Άρθρο 7 Παροχή καθολικής υπηρεσίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της επικράτειας, ο οποίος επιλέγεται είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ/Α/63), όπως ισχύει. Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί την ταυτότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας.
2. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων, η μέγιστη κατ’ αποκοπή αποζημίωση των χρηστών σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια ισχύος, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης απόδοσης των επενδύσεων. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και η επιβολή των κυρώσεων αποκλειστικά από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Η σύμβαση ανάθεσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας, τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων, τις τυχόν υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του διεθνούς ταχυδρομείου, σύμφωνα με τους όρους της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, καθώς και τη δυνατότητα του φορέα να εκχωρεί μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του σε τρίτους φορείς για τμήματα της Επικράτειας προς μέγιστη διασφάλιση της ποιοτικής παροχής της καθολικής υπηρεσίας. Η σύμβαση ανάθεσης επέχει θέση όλων των αδειών που απαιτούνται για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται σε αυτήν.
4. Στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα έκδοσης γραμματοσήμων και η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:42 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, ορίζεται/ονται ο/οι δημόσιος/οι ή ιδιωτικός/οι φορέας/είς που παρέχει/ουν την καθολική υπηρεσία ή μερικά στοιχεία αυτής στο σύνολο της επικράτειας ή σε διαφορετικά μέρη αυτής, και ο/οι οποίος/οι επιλέγεται/ονται είτε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ/Α/63), όπως ισχύει. Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί την ταυτότητα του/των φορέα/ων παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας η ΕΕΤΤ μεριμνά ώστε να μην αλληλεπικαλύπτονται οι υποχρεώσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχουν πέραν του ενός ΦΠΚΥ, βάσει της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, σημείο 23 του προοιμίου και άρθρο 1, παρ. 4, εδάφιο 2, ΚΑΙ
  Η προσθήκη της τελευταίας φράσης είναι τροποποιήσεις βάσει της δυνατότητας που παρέχει η Οδηγία 2008/6/ΕΚ για περισσότερων του ενός ΦΠΚΥ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  2. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και της ΕΕΤΤ καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων, η μέγιστη κατ’ αποκοπή αποζημίωση των χρηστών σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια ισχύος, λαμβανομένων υπόψη της ανάγκης απόδοσης των επενδύσεων. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς και η επιβολή των κυρώσεων για μη τήρησης αυτής

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4. Αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  3. Η σύμβαση ανάθεσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας, τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων, τις τυχόν υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του διεθνούς ταχυδρομείου, σύμφωνα με τους όρους της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία δεδομένου ότι ΦΠΚΥ οφείλει στο πλαίσιο της απελευθέρωσης να λάβει ειδική άδεια από την ΕΕΤΤ και να τηρεί τις προϋποθέσεις αυτής και να ελέγχεται για την εφαρμογή της από την ΕΕΤΤ, όπως και οι άλλοι φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών με ειδική άδεια. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προκύπτει άνιση μεταχείριση μεταξύ φορέων.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  4. Ο/Οι πάροχος/οι παροχής καθολικής υπηρεσίας θα προμηθεύονται σε τιμή κόστους γραμματόσημα από το Κράτος τα οποία αυτό εκδίδει για χρήση από τον/τους πάροχο/ους παροχής καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το Κράτος αναθέσει την έκδοση των γραμματοσήμων στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ, τότε τυχόν άλλοι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα προμηθεύονται από αυτήν τα γραμματόσημα σε τιμή αποτελεσματικού κόστους την οποία θα καθορίζει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα θα ανατίθεται στον/ους πάροχο/ους παροχής καθολικής υπηρεσίας.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης των γραμματοσήμων επί ίσοις όροις σε όλους τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, άλλως δεν θα υπάρχει απελευθέρωση σε αυτό το τμήμα και συνεχίζει μονοπώλιο.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  5. Ο καθορισμός του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση ετησίως από την ΕΕΤΤ και επανεξετάζεται βάσει των όρων και των αρχών του παρόντος νόμου. Σχετική έκθεση της ΕΕΤΤ, με πορίσματα ή/και διορθωτικές ενέργειες εκ μέρους του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας υπό σχετική προθεσμία ολοκλήρωσης, δημοσιεύεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας αναθεώρησης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη ικανοποιητικής παροχής καθολικής υπηρεσίας η ΕΕΤΤ δύναται να προσδιορίσει άλλο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για ανάληψη της σχετικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη κάλυψης των απαραίτητων κριτηρίων της παροχής της καθολικής υπηρεσίας δύναται με απόφαση της ΕΕΤΤ να επιβληθεί προσωρινή παύση/ άρση, στο σύνολο της, της αναφερόμενης στο παρόν χρηματοδότησης & αποζημίωσης του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας, για όσο διάστημα απαιτηθεί και έως την αποκατάσταση των κριτηρίων.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της νέας παραγράφου 5 είναι αναγκαία ώστε να παρέχεται δυνατότητα τακτικής αξιολόγησης και λήψης σχετικών μέτρων για μη ικανοποιητική απόδοση του ΦΠΚΥ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  6. Η σταυροειδή επιδότηση των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας από υπηρεσίες που δεν είναι καθολικές και αντιστρόφως δεν επιτρέπεται.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της νέας παραγράφου 6 είναι αναγκαία για να μην παρέχεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ΦΠΚΥ έναντι των ανταγωνιστών του άλλως δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός καθώς δεν θα υπάρχουν κίνητρα για νεοεισερχόμενους φορείς (newcomers)

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 14:49 | ΕΠΑΜ

  Η απαλλαγή σήμερα του Φ.Π.Κ.Υ. από το Φ.Π.Α. αποστερεί από τις λοιπές εταιρίες του κλάδου τη δυνατότητα να επεκτείνουν το πελατολόγιό τους πέραν του 50% της αγοράς αφού ο τραπεζικός τομέας που το Φ.Π.Α. είναι κόστος δεν θα μπορεί να φύγει από τον Φ.Π.Κ.Υ. Τούτο δυσχεραίνει την επένδυση κάποιας επιχείρησης να επεκτείνει το δίκτυό της προκειμένου να αποκτήσει ανάλογη πρόσβαση στην αγορά παρόμοια με των Ε.Λ.Τ.Α. και περιορίζει νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν στη συγκεκριμένη αγορά. Αν εφαρμοστεί το Σ.Ν. θα μιλάμε για στρέβλωση του ανταγωνισμού και όχι απελευθέρωση.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Κουρνιώτης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Άμεσου Μάρκετιγνκ

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  …… 2. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας, το ύψος της αποζημίωσης για το κόστος παροχής των καθολικών υπηρεσιών, οι διαδικασίες καταβολής του, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων όρων και προϋποθέσεων για όλους τους συμβαλλομένους, η μέγιστη κατ’ αποκοπή αποζημίωση των χρηστών σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια ισχύος, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης απόδοσης των επενδύσεων. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και η επιβολή των κυρώσεων αποκλειστικά από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ……

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 13:14 | MΙΧΑΛΗΣ

  H KAΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠ’ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ!!!!
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΡΙΣΚΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;;;
  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2028 ΝΑ ΜΠΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
  ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ;;;
  ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΣΚΕΙ.
  ΠΧ ΤΑ ΕΛΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2028.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΣΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  ΕΤΣΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΑΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
  ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟ

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 07:35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  «4. Στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα έκδοσης γραμματοσήμων και η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα»

  Η έκδοση γραμματοσήμων θα πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα κρατικού φορέα π.χ. ΕΕΤΤ, διαφορετικά πιθανόν να υπάρξουν φαινόμενα κερδοσκοπίας και εκμετάλλευσης των χρηστών.

  «καθώς και τη δυνατότητα του φορέα να εκχωρεί μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του σε τρίτους φορείς για τμήματα της Επικράτειας προς μέγιστη διασφάλιση της ποιοτικής παροχής της καθολικής υπηρεσίας.»

  Καμμία δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους αδειοδοτημένους φορείς. Πιθανές συνεργασίες μεταξύ των φορέων παροχής υηρεσιών θα πρέπει να διέπεται από καθεστώς ιδιωτικών συμφωνητικών, ενώ οι υποχρεώσεις θα βαρύνουν τον αρχικό φορέα. Μήν αναγκάζεται τους πολίτες να γίνονται «μπαλάκι» μεταξύ φορέων.