Άρθρο 26 Μητρώα

Με απoφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας και τήρησης μητρώων των προσώπων τα οποία υπάγονται σε διαδικασίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων.