Άρθρο 9 Τιμολόγηση καθολικής υπηρεσίας

1. Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να είναι προσιτά, και κατά το δυνατόν, σύμφωνα με την αρχή προσανατολισμού στο κόστος.
2. Τα τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή και χωρίς διακρίσεις, ενιαία για όλη την Επικράτεια αλλά και τις διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν παρέχονται με χρέωση μεμονωμένου αντικειμένου.
3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να εφαρμόζει ειδικά τιμολόγια για ορισμένες υπηρεσίες, ενδεικτικά περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης αλληλογραφίας χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται ομοίως, για ισοδύναμες υπηρεσίες, τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ τρίτων μερών και φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των μεμονωμένων χρηστών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό παρόμοιες συνθήκες.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:57 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας μετά από σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ δύναται να εφαρμόζει ειδικά τιμολόγια για ορισμένες υπηρεσίες, ενδεικτικά περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης αλληλογραφίας χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων και να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται ομοίως, για ισοδύναμες υπηρεσίες, τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και μεταξύ τρίτων μερών και φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Κάθε τέτοιο τιμολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών, ιδίως των μεμονωμένων χρηστών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό παρόμοιες συνθήκες.

  Αιτιολόγηση:
  Τροποποίηση για διευκρίνιση της αναγκαιότητας ελέγχου και έγκρισης των τιμολογίων από την ΕΕΤΤ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας μετά από σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ δύναται να εφαρμόζει ειδικά τιμολόγια για υπηρεσίες, ή χρήση τμημάτων της υποδομής των υπηρεσιών του, όπως Περισυλλογή, Μεταφορά, Διαλογή, τελική διανομή (last mile), που παρέχονται σε άλλους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων και να αντιστοιχούν στο αποτελεσματικό (αποδοτικό – efficient) κόστος των υπηρεσιών αυτών. Σε κάθε περίπτωση τα τιμολόγια για ταχυδρομικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς άλλους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τμήμα των υπηρεσιών ή των υποδομών του θα είναι χαμηλότερα από το χαμηλότερο σχετικό τιμολόγιο χονδρικής που προσφέρει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας στους μεγάλους πελάτες του για παρόμοιες υπηρεσίες.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της παραγράφου 4 είναι αναγκαία για να ορισθεί ότι τα τιμολόγια για παροχή υπηρεσιών μεταξύ φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών πρέπει να είναι χαμηλότερα από τυχόν τιμολόγια χονδρικής προς μεγάλους πελάτες (όπως για παράδειγμα τα τέλη διασύνδεσης στην περίπτωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών). Τα τιμολόγια για φορείς πρέπει να είναι χαμηλότερα από τα τιμολόγια λιανικής που αφορούν το κοινό καθώς και χαμηλότερα από τα τιμολόγια λιανικής/ χονδρικής που αφορούν τους μεγάλους πελάτες του ΦΠΚΥ, δεδομένου ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που θα παρέχονται στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις λιανικές υπηρεσίες, έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που καθιστούν το κόστος παροχής τους χαμηλότερο εκείνου των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στους μεγάλους πελάτες, όπως: α) δεν περιλαμβάνουν την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων, β) αφορούν μέρος μόνο της διαδικασίας περισυλλογής- διαλογής- μεταφοράς- παράδοσης, γ) ο όγκος των ταχ. αντικειμένων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν των μεγάλων πελατών του ΦΠΚΥ και δ) ο όγκος των ταχ. αντικειμένων υπόκειται σε όρους προσυμφωνημένης σταθερής ροής αντικειμένων ή/και σε όρους ελάχιστου προκαθορισμένου ετήσιου ορίου.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  Τυχόν συμφωνίες με μεγάλους πελάτες, για ειδικά τιμολόγια, θα πρέπει να αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου θα γίνεται πλήρης αναφορά για τιμές, αριθμό τεμαχίων, περίοδο ισχύος της ειδικής συμφωνίας.