Άρθρο 33 Παροχή πληροφοριών για δίκτυα

 1. Οι Δημόσιες Αρχές που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης καθώς και κάθε πάροχος δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία, τόσο στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης  όσο και μετά την υλοποίηση του δικτύου:

α) Οριζοντιογραφία οδού/οδών και τυπική διατομή τομής.

β) Ρυμοτομικό σχέδιο, εφόσον προβλέπεται, με επισημασμένη την όδευση.

γ) Σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα).

δ) Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναερίων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δένδρων, των οποίων ο πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες σε περίπτωση εγκατάστασής τους υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων.

ε) Πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 72146/2316/2008 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων» (ΦΕΚ 21/Β/2009) όπως ισχύει.

 1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δίκτυα.
 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων παραπέμπει την υπόθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 1. O Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητεί πληροφορίες από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται, οι οποίοι αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδομένων των εν λόγω δικτύων και μπορεί να επιβάλει τη διέλευση από αυτά οπτικής ίνας, προς μελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

 1. Με απόφαση του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι απαιτήσεις για την υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή της παρ. 1 καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 • 10 Ιανουαρίου 2011, 19:47 | HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

  3.- Στο κεφάλαιο ΙΑ με τίτλο «Άλλες Διατάξεις» κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση του άρθρου 33, ως εξής:

  Άρθρο 33 «Παροχή πληροφοριών για δίκτυα»

  1. Οι Δημόσιες Αρχές που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης καθώς και κάθε πάροχος δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία, τόσο στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης όσο και μετά την υλοποίηση του δικτύου:

  α) Οριζοντιογραφία οδού/οδών και τυπική διατομή τομής.

  β) Ρυμοτομικό σχέδιο, εφόσον προβλέπεται και μπορεί να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, με επισημασμένη την όδευση ή εναλλακτικά, εφόσον προβλέπεται, σε μορφή GIS (Geographical Information System)

  γ) Σχέδια ή Περιγραφές με κατασκευαστικές λεπτομέρειες στα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις, πεζοδρόμια, άλλα δίκτυα).

  δ) Σχέδιο ή Περιγραφή κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναερίων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δένδρων, των οποίων ο πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτομέρειες σε περίπτωση εγκατάστασής τους υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων.

  ε) Πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν, όπου εφαρμόζονται, τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 72146/2316/2008 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων» (ΦΕΚ 21/Β/2009) όπως ισχύει.

  1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και για τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δίκτυα.

  1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω υποχρεώσεως ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων παραπέμπει την υπόθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  1. O Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητεί πληροφορίες από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται, οι οποίοι αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδομένων των εν λόγω δικτύων και μπορεί να επιβάλει τη διέλευση από αυτά οπτικής ίνας, προς μελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

  1. Με απόφαση του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι απαιτήσεις για την υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή της παρ. 1 καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:43 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Οι απόψεις της ΟΤΕ Α.Ε. για το παρόν άρθρο έχουν ως εξής:

  Παράγραφος 1
  Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου, χρειάζεται ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στο αρμόδιο Υπουργείο να έχει συνολική εικόνα των δικτυακών υποδομών της χώρας για την άσκηση δημόσιας πολιτικής. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται συγκεκριμένα: «Με την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, δεν προβλέφθηκε μηχανισμός που να επιτρέπει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να έχει συνολική εικόνα των δικτυακών υποδομών της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης πολιτικής καθώς είναι άγνωστα τα στοιχεία των δικτύων που εγκαθιστά ο κάθε πάροχος, καθώς επίσης να δημιουργούνται προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο καθώς τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών να συνυπάρχουν στην ίδια διόδευση με άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας.» Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι οι πληροφορίες για τα δίκτυα να ζητούνται α) για την άσκηση πολιτικής από πλευράς υπουργείου και β).για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Επ’ αυτών των δύο σημείων θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  Ο ΟΤΕ, κατά την κατασκευή των δικτύων του, υποβάλλει φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να του χορηγηθούν οι σχετικές άδειες εκσκαφής. Ως εκ τούτου, τα ζητούμενα στοιχεία είναι στη διάθεση του Δημοσίου και ειδικά όσον αφορά στα ήδη εγκατεστημένα δίκτυα τα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές με πρόβλεψη σχετικής διαδικασίας στο εν λόγω Νομοσχέδιο.

  Η αντιμετώπιση των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν γνώση συνολικά όλων των δικτύων (π.χ. ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποχέτευσης, αερίου, τηλεπικοινωνιών κλπ). Συνεπώς, η χαρτογράφηση των δικτύων θα πρέπει να αφορά σε όλα τα δίκτυα μέσω των οποίων παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες και όχι μόνο στα δίκτυα ηλεκτρονικών υποδομών, καθότι υφίστανται πολλές περιπτώσεις διόδευσης με άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

  Το Υπουργείο πρέπει να ζητήσει την καταγραφή εκείνων των στοιχείων των δικτύων που θα είναι χρήσιμα στην άσκηση της πολιτικής του. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι η καταγραφή του χάλκινου δικτύου διανομής απλώς θα οδηγήσει σε συγκέντρωση τεράστιου όγκου άχρηστων στοιχείων που θα κάνουν δυσδιάκριτες τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες. Συμπληρωματικά, η προτεινόμενη διαδικασία για τους παρόχους θα απαιτήσει σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους παροχής υπηρεσιών.

  Σε κάθε περίπτωση κρίνουμε ότι θα πρέπει να προηγηθεί ευρεία συζήτηση με το σύνολο των ενδιαφερομένων φορέων που κατασκευάζουν ή διαθέτουν κάθε είδους δίκτυα, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση που δεν θα προσθέτει οικονομικό βάρος στους παρόχους, θα είναι τεχνικά εφικτή, με ενιαίες προδιαγραφές (γεωγραφικό υπόβαθρο, επικοινωνία και συμβατότητα με πληροφορικά συστήματα κλπ) και υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας και ακεραιότητας των δικτύων. Εφόσον μετά από συζήτηση κριθεί ότι είναι σκόπιμο να καταγραφούν και να συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των δικτύων σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων αδειοδότησης, βλαβοληψίας, χωροθέτησης αυτών κτλ, θα πρέπει να νομοθετηθούν σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με:
   τις τεχνικές προδιαγραφές διάθεσης της απαιτούμενης πληροφορίας των δικτύων,
   τις υποχρεώσεις εκάστου φορέα,
   την κατανομή κόστους για την εν λόγω διαδικασία,
   τη διασφάλιση της εφάπαξ υποβολής των στοιχείων από κάθε φορέα για την καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους και
   την παροχή εγγυήσεων για προφανή θέματα ασφάλειας της πληροφορίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που θα ανακύψουν και για τα οποία τουλάχιστον ο ΟΤΕ είναι υπόλογος έναντι της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι όροι πρόσβασης στα στοιχεία, να συμπεριληφθεί όρος «αποκλειστικότητας» ως προς τον σκοπό χρήσης των στοιχείων, καθώς και ρήτρα εμπιστευτικότητας, ώστε να είναι σαφές ποιοι θα έχουν πρόσβαση και για ποιες περιπτώσεις

  Παράγραφος 2
  Η υποχρέωση παροχής στοιχείων, ιδίως για τα υφιστάμενα δίκτυα, θα πρέπει να είναι πρωτίστως ευθύνη των δημόσιων αρχών που χορηγούν δικαιώματα διέλευσης και επικουρικά, όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στοιχεία και εντός ευλόγου διαστήματος, των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 παρακάτω του ίδιου άρθρου, οι απαιτήσεις για την υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να καθοριστούν πριν την συγκέντρωση των στοιχείων. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε η παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Οι Δημόσιες Αρχές που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης και επικουρικά, όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στοιχεία στις ως άνω αρχές, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και για τα υφιστάμενα δίκτυα σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.»

  ΟΤΕ Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
  ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:15 | HELLASCERT

  Στην §1ε του Άρθρου 33 να συμπληρωθεί Πιστοποίηση «από Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεώρησης – Πιστοποίησης εγκατεστημένο στην Ελλάδα» …

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος

  Σάββας Πελτέκης

 • 8 Ιανουαρίου 2011, 20:13 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος

  Η συμπερίληψη του άρθρου αυτού, καθιστά αναγκαία την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού και της Ελληνικής Αστυνομίας, της ΕΥΠ, της Πυροσβαστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, κατά το σχόλιο στο άρθρο 1.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 16:20 | ANASTASIADHS ANESTHS

  SXETIKA ME THN KATASKEYH KERAION AYTO AFORA KAI TA RADIOFONA NOMIZO OTI THA PRPEI NA YPARXEI ENA XEKATHARISMA AYTHS TIS TRAGODIAS POY EDO KAI XRONIA LEITOYRGIKA EINAI ENA TERASTIO THEMA KAI TO POIO SOVARO EINAI KAI SE POIA PARKA THA STITHOYN AYTES OI KERAIES AN PAROYN ADEIEES .