Άρθρο 25 Άσκηση του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη – Ίδρυση και λειτουργία των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων

 1. Με Προεδρικά Διατάγματα μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών:

α)    Ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη. Οι ρυθμίσεις αφορούν τις κατηγορίες των επαγγελματικών αδειών, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αδειούχων, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των αδειούχων, τα προσόντα για την απόκτηση άδειας, τα δικαιολογητικά για την απόκτηση αδειών, ισοτιμίες και αντιστοιχίες τίτλων σπουδών, προϋπηρεσίας, τον τύπο των εντύπων των επαγγελματικών αδειών, τις κυρώσεις  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β)    Καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τα θέματα αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας πολιτών χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνικού ή άδεια λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικού εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών:

α)    Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων.  Οι ρυθμίσεις αφορούν τις κατηγορίες αυτών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για τη νόμιμη λειτουργία τους, την έκταση των εργασιών τους, τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας λειτουργίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτουν, τον τύπο των εντύπων της άδειας λειτουργίας τους, τις προδιαγραφές των χώρων που στεγάζονται, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β)    Καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια πιστοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και προσώπων σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία όπως η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, το σύστημα διεξαγωγής των εξετάσεων όπου αυτές απαιτούνται, η εξεταστέα ύλη, οι διαδικασίες σύστασης και συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

γ)    Συγκροτείται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συμβουλευτική επιτροπή επί θεμάτων του παρόντος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της.

δ)    Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και στον κρατικό προϋπολογισμό (δαπάνες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για την χρηματοδότηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένων σε αντικείμενα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών που απευθύνονται σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

ε)    Τα ως άνω εκπαιδευτικά προγράμματα υπάγονται στις ειδικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών που αναφέρονται στο ν. 3431/2006.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:23 | HELLASCERT

  Στην §2β του Άρθρου 25 «Καθορίζονται οι διαδικασίες… καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» να συμπληρωθεί ότι:

  «Οι διαδικασίες πιστοποίησης θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO /IEC 17024 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Γενικές απαιτήσεις για Φορείς που προβαίνουν σε πιστοποίηση προσώπων» και θα έχουν Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ.»

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος

  Σάββας Πελτέκης

 • 8 Ιανουαρίου 2011, 14:58 | ΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

  Ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει μια συσχέτιση των αδειών ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ και Β΄και ραδιοτεχνίτη, που το ΥΜΕΔ χορηγεί ως τώρα στους έχοντες τα νόμιμα προσόντα, με τις νέες άδειες ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνίτη για την ομαλή εξέλιξη των ειδικοτήτων.

  Έφη Δημητριάδου.
  Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄.

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 18:17 | apostolos

  Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρολόγου Α’ γιατί δεν αναφέρονται;

 • Συμφωνώ με το σχόλιο του Στεργιου, θα έπρεπε να υπαρχει σαφής αναφορα σε Ραδιοηλεκτρολόγους Α’ & Β’. Επισης, θα έλεγα οτι ειναι ευκαρία να εκσυγχρονιστουν επιτελους τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ραδιοηλεκτρολόγων, με την απαιτούμενη προσοχή και αναγνωριζοντας την αδιαμφισβήτητη, από το 1950, θέση τους στην αγορά εργασίας της Ηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινωνιών.

  Στέλιος Ποτηράκης,
  Επίκ. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά
  Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 13:55 | ymenew3

  Σας ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση, διορθώθηκε.

  Καλή χρονιά !

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 16:43 | Στέργιος

  Στο Άρθρο 25, αναφέρονται μόνο οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνίτη, χωρίς να μνημονεύονται οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α’ και Β’, οι οποίες χορηγούνταν από το τέως Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.