπτική, Ακουστική, Μαθηματικά … κ.α. Επομένως ένας Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος δεν είναι απλά ένας πτυχιούχος Φυσικός που καποια στιγμή στη ζωή του αφιέρωσε 2 χρόνια σπουδάζοντας Ηλεκτρονική. Αν θέλετε να αφαιρεσούμε απο τα 6 συνολικά χρόνια σπουδών τα μη απαραίτητα μαθήματα Φυσικής (που δεν αφορούν τις Τηλεπικοινώνιες και την Ηλεκτρονική γενικότερα), αύτα δεν ξεπερνούν το ένα συνολικά έτος σπουδών. Επειδή όσοι ασχολούμαστε με τις Τηλεπικοίωνιες και Θεωρία Πληροφορίας γνωρίζουμε οτι «μια πληροφορία που μεταδίδεται στον αποδέκτη απο μια πηγή πληροφορίας, δεν μπορεί να ειναι γνωστή στον αποδέκτη από πριν» δεν θεωρώ ότι η παράλειψη των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων έχει γίνει σκόπιμα αφού «η έξοδος μιας πηγής πληροφορίας είναι μια χρονικά μεταβαλλόμενη συνάρτηση χωρίς δυνατότητα πρόβλεψης της πληροφορίας από τον αποδέκτη».

  Βασίλης Μάγκλαρης
  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

 • 7 Ιανουαρίου 2011, 16:11 | Παναγιώτης Ρούσσος

  Θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω στα σχόλια των συναδέλφων οτι Μηχανικός εξ ορισμού είναι ο Εφαρμοσμένος Φυσικός.
  Σύμφωνα με τη υφιστάμενη νομοθεσία, τα προσόντα διορισμού για τις θέσεις ΠΕ4 Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι τα ακόλουθα:
  «ΦΕΚ A 111/17.6.2008
  α) για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών:
  Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού Αεροπορίας, ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών (ΤΗ) της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή πτυχίο Φυσικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ημεδαπής ή αλλοδαπής με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας (Ρ/Η) ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού (Η/Α) διετούς φοίτησης και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.»
  Επιπλέον οι σπουδές Φυσικής δεν είναι άσχετες με το αντικείμενο εξειδίκευσης, αλλά αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο.
  Ο Φυσικός που εισάγεται στο Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας έχει μέσο όρο πτυχίου Λίαν Καλώς 7.
  Όλα τα πειράματα Φυσικής στο προπτυχιακό επίπεδο στηρίζονται κατα κανόνα σε ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης και εξομοίωσης.
  Οι γνώσεις του Φυσικού στον Ηλεκτρομαγνητισμό την Ηλεκτρονική Φυσική και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά είναι το υπόβαθρο της Μελλοντικής εξειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία η τον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.
  Επιπλέον το γνωστικό υπόβαθρο στην Ακουστική την Οπτική και την Φωτομετρία βοηθούν στην καλλιτερη κατανόηση της λειτουργίας Οπτικοακουστικών Συστημάτων.
  Για παράδειγμα το καλλίτερο σύστημα Videoconference, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τον σωστό χρόνο αντήχησης, επιπέδων φωτισμού περιβάλλοντος και των σωστών προδιαγραφών των διατάξεων ήχου και εικόνας σε κάθε Remote Site.
  Βέβαια οι εξαετείς σπουδές (4+2) μας έχουν δώσει τα κατάλληλα εφόδια, όμως όλοι εμείς που ασκούμε το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού επί δεκαετίες, χρειάζεται να μελετούμε συνεχώς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Ρούσσος
  Φυσικός Ηλεκτρονικός και Ραδιοηλεκτρολόγος
  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 20:24 | Τσεπελής Νικόλαος

  Είναι απίστευτο το τί απίθανες απόψεις μπορείς να διαβάσεις:

  «Όσο για τη ραδιοηλεκτρολογία, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται ΑΠΛΩΣ(????) για μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση που δε μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τις απαιτούμεες γνώσεις ενός βασικού τίτλου σπουδών (που αποτελεί και το κριτήριο/προαπαιτούμενο με βάση τη νομοθεσία)»

  Προτείνω, λοιπόν, την κατάργηση των MSc και PhD, γιατί σε καμία περίπτωση ΔΕΝ μπορούν να αντικαταστήσουν το βασικό πτυχίο!

  Και οι συντεχνίες (θα έπρεπε) να έχουν τα όριά τους.

  Τσεπελής Νικόλαος
  Φυσικός – (ΑΠΛΩΣ)Ραδιοηλεκτρολόγος

 • Με το παρών θα ήθελα να ευθυγραμμιστώ με τα σχόλια εκείνων οι οποίοι αναφέρουν την παράλειψη (για πολλοστή φορά) των Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων από τους έχοντες τα τυπικά προσόντα για πρόσληψη σε υπηρεσίες κρατικές σχετικές με τις τηλεπικοινωνίες ή/και την πληροφορική.

  Χ. Παγώνης
  Εκδότης περιοδικού Re-Port

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 17:31 | Μπαλτζής Κωνσταντίνος

  Αξιότιμοι κ.κ.,

  με τη σειρά μου θα ήθελα να επισημάνω τη λανθασμένη (εκ παραδρομής θέλω να πιστεύω) εξαίρεση των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων από τη λίστα εκείνων που δύναται να στελεχώσουν τη Διεύθυνση Τηλ/κών Δικτυακών Υποδομών & Πληροφορικής (όσον αφορά το πρώτο σκέλος της τουλάχιστον).
  Χωρίς να επιθυμώ να αναπαράγω τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, θα ήθελα να προβώ σε δύο μόνο επισημάνσεις.

  1. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2005 στα πλαίσια του έργου «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ» ενταγμένο στο στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 2 (περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://elecom.physics.auth.gr/Gr/Info/stat_analysis.pdf) και αφορούσε την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, βρέθηκε ότι ποσοστό της τάξης του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης των αποφοίτων του συγκεκριμένου ΠΜΣ σχετίζεται με θέματα που άπτονται του χώρου των Τηλ/νιών και Δικτύων. Μήπως αυτό σημαίνει κάτι; Στη συγκεκριμένη έρευνα παρουσίαζονται και αρκετά άλλα στοιχεία (δε νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χώρος για να τα αναφέρω) για την απασχόληση των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα σε τομείς που σχετίζονται με τις Τηλ/νίες και τα Δίκτυα.

  2. Αυτές τις ημέρες, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αποσχολούν τις νομοθετικές μεταρυθμίσεις, είναι αυτό του ανοίγματος των «κλειστών επαγγελμάτων». Μήπως όμως ο αποκλεισμός έπαγγελματικών ομάδων που έχουν όλα τα πρακτικά προσόντα, έρχεται σε αντίφαση με το προηγούμενο;

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας,

  Κων/νος Β. Μπαλτζής
  Δρ. Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 11:08 | Θεοφάνης Κοντός

  Η άποψή μου είναι πως για τη στελέχωση μιας τέτοιας υπηρεσίας, θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι. Το ίδιο το κράτος, εξ άλλου, τους δίνει το δικαίωμα απόκτησης άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Α’. Είναι από τους παλαιότερους στη χώρα μας ειδικούς στις τηλεπικοινωνίες. Οι γνώσεις και η εκπαίδευσή τους δικαιολογούν με το παραπάνω τη συμπερίληψή τους σε αυτούς που μπορούν να ζητήσουν να προσληφθούν στην υπηρεσία αυτή.

 • Συμφωνώ απόλυτα με την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. Ειδικότητες όπως Μηχανολόγοι μηχανικοί και Ενεργειακοί Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί είναι απαράδεκτο να στελεχώνουν μια Διεύθυνση Δικτύων Πληροφορικής. Όσο για τη ραδιοηλεκτρολογία, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται απλώς για μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση που δε μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τις απαιτούμεες γνώσεις ενός βασικού τίτλου σπουδών (που αποτελεί και το κριτήριο/προαπαιτούμενο με βάση τη νομοθεσία). Η εποχή που είχαμε έλλειψη σε επιστήμονες πληροφορικής και δικτύων έχει περάσει προ πολλού. Μπορεί πριν 20-30 χρόνια να τα έκαναν όλα οι μηχανκοί και οι φυσικοί, σήμερα όμως υπάρχουν οι ειδικοί.

 • Παρατηρήσεις και προτάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας σε σχέση με το συγκεκριμένο άρθρο:

  Άρθρο 28, παρ. 3, εδ. (γ)
  ————————-

  Στο εδάφιο αυτό καταγράφονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Δικτυακών Υποδομών. Για την αποφυγή συγχύσεων και πιθανής σύγκρουσης αρμοδιοτήτων με άλλες υπηρεσίες, προτείνουμε την αντικατάστασή του παρακάτω:

  «- Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας.

  – Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης υποδομής της χώρας σε θέματα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας κλπ)

  – Η καταγραφή και μέριμνα θεμάτων κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.

  – Η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, με χρήση των σύγχρονων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.»

  με το:

  «- Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας.

  – Η με κάθε πρόσφορο μέσο καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης υποδομής της χώρας σε θέματα δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας κλπ)

  – Η καταγραφή και μέριμνα θεμάτων κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων.

  – Η λεπτομερής αποτύπωση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας»

  Άρθρο 28, παρ. 4
  —————-

  Στην παράγραφο αυτή καταγράφονται κατά κατηγορία οι συνιστώμενες θέσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επισημαίνουμε τρεις σοβαρές αδυναμίες στην τρέχουσα διατύπωση αυτής της παραγράφου:

  1. Όλες οι συναφείς με το αντικείμενο της υπό σύσταση Διεύθυνσης ειδικότητες μηχανικών περιλαμβάνονται τόσο στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσο και στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής. Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνονται και ειδικότητες που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της υπό σύσταση Διεύθυνσης (π.χ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί). Ως εκ τούτου προτείνουμε την απαλοιφή του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τη μεταφορά των εν λόγω θέσεων στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής που θα περιλαμβάνει, πλέον, 9 θέσεις.

  2. Δεν προβλέπεται δυνατότητα πρόσληψης πτυχιούχων ΤΕΙ Πληροφορική (κλάδος ΤΕ Πληροφορικής).

  3. Δεν συνιστώνται θέσεις κλάδου ΔΕ Πληροφορικής ενώ αντίθετα συνιστώνται θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικών χωρίς να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για θέσεις συναφείς με το αντικείμενο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

  Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αδυναμιών προτείνουμε την αντικατάσταση του παρακάτω:

  «Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Διοικητικών, ειδικότητας Νομικών, Οικονομικών, τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικών και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικών.»

  με το:

  «Εννέα (9) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής, τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ Διοικητικών, ειδικότητας Νομικών, Οικονομικών, δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ΔΕ Πληροφορικής και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικών.»

  Άρθρο 28, παρ. 5
  —————-

  Στην παράγραφο αυτή καταγράφονται οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Η παρούσα διατύπωση πάσχει από αδυναμίες που επισημάνθηκαν και στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου:

  1. Όλες οι συναφείς με το αντικείμενο της υπό σύσταση Διεύθυνσης και των τμημάτων της ειδικότητες μηχανικών περιλαμβάνονται τόσο στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών όσο και στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής. Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνονται και ειδικότητες που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της υπό σύσταση Διεύθυνσης (π.χ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί). Ως εκ τούτου προτείνουμε την απαλοιφή του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

  2. Επιπλέον προτείνουμε τη συμπερίληψη του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής που δεν υπάρχει στην παρούσα διατύπωση.

  Ειδικότερα, προτείνουμε την αντικατάσταση του παρακάτω:

  .«11α. Διεύθυνση Υποδομών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
  ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
  α) Τμήμα ανάπτυξης δικτύων
  ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών
  β) Τμήμα ασφάλειας δικτύων
  ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
  γ) Τμήμα μητρώου δικτυακών υποδομών
  ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής.»

  με το:

  «11α. Διεύθυνση Υποδομών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
  ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής
  α) Τμήμα ανάπτυξης δικτύων
  ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής
  β) Τμήμα ασφάλειας δικτύων
  ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής
  γ) Τμήμα μητρώου δικτυακών υποδομών
  ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής»

  Άρθρο 28, παρ. 6
  —————-

  Η συγκεκριμένη εξουσιοδοτική διάταξη είναι, κατά τη γνώμη μας, αόριστη και συνακόλουθα αντισυνταγματική. Προτείνουμε την επαναδιατύπωσή της ώστε να δίνονται με ακρίβεια τα θέματα που μπορούν να ρυθμιστούν με το προβλεπόμενο Π.Δ.

  Άρθρο 30, παρ. 4
  —————-

  Προτείνουμε τη συμπλήρωση της παραγράφου ώστε να μετέχει στη διαρκή επιτροπή και εκπρόσωπος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Ειδικότερα προτείνουμε την αντικατάσταση του

  «…συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του εκάστοτε διαχειριστή των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου…»

  με το:

  «…συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του εκάστοτε διαχειριστή των ονομάτων χώρου, της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου…»

  Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
  της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
  Ο Γενικός Γραμματέας
  Νεκτάριος Μουμουτζής

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 11:49 | Φίλιππος Τράγκας

  Συμφωνώντας με τα όλα τα προηγούμενα σχόλια, αλλά δίνοντας έμφαση στο σχόλιο του «Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ», θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να επισημάνω την μη αναφορά των Φυσικών Ηλεκτρονικών-Ραδιοηλεκτρολόγων για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) στο Υπουργείο Υποδομών.

  Φίλιππος Τράγκας
  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 08:33 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι Φυσικοί – Ραδιοηλεκτρολόγοι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην ΔΤΔΥ, ΔΕΝ είναι όμως δυνατό να υποκαταστήσουν τους Μηχανικούς.

 • Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέρφους μου αλλά θα ήθελα να κάνω μερικές ακόμα ερωτήσεις/σχόλια περί της λογικής του παραπάνω άρθρου (καθώς μου ζητήθηκε από συναδέρφους):

  1. Η χρησιμοποίηση Μηχανολόγων Μηχανικών σε «Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών & Πληροφορικής» που αποσκοπεί;

  2. Επίσης, στο ίδιο πνεύμα, να επισημάνω ότι οι κατηγορίες ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων είναι τόσο ευρείς που εμπεριέχουν εξειδικεύσεις άχρηστες για αυτές τις θέσεις/αρμοδιότητες που περιγράφονται παραπάνω. Μήπως πρέπει να αποκλειστούν κάποιες ειδικότητες όπως: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης καθώς και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των τομέων Ηλεκτρικής Ενέργειας;

  3. Γιατί λείπουν οι Ραδιοηλεκτρολόγοι; Μήπως οι συγγραφείς αγνοούν την ύπαρξη του κλάδου;

  4. Επίσης να επισημάνω, όπως ανέφερε και ο συνάδερφος Δρ. Κωνσταντίνος Χειλάς, ότι ένας Ραδιοηλεκτρολόγος Φυσικός έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα έναντι των πτυχίων άλλων ειδικοτήτων το οποίο δεν αναγνωρίζεται όπως αναγνωρίζεται σε όλον τον υπόλοιπο πλανήτη.

  5. Λόγω ιδίας εμπειρίας μου στο εξωτερικό και ως ερευνητής με αρκετά χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο τομέα των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στις κεραίες και μικροκύματικές επικοινωνίες, μπορώ να πω ότι οι απόφοιτοι μεταπτυχιακού διπλώματος είναι πολύ πιο κατάλληλοι στη λήψη αποφάσεων και μελέτη συστημάτων επικοινωνίας έναντι απλών πτυχιούχων οι οποίοι είναι ελλιπείς σε γνώσεις και εμπειρίες αλλά και κυριότερα στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης νέων προβλημάτων.

  6. Έχοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση της χώρας, καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες επιβεβλημένες μεταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων και αντιλαμβάνομαι ότι το παραπάνω σχέδιο νόμου (ή οτιδήποτε είναι) αποσκοπεί, εν μέρει, προς αυτό. Αλλά, αν είναι να γίνουν ανακατατάξεις, για το καλό όλων μας (και αυτών που βρίσκονται ήδη στη χώρα και αυτών που θέλουν να επαναπατρισθούν, όπως εγώ), καλό θα ήταν να τοποθετούνται κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις με τις κατάλληλες γνώσεις. Για μένα το παραπάνω άρθρο είναι απαράδεκτο και οι συγγραφείς του θα πρέπει να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτω εγώ και οι υπόλοιποι συνάδερφοί μου.

  7. Στο παραπάνω άρθρο αναφέρονται οι αρμοδιότητες της προτεινόμενης διεύθυνσης αλλά διαβάζοντάς τες δεν βλέπω πουθενά τον μηχανισμό με τον οποίον οι προτάσεις αυτής της διεύθυνσης, η οποία (ελπίζω) θα στελεχωθεί με γνώστες των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, θα επιβάλλονται. Θα είναι μια διεύθυνση που απλά θα απασχολεί κόσμο ή θα παράγει και κάποιο έργο;

  Τέλος, να πω ότι δεν θα ζητήσω συγνώμη για τη γνώμη μου και τις κρίσεις μου μιας και μου ζητήθηκε να τις εκφράσω σε αυτό το φόρουμ. Ακόμα και αν αποδειχτεί μελλοντικά άκυρη η κριτική μου, βάσει των στοιχείων που έχω είναι απόλυτα θεμιτή.

  Επικροτώ, από την άλλη, τη δυνατότητα να εκφράσουμε την γνώμη μας και εύχομαι να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις ή αν όχι να μας εξηγηθεί γιατί θεωρούνται λανθασμένες.

  Καλή επιτυχία!!

  Με εκτίμηση
  Δρ. Δημήτρης Ψυχουδάκης
  Ραδιοηλεκτρολόγος Φυσικός/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  Senior Research Associate
  ElectroScience Laboratory
  The Ohio State University

 • Συμφωνώ απόλυτα με όλους τους συναδέλφους Φυσικούς – Ραδιοηλεκτρολόγους που επισήμαναν την απίστευτη παράλειψη του κλάδου μας από τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) στο Υπουργείο Υποδομών.
  Δεν χρειάζεται να υποστηρίξω το αυταπόδεικτο: τη συνάφεια των σπουδών μας με το αντικείμενο και την υπεροχή τους έναντι όλων των υπολοίπων που αναφέρονται στο ίδιο σημείο του σχεδίου.
  Αν η παράλειψη έγινε εκ παραδρομής, είναι ευκαιρία για τους συντάκτες του σχεδίου να επανορθώσουν.

  Ελευθέριος Καστανάκης
  Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος Α’
  Υπάλληλος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • 3 Ιανουαρίου 2011, 01:24 | Ιωάννης Πεταλάς

  Οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μαζί με τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς στις προκηρύξεις και προβλέψεις του Υπουργείου. Έχουν γνώσεις αντίστοιχες με αυτούς κάνοντας ένα πραγματικό, διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα με γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα και με διπλωματική εργασία που δεν καλύπτει ένα εξάμηνο αλλά εξελίσσεται παράλληλα με τα μαθήματα σε δύο εξάμηνα. Η συνεισφορά τους όπου δούλεψαν είναι γνωστή και δε χρειάζεται να την αναφέρω και εγώ.
  Παρακαλώ να διορθωθεί αυτή η αβλεψία σε βάρος μίας κατηγορίας εξειδικευμένων επιστημόνων.
  Ιωάννης Πεταλάς
  Δρ. Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
  Καθηγητής Μ.Ε.

 • 2 Ιανουαρίου 2011, 22:53 | Κωνσταντίνος Αντωνίου

  Θα ήθελα να πιστέψω ότι πρόκειται για αμέλεια, αλλά επειδή οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι έχουν αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν παρόμοιες διακρίσεις εις βάρος τους, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο.

  Το παράδοξο είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει κανένας απολύτως διαχωρισμός όσον αφορά το επάγγελμα του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών ανάμεσα στους απόφοιτους των πολυτεχνικών σχολών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) και στους Φυσικούς με ΜΔΕ στην Ρ/Η, ενώ στην συγκεκριμένη περίπτωση το ίδιο το κράτος έρχεται να αποκλείσει μία μεγάλη μερίδα επιστημόνων που το ίδιο πιστοποίησε!

  Ας σταματήσουν πια οι στρεβλώσεις του παρελθόντος που κάποιοι έχουν καταφέρει να διατηρούν επί δεκαετίες.

  Κωνσταντίνος Αντωνίου

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 23:49 | ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

  Καλή Χρονιά!

  «Οι Ηλεκτρονικοί Φυσικοί-Ραδιοηλεκτρολόγοι (Φ-Ρ/Η) είναι η πρώτη ειδικότητα που ασχολήθηκε με τις τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτρονική.
  Το 1946 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε, το πρώτο στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επαγγελματικό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας» (Β.Δ 17/ΦΕΚ 292 Τεύχος Α, 27/9/1946).
  Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Επαγγελματικό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας» στελέχωσαν τον κρατικό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό (O.T.E.) και βοήθησαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα.»
  Και αυτή είναι μόνο η αρχή γιατί το μεταπτυχιακό εξελίχθηκε ακολουθώντας τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. Έτσι στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 οι απόφοιτοί του, πλάι-πλάι με τους Μηχανικούς, στελέχωσαν επιτυχώς τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
  Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι απόφοιτοί του είναι από τους πλέον αρμόδιους για να στελεχώσουν την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) .
  Εύχομαι απλά να ήταν μια παράληψη η οποία θα διορθωθεί.

  Μια περήφανη Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος
  ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 13:34 | Τσεπελής Νικόλαος

  Θα ήθελα, και εγώ με τη σειρά μου, να επισημάνω το θέμα της «επιλεκτικής μνήμης».

  1. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι επιστήμονες τηλεπικοινωνιών, δικτύων κ.τ.λ. ΔΕΝ βγαίνουν ΜΟΝΟ από τα Πολυτεχνεία και τα αντίστοιχα ΤΕΙ.

  2. Είμαστε, ΗΔΗ, κάτοχοι άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Α’, από το πρώην Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

  Ως κατακλείδα, συντάσσομαι με το σχόλιο του συναδέλφου Σαρικουδη Θεοδωρου και δηλώνω και εγώ (αντιγράφοντας από το σχόλιό του):

  «Αν δω αλλαγή, ευχαρίστως να ζητήσω συγνωμη»

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 13:27 | Δημήτρης Χελιδόνης

  Θα συμφωνησω με τον κο. Γεωργιάδη Γιώργο.
  Η «παράλειψη» των Φυσικών- Ραδιοηλεκτρολόγων πρέπει να διορθωθεί. Δεν νοείται Φυσικοί με μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, οι οποίοι έχουν άδεια Ραδιοηλεκτρολόγου Α’, να μην περιλαμβάνονται στα άρθρα 25 και 28.

  Δημήτρης Χελιδόνης
  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

 • Συμφωνώντας με τα προηγούμενα σχόλια, θα παρακαλούσα να διορθωθεί η αβλεψία της μη αναφοράς των Φυσικών Ηλεκτρονικών-Ραδιοηλεκτρολόγων στις ειδικότητες στελέχωσης.
  Η συγκεκριμένη παράληψη είναι πιθανά και αυτή (όπως πολλές άλλες π.χ. σε προκηρύξεις Δημοσίων Υπηρεσιών ή ΔΕΚΟ) απόρροια του απαρχαιωμένου των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Με τη σημερινή κατάσταση, χωρίς σαφείς αναφορές του επαγγελματικού πεδίο των Φυσικών Ηλεκτρονικών-Ραδιοηλεκτρολόγων με σύγχρονη ορολογία και με βάση τα σημερινά επαγγελματικά αντικείμενα, οδηγούμαστε συνεχώς σε ανάλογες παραλήψεις.
  Θα σημείωνα λοιπόν ότι είναι ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν επιτέλους τα επαγγελματικά δικαιώματα των Φυσικών Ηλεκτρονικών-Ραδιοηλεκτρολόγων, με την απαιτούμενη προσοχή και αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη, από το 1950, θέση τους στην αγορά εργασίας της Ηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινωνιών.

  Στέλιος Ποτηράκης,
  Επίκ. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά
  Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 20:20 | Κωνσταντίνος Χειλάς

  Ο κλάδος των Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων δημιουργήθηκε πριν από 60 χρόνια, έχει θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα με τη χορήγηση Άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ από το ΥΜΕ αυτοδικαίως – όπως και οι Ηλεκτρ. Μηχανικοί – σύμφωνα με το ΝΔ 2624/1953 (ΦΕΚ 292/Α/1953) και το ΒΔ 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/1971) και για περισσότερα από 50 χρόνια στελεχώνει όλους τους τεχνολογικούς και επιστημονικούς φορείς και Δημόσιες αρχές της Χώρας (ΟΤΕ,, ΔΕΗ, ΥΠΑ, ΕΡΤ, ΕΕΤΤ, Ιδιωτικές Εταιρίες και Βιομηχανίες).

  Επίσης, οι Φυσικοί – Ραδιοηλεκτρολόγοι λειτουργούν στο χώρο της Τεχνικής Εκπαίδευσης για περισσότερα από 30 χρόνια προϋπάρχοντας των Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ο κλάδος των οποίων εντάχθηκε σ’ αυτήν με την 124/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως συναφής προς τον κλάδο των Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων, εσχάτως δε το ΥΠΕΠΘ με το από τις 9/4/2008 σχετικό έγγραφό του (Αρ. Πρωτ. 44348/Δ2) αποφασίζει την ενοποίηση των κλάδων Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και των Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων σε μια ενιαία ειδικότητα δεδομένης της συνάφειας των αντίστοιχων σπουδών τους.

  Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι ο συνολικός χρόνος σπουδών των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων είναι 6 χρόνια. Τέσσερα (4) για το πτυχίο Φυσικής και δύο (2) για το αντίστοιχο ΜΔΕ. Δηλαδή χρόνος σπουδών κατά ένα έτος μεγαλύτερος από τις συναφείς ειδικότητες των Μηχανικών (5 έτη για το Δίπλωμα Μηχανικού).

  Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι ένας Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ενδέχεται να έχει παρακολουθήσει λιγότερα συναφή προς την κατεύθυνση των Τηλεπικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής μαθήματα, ειδικά αν επέλεξε να ασχοληθεί με τον Ενεργειακό Τομέα. Αυτό ισχύει κατά πολύ περισσότερο για τους Μηχανολόγους Μηχανικούς τους οποίους το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνει ως συναφείς!

  Αντίθετα λοιπόν με όλα τα παραπάνω το παρόν σχέδιο νόμου παραβλέπει την ύπαρξη απόλυτα συναφών και εξειδικευμένων επιστημόνων, των Ηλεκτρονικών Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και την ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων. Το έχουν πράξει άλλωστε και συνεχίζουν να το κάνουν από πλείστες άλλες θέσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

  Θέλω να πιστεύω ότι η παράλλειψη αυτή έγινε εκ παραδρομής και θα υπάρξει άμεση διόρθωση.

  Δρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς
  Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος
  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε.Ι.Σ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 18:50 | ΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

  Θα πρεπει να επανεξεταστει το θεμα και να συμπεριληφθουν οι Φυσικοι-ΡΗ στις επιμαχες διαταξεις.

  Συμφωνω με τον συν.Γιωργο Γεωργιαδη να προβουμε σε καθε νομιμη ενεργεια για την αρση της αδικιας

  Σε βαρος του κλαδου μας.

  ΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

  ΦΥΣΙΚΟΣ ΡΗ – ΤΗΛΕΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 15:33 | Σαρικουδης Θεοδωρος

  Θα συμφωνήσω και εγώ με τα προηγούμενα σχόλια.
  Εγώ όμως δεν βλέπω αβλεψία αλλά πρόθεση.
  Στο άρθρο 25 ξεχάστηκαν οι Ρ/Η και στο αρθρο 28 ξεχάστηκαν οι Φυσικοί Ρ/Η!
  Περιλαμβάνονται βέβαια οι Μηχανολόγοι.
  Τυχαίο ; ΔΕΝ Νομίζω!!
  (Αν δω αλλαγή, ευχαρίστως να ζητήσω συγνωμη)

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 14:36 | Γούδος Σωτήρης

  Θα συμφωνήσω και εγώ με τα προηγούμενα σχόλια και θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:

  1) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) υπάρχουν στη χώρα μας στα δημόσια Πανεπιστήμια από την δεκαετία του 60 και έχουν παράγει ένα μεγάλο πλήθος αποφοίτων που δουλεύουν σε θέσεις σχετικές με τηλεπικοινωνίες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
  2) Για να πάρει κάποιος το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) απαιτούνται έξη χρόνια σπουδών στα δημόσια Πανεπιστήμια (4 χρόνια σε Τμήμα Φυσικής και 2 για το μεταπτυχιακό) καθώς και υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Κατά συνέπεια οι Φυσικοί Ρ/Η έχουν τα προσόντα τόσο για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όσο και για τις θέσεις ΠΕ

  Γούδος Σωτήριος
  Δρ. Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 14:24 | Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ

  Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να περιλαμβάνονται για τη στελέχωση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) στο Υπουργείο Υποδομών και οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι, που κατέχουν όπως αποδεικνύεται συνεχώς στην πράξη αλλά και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες εκπαίδευσης τα απαραίτητα προσόντα. Εννοείται ότι πρέπει πια να σταματήσει η μόνιμη αυτή «αβλεψία» σε κάθε είδους αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και το γεγονός ότι ο αριθμός τους είναι μικρότερος των μηχανικών του πολυτεχνείου δε σημαίνει ότι πρέπει να αδικούνται κατάφορα και να υποχρεούνται συνεχώς να σαρώνουν κάθε κυβερνητικό έγγραφο και να ζητούν την ισότιμη μεταχείριση! Αυτή πρέπει να γίνεται εξαρχής και κάθε είδους τέτοια αμέλεια θεωρείται κακόβουλη.

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 14:53 | Γιάννακας Γιώργος

  Βρίσκομαι σε απόλυτη ταύτιση με την άποψη του κ.Γ.Γεωργιάδη περί του άδικου αποκλεισμού των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων (Ρ/Η) από τις θέσεις απλού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στελέχωσης της Δ.Τ.Δ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών.
  Επίσης και στο άρθρο 25 δε μνημονεύονται οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ και Β’, οι οποίες χορηγούνταν από το τέως Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ όλοι οι Φυσικοί Ρ/Η κατέχουν την άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Α’ έως σήμερα, άνευ εξετάσεων.
  Προσέξτε ιδιαίτερα, την αλλαγή ονόματος (άρθρο 24) σε Ραδιοηλεκτρονικό από Ραδιοηλεκτρολόγος (όρος που αρχικά απαντήθηκε σε Γαλλικά Πανεπιστήμια, αν και ελληνικός) αφού με μια τέτοια πρόχειρη μεταλλαγή θα χαθούν (εκ παραδρομής ή προχειρότητος και αμέλειας) επαγγελματικά δικαιώματα επιστημόνων που πρόσφεραν τα μέγιστα στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών.

  Λαμία, 30-12-2010
  Γιάννακας Γιώργος
  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 12:00 | Μάκης Πουλιάκης

  Θα συμφωνούσα με το σχόλιο του Κου Γεωργιάδη,

  Τόσο για τις θέσεις ΠΕ όσο και για τις θέσεις Ειδικού επιστημονικού προσωπικού δεν θα πρέπει να αποκλειστούν οι φυσικοί ραδιοηλεκτρολόγοι, η συγκεκριμένη ειδικότητα απασχολείται κατά κόρον στο αντικείμενο των δικτύων και τηλεπικοινωνιών τόσο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημοσίου (ΕΕΤΤ, «ΟΤΕ», ΥΠΑ), επιπλέον θα πρέπει να είναι σαφέστερος ο αριθμός των θέσεων μηχανολόγων μηχανικών εφόσον κρίνεται σκόπιμο πως απαιτούνται από τα αρμόδια τμήμα.

  Θρακομακεδόνες, 30/12/2010

  Δρ. Μάκης Πουλιάκης
  Φυσικός Ηλεκτρονικός Ραδιοηλεκτρολόγος

 • Συμφωνώ απολύτως με το συνάδελφό μου Γιώργο Γεωργιάδη. Πρέπει να αρθεί η αδικία σε βάρος των Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων.

  Απλά να προσθέσω ότι οι Φυσικοί με μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) ή Ηλεκτρονικής ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ λαμβάνουν από το Υπουργείο ΥΜ&Δ την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’, όπως και οι Ηλ/γοι Μηχανικοί. Επομένως η μια υπηρεσία ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ αναιρεί την άλλη!

  Νίκος Τουμανίδης
  Μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 12:37 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΥΣΙΑ

  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των διαδικασιών για την παραχώρηση των δικαιωμάτων διέλευσης, προκειμένου ο καθορισμός αυτός να είναι λεπτομερής και απο νομικής σκοπιάς ενδελεχής. Ανάλογη προσοχή θα πρέπει να δοθεί (απο νομικής πλευράς) και στην περαιτέρω υλοποίηση του στατηγικού σχεδιασμού με σκοπό, μεταξύ άλλων και την αναβάθμιση των δικτύων.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 11:19 | Τσατάλας Στυλιανός

  Είναι προφανές ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα προσόντων για την στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) οι Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια στελεχώνουν θέσεις ευθύνης τόσο στον Δημόσιο (ΕΕΤΤ, ΥΠΑ, ΟΤΕ) όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρώ ότι είναι λογικό και σωστό να διορθωθεί η παραπάνω παράλειψη για να μην αδικηθούν επιστήμονες που αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών στην χώρα και θα συνεχίσουν να το κάνουν.

  Τσατάλας Στέλιος
  Ηλεκτρονικός Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 20:35 | Γεωργιάδης Γιώργος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

  Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (Δ.Τ.Δ.Υ) στο Υπουργείο Υποδομών αναφέρεται ότι απαιτείται προσωπικό ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
  Δεν αναφέρεται, προφανώς εκ παραδρομής, (για τις θέσεις του απλού προσωπικού ή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού), προσωπικό με πτυχίο Φυσικού με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ραδιοηλεκτρολογία, ενώ θεωρητικά δεν αποκλείονται μηχανολόγοι μηχανικοί με σπουδές που δεν έχουν απολύτως καμμία σχέση με το αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών.
  Αντίθετα, οι φυσικοί ραδιοηλεκτρολόγοι, προσλαμβάνονται από την ΕΕΤΤ, τον ΟΤΕ, τη VODAFONE, την WIND, την ΟΝ Telecoms, την FORTHNET, σε θέσεις εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών μηχανικών, τουλάχιστον ισότιμες με αυτές των διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών.
  Παρακαλώ για την διόρθωση της αβλεψίας αυτής η οποία, εκτός του ότι αποτελεί μια προφανή αδικία εις βάρος μιας ολόκληρης κατηγορίας εξειδικευμένων επιστημόνων, των οποίων οι γνώσεις αντικειμενικά είναι αναγνωρισνένα χρήσιμες στο είδος της εργασίας αυτής, ενδεχομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει και σημείο τριβής και λόγο ακύρωσης της όποιας διαδικασίας χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την στελέχωση των υπόψη θέσεων.
  Προσωπικά, θα παρακολουθήσω από κοντά την εξέλιξη του θέματος και σας διαβεβαιώ ότι θα προβώ σε κάθε νόμιμη και δυνατή ενέργεια, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία.

  Χαλάνδρι, 27-12-2010

  Γιώργος Γεωργιάδης
  Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος – Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός