Άρθρο 6 Περιεχόμενο και ποιότητα καθολικής υπηρεσίας

1. Στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, παρέχεται μονίμως και σε τιμές προσιτές, καθολική υπηρεσία, συγκεκριμένης ποιότητας, ως κατωτέρω ορίζεται.
2. Το δικαίωμα των χρηστών να λαμβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται:
α) Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες.
β) Με την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.
γ) Με την πραγματοποίηση μιας (1) περισυλλογής και μιας (1) διανομής την ημέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.
3. Το δικαίωμα των χρηστών για καθολική υπηρεσία δεν εμποδίζει το Κράτος να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν ειδικότερα την δημόσια τάξη και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών για εγκλήματα.
4. Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής επιμέρους υπηρεσίες:
α) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιογράμμων.
β) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως 20 χιλιογράμμων, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ΄ οίκον διανομή τέτοιων δεμάτων.
γ) Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.
Τα όρια βάρους του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.
5. Οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις των ταχυδρομικών αντικειμένων καθορίζονται από τις σχετικές ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.
6. Η ποιότητα των παρεχομένων καθολικών εθνικών υπηρεσιών καθώς και των παρεχομένων ενδοκοινοτικών υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, περαιτέρω, δύνανται να ορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει να συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης και επαφής των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές, και ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης σε κάθε οικισμό στις αγροτικές περιοχές της χώρας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται τριμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Ε.Ε.Τ.Τ. και του εκάστοτε φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, η οποία εισηγείται τις προϋποθέσεις παρεκκλίσεων από την κανονικότητα της περισυλλογής και διανομής της καθολικής υπηρεσίας. Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή εξαιρούμενες περιοχές αξιολογούνται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ορίζονται με σχετική απόφασή του.
9. Οι περιοχές χωρίς πλήρη και συνεχή οδοαρίθμηση ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών ή χωρίς μοναδικούς αριθμούς στα κτίρια ή/και χωρίς σήμανση εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες) που εγκαθίστανται με ευθύνη των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται με δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
10. Η διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται στη διεύθυνση του παραλήπτη υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αναγράφεται σωστά και πλήρως επί του ταχυδρομικού αντικειμένου, δηλαδή περιλαμβάνει οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα. Η αναγραφόμενη οδός και αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικοί ανά περιοχή, επίσημα καθορισμένοι από την αρμόδια αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προϋποθέσεις διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, οι πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
11. Οι εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επιμέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ..

 • 2. Στο άρθρο 6 «Περιεχόμενο και ποιότητα καθολικής υπηρεσίας», οι παράγραφοι 4.γ και 7 να διαμορφωθούν ως εξής:

  «4. Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής επιμέρους υπηρεσίες:
  …………
  γ) Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.
  Τα όρια βάρους του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης και σε άτομα με αναπηρία εν γένει».

  «7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης και επαφής των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, το οποίο πληροί και προϋποθέσεις φυσικής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές, και ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης σε κάθε οικισμό στις αγροτικές περιοχές της χώρας.»

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:09 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  2α) Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες.

  Επισήμανση: Η παράγραφος (2α)χρειάζεται να γίνει πιο συγκεκριμένη, όπως υποχρέωση τήρησης σημείου εξυπηρέτησης σε κάθε νομό και πρωτεύουσα νομού και πόλη ή σημείο σε κάθε Δήμο της Ελλάδος (βάσει Καλλικράτη).

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  2γ) Με την πραγματοποίηση μιας (1) περισυλλογής και μιας (1) διανομής την ημέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.

  Επισήμανση: Η παράγραφος (2γ) χρειάζεται να γίνει πιο συγκεκριμένη δεδομένου ότι: α) η αναφερόμενη συχνότητα μπορεί να μην είναι ούτε αναγκαία ούτε εφικτή για κάθε υπηρεσία που θα περιλαμβάνεται στην καθολική υπηρεσία, άρα πρέπει να προσδιορίζεται ποια/ές υπηρεσία/ες αφορά, β) πρέπει να οριστεί τι ακριβώς θα ισχύει για την περισυλλογή και τι για τη διανομή, καθώς η ανωτέρα συχνότητα δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται ούτε σήμερα που υφίσταται σχετικό μονοπώλιο και γ) η φράση «ή κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις» είναι αόριστη.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  6. Η ποιότητα των παρεχομένων καθολικών εθνικών υπηρεσιών καθώς και των παρεχομένων ενδοκοινοτικών υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση της ΕΕΤΤ και, περαιτέρω, δύνανται να ορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να συνάδει η διάταξη με τη μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από το άρθρο 4. παρ. Ε στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στο άρθρο 5, και για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σημείων πρόσβασης και επαφής των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές, και ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης σε κάθε οικισμό στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

  Επισήμανση: Στην παράγραφο 7 χρειάζεται να οριστεί εάν τα σημεία πρόσβασης & επαφής των χρηστών είναι καταστήματα ή γραμματοκιβώτια, και παράλληλα οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι ορθές και ρεαλιστικές ώστε ούτε να υπάρχει τεράστιο κόστος αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες παροχές, όπως κατάστημα σε κάθε πόλη έως 3.000 κατοίκους και γραμματοκιβώτιο σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα με άνω των 100 ή 500 ή 1.000 κατοίκων.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  8. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται τριμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Ε.Ε.Τ.Τ. και του εκάστοτε φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, η οποία εισηγείται τις προϋποθέσεις παρεκκλίσεων από την κανονικότητα της περισυλλογής και διανομής της καθολικής υπηρεσίας. Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή εξαιρούμενες περιοχές αξιολογούνται από την ΕΕΤΤ και ορίζονται με σχετική απόφασή της

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4. Αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  9. Οι περιοχές χωρίς πλήρη και συνεχή οδοαρίθμηση ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών ή χωρίς μοναδικούς αριθμούς στα κτίρια ή/και χωρίς σήμανση εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες) που εγκαθίστανται με ευθύνη των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται με δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Επισήμανση: Η παράγραφος 9 μπορεί να αφορά σχεδόν την πλειοψηφία των περιοχών της Ελλάδος. Κατά συνέπεια χρειάζεται να γίνει προσδιορισμός βάσει σχετικού ποσοστού όπως για παράδειγμα περιοχές αχαρτογράφητες και με πλήρη και συνεχή οδοαρίθμηση μικρότερη του 95% του συνόλου τους.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  10. Η διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται στη διεύθυνση του παραλήπτη υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αναγράφεται σωστά και πλήρως επί του ταχυδρομικού αντικειμένου, δηλαδή περιλαμβάνει οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα. Η αναγραφόμενη οδός και αριθμός θα πρέπει να είναι μοναδικοί ανά περιοχή, επίσημα καθορισμένοι από την αρμόδια αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται οι προϋποθέσεις διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, οι πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

  Επισήμανση: Η παράγραφος 10 χρειάζεται να καθοριστεί τι ισχύει στις περιπτώσεις περιοχών χωρίς διευθύνσεις όπως χωριά, εκτός πόλεων περιοχές, κλπ και πώς θα εκτελούνται οι παραδώσεις στις περιοχές αυτές πχ σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο σημείο ή κοινόχρηστο σημείο όπως γραμματοκιβώτιο περιοχής, κτίριο κοινότητας, σχολείο, καφενείο κλπ

  επίσης, προστέθηκε η λέξη «ΕΕΤΤ» στην τελευταία φράσηγια τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4. Το θέμα είναι αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 14:05 | ΕΠΑΜ

  Ο Φ.Π.Κ.Υ. πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται από την ανεξάρτητη αρχή τακτικά ανά έτος και να επιβάλλονται οι αναγκαίες ποινές προσαρμογής του στον νόμο και όχι από τον κύριο μέτοχο αλλά από την Ε.Ε.Τ.Τ.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Κουρνιώτης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Άμεσου Μάρκετιγνκ

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  Όταν λέμε δαπάνη εγκατάστασης γραμματοθυρίδων εννοούμε και την αγορά τους και τα έξοδα τοποθέτησής τους. Όταν οι αυτοδιοικητικές Αρχές που έχουν επωμιστεί εξ’ ολοκλήρου τα προαναφερόμενα έξοδα δίνεται το δικαίωμα χρήσης τους και σε άλλους παρόχους.
  Στις περιπτώσεις που οι προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες), έχουν δημιουργηθεί με δαπάνη κάποιου παρόχου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του τελευταίου, να επιτρέπει ή μη τη χρήση τους και από άλλους παρόχους.