Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
α. Μελετά και επεξεργάζεται θέματα του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που της αναθέτει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλει προτάσεις, εισηγήσεις ή γνώμες.
β επιβλέπει την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα άλλης αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
γ. Εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τις βασικές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τη λήψη – των κατά περίπτωση – ενδεικνυόμενων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς.
δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, εν γένει, του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
ε. Καταρτίζει με αποφάσεις της κώδικες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων.
στ. Εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ των τελευταίων και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.
ζ. Καθορίζει με απόφασή της τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας. Ενημερώνεται από τον καθορισμένο φορέα καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που θα προκύψει από την υποχρέωση του συγκεκριμένου φορέα για παροχή καθολικής υπηρεσίας και κατόπιν το επαληθεύει.
η. Διαχειρίζεται τον μηχανισμό αποζημίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.
θ. Εγγράφει τους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις της γενικής άδειας στο τηρούμενο από αυτήν μητρώο και χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.
ι. Εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικά με τις γενικές και ειδικές άδειες. Ιδίως ρυθμίζει τους όρους παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας, την τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με την καταβολή τελών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
ια. Εγκρίνει το λογιστικό σύστημα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασμού από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.
ιβ. Εκδίδει Κανονισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
ιγ. Δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα σχετική δήλωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς την κοινοτική νομοθεσία.
ιδ. Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτησή της.
ιε. Ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ιστ. Διασφαλίζει, με φροντίδα και δαπάνες της, την ετήσια διενέργεια αντικειμενικού ελέγχου της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του.
ιη. Ρυθμίζει θέματα προστασίας των χρηστών στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Μεριμνά ώστε οι διαδικασίες διερεύνησης των παραπόνων των χρηστών από τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών να είναι διαφανείς, απλές και ανέξοδες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς ταχυδρομικών αντικειμένων ή μη τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών της ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξασφαλίζει τη δίκαιη και ταχεία επίλυση των διαφορών και προβλέπει, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την καθιέρωση συστήματος επιστροφής χρημάτων ή και αποζημίωσης.
ιθ. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αφενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή των χρηστών αφετέρου και που αφορούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία κατά την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Κανονισμού, ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση (στ), της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
κ. Ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεμάτων που ανάγονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού.
κα. Ζητεί και λαμβάνει από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών κάθε απαραίτητη πληροφορία, περιλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και την ορθή λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
κβ. Μετά από καταγγελία αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβαίνουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβίασης και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου.
κγ. Διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
κδ. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρμόδια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Επιθεώρηση Εργασίας για ζητήματα που άπτονται του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.
κε. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:
-Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά στην περίπτωση αυτή τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
-Ελέγχει την προσβολή, από άλλους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31/12/2012. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί τον φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του μέσα σε δύο (2) ημέρες, από τη σχετική καταγγελία.
-Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που θέτουν τους κανόνες τιμολόγησης των παρεχόμενων καθολικών υπηρεσιών και της προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών.
-Ελέγχει εάν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο μητρώο. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώσει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.
2. Προκειμένου να ασκηθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ’ εντολή του Προέδρου της και διαθέτει, για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου, να ελέγχουν τα προβλεπόμενα από το π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αποκλειόμενης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις τους, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
Προς τούτο, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τον οποίο καθορίζονται το είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών πράξεων, στις οποίες μπορεί να προσφεύγει για τη διαπίστωση παραβάσεων του παρόντος νόμου, η διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων της προς τον ίδιο σκοπό, τα άμεσα ή επείγοντα μέτρα, τα οποία μπορεί να λαμβάνει στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:58 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  β επιβλέπει και ελέγχει την εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και τον υγιή ανταγωνισμό, και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα άλλης αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Αιτιολόγηση:
  Τροποποίηση για πληρότητα των αρμοδιοτήτων ΕΕΤΤ

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  γ. Εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τις βασικές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και λαμβάνει – τα κατά περίπτωση – ενδεικνυόμενα μέτρα για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, και εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτάσεις για σχετικές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  δ. Εποπτεύει και ελέγχει όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του/των φορέα/ων παροχής καθολικής υπηρεσίας, και γενικώς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και τις επιβάλλει σχετικές κυρώσεις.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη είναι αναγκαία ώστε να αναφέρεται ρητά ότι η ΕΕΤΤ εποπτεύει, ελέγχει και επιβάλλει κυρώσεις σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς. Παρόμοια αρμοδιότητα αναφέρεται στο άρθρο 12 , παρ β του ν. 3431/2006 για τις Τηλεπικοινωνίες, και δεν υπάρχει λόγος να μην έχει η ΕΕΤΤ την ίδια αρμοδιότητα και στην αγορά των Ταχυδρομείων.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, και τον υγιή ανταγωνισμό εν γένει, του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

  Αιτιολόγηση:
  Τροποποίηση για πληρότητα των αρμοδιοτήτων ΕΕΤΤ

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  ζ. Με γνώμονα τη διασφάλιση της απελευθέρωσης της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό των ταχυδρομικών υπηρεσιών που υπάγονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας, τους όρους παροχής της εθνικής καθολικής υπηρεσίας, των υπηρεσιών που εξαιρούνται από υποχρέωση επιβολής του ΦΠΑ σε αυτές και των ενδοκοινοτικών υπηρεσιών.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4, ΚΑΙ
  Μεταφορά από το άρθρο 4. παρ. ε, για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  η. Εκδίδει απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τιμολογίων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος

  Αιτιολόγηση:
  Μεταφορά από το άρθρο 4. παρ. θ, για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ζ. Καθορίζει με απόφασή της τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας. Ενημερώνεται από τον καθορισμένο φορέα καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που θα προκύψει από την υποχρέωση του συγκεκριμένου φορέα για παροχή καθολικής υπηρεσίας και κατόπιν το επαληθεύει. Έχει την αρμοδιότητα ελέγχου στον ΦΠΚΥ και υπολογισμού με ορθολογικό αξιοκρατικό και αιτιολογημένο τρόπο του καθαρού κόστους βάσει των ορθά οικονομικών κριτηρίων και με βασικό κριτήριο το αποτελεσματικό (αποδοτικό – efficient) κόστος και την διασφάλιση της απελευθέρωσης της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε μόνο το αποτελεσματικό κόστος παροχής καθολικών υπηρεσιών ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Κάθε αναποτελεσματική λειτουργία του ΦΠΚΥ πρέπει να βαραίνει μόνο τον ίδιο και όχι να μεταφέρεται σε τρίτους φορείς ή στην κοινωνία.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  η. Διαχειρίζεται τον μηχανισμό αποζημίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, με δίκαιο τρόπο προς όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και με βασικό κριτήριο το αποτελεσματικό (αποδοτικό – efficient) κόστος και την διασφάλιση της απελευθέρωσης της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία δεδομένου ότι οποιαδήποτε αποζημίωση πρέπει να βασίζεται στο αποτελεσματικό κόστος του ΦΠΚΥ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  θ. Εγγράφει τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της γενικής άδειας ή/και της ειδικής άδειας στο τηρούμενο από αυτήν μητρώο και χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις γενικές και τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών.

  Αιτιολόγηση:
  Τροποποίηση για να ισχύει η διάταξη τόσο για τις ειδικές όσο και για τις γενικές άδειες.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ια. Εγκρίνει και ελέγχει το λογιστικό σύστημα και την τήρηση χωριστού λογαριασμού από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι και το λογιστικό σύστημα πρέπει να ελέγχεται από την ΕΕΤΤ, όπως και στην περίπτωση των Τηλεπικοινωνιών.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ιβ. Εκδίδει Κανονισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας με γνώμονα τον προσδιορισμό και επιμερισμό του αποτελεσματικού(αποδοτικού – efficient) κόστους παροχής των υπηρεσιών της καθολικής υπηρεσίας.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να διευκρινιστεί ότι ο αντικειμενικός τρόπος κοστολόγησης είναι αυτός που θα προσδιορίζει και θα επιμερίζει το αποτελεσματικό κόστος του ΦΠΚΥ και όχι το πραγματικό κόστος για τις καθολικές υπηρεσίες.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ιγ. Δημοσιεύει ετησίως σχετική δήλωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού συστήματος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς την κοινοτική νομοθεσία.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να μην είναι αόριστη η διάταξη – πρέπει να προσδιορίζεται συγκεκριμένα η περίοδος.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ιε. Αποφασίζει και ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Αιτιολόγηση:
  Μεταφορά από το άρθρο 4. παρ. ε, για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  ιθ. Εκδίδει απόφαση για τη διασφάλιση των συμφερόντων των χρηστών και την προώθηση του ανταγωνισμού με την οποία, καθορίζονται ή και τροποποιούνται οι όροι πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που είναι κάτοχοι ειδικής άδειας σε υποδομές και υπηρεσίες του δικτύου του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

  Αιτιολόγηση:
  Μεταφορά από το άρθρο 4. παρ. ι, για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4 και επειδή είναι σαφώς αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  κ. Ρυθμίζει τα θέματα ίσης μεταχείρισης και ορθής παροχής υπηρεσιών από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών που κάνουν ή επιθυμούν να κάνουν χρήση οποιουδήποτε τμήματος των υποδομών ή των υπηρεσιών και του ταχυδρομικού δικτύου του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, και εγκρίνει ή/και τροποποιεί τα σχετικά τιμολόγια παροχής των ως άνω υπηρεσιών από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους άλλους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να υπολογίζονται βάσει του αποτελεσματικού (αποδοτικού – efficient) κόστους του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και τις συνθήκες της αγοράς και τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι χαμηλότερα από το χαμηλότερο σχετικό τιμολόγιο χονδρικής που προσφέρει ο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους μεγάλους πελάτες του για παρόμοιες υπηρεσίες.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να καθοριστούν οι ΑΡΧΕΣ τιμολόγησης των υπηρεσιών πρόσβασης τρίτων φορέων στο ταχυδρομικό δίκτυο του ΦΠΚΥ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  κα. Η υπηρεσία αντικαταβολής ορίζεται ότι αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, ρυθμίζεται και ελέγχεται από την ΕΕΤΤ, η οποία προσδιορίζει με απόφασή της τα σχετικά κριτήρια για την παροχή της.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της διάταξης είναι αναγκαία καθότι η υπηρεσία των αντικαταβολών, παρότι άπτεται και είναι παρένθετη – πρόσθετη στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, σήμερα είναι εκτός αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ και δεν υπάγεται σε κάποιο ελεγκτικό οργανισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εταιρείες ταχυμεταφορών οι οποίες, εκμεταλλευόμενες την αδυναμία εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων, εξαπατούν τους πελάτες τους, και παρακρατούν τα χρήματα των αντικαταβολών χωρίς λόγο και είτε τα αποδίδουν μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είτε καθόλου. Επίσης τα χρήματα των παρακρατημένων αντικαταβολών (που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή και εκατομμύρια) δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες που τα παρακρατούν να χρηματοδοτούν τη δραστηριότητά τους με έμμεσο / παράνομο τρόπο, με αποτέλεσμα να αποκτούν ανταγωνιστικό οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων εταιρειών που αποδίδουν τα χρήματα των αντικαταβολών εγκαίρως.
  Η υπηρεσία αντικαταβολής θα μπορούσε να υπαχθεί στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ εφόσον στο παρόντα νόμο η εν λόγω υπηρεσία προσδιοριστεί ως « πρόσθετη υπηρεσία ταχυμεταφοράς». Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕΤΤ θα αποκτήσει σχετική αρμοδιότητα για να εκπονήσει το κατάλληλο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα θέσει τέλος στα ανωτέρω καταχρηστικά φαινόμενα εις βάρος των χρηστών και των ανταγωνιστών εταιρειών

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  κβ. Εκδίδει υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία καθορίζονται οι όροι για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4 και επειδή η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  κ. Ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και ταχυδρομικών επιχειρήσεων, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεμάτων που ανάγονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού.

  Αιτιολόγηση:
  Τροποποίηση για λόγους ακρίβειας λόγου.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  κα. Ζητεί και λαμβάνει από τους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών κάθε απαραίτητη πληροφορία, περιλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και την ορθή λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

  Αιτιολόγηση:
  «φορείς» αντί για «παρόχους «

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 14:01 | ΕΠΑΜ

  Δεδομένου ότι με το Σ.Ν. επιδιώκεται η πλήρης και ορθή απελευθέρωση της αγοράς σύμφωνα με την Οδηγία 2008/6/ΕΚ τόσο ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Κ.Π.Υ.) όσο και όλοι οι λοιποί πάροχοι πρέπει να ρυθμίζονται από μία ενιαία ανεξάρτητη αρχή την ΕΕΤΤ. Τούτο θα συμβάλλει στη διαφάνεια και ίση μεταχείριση όλων των παραγόντων της αγοράς εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και υγιή ανταγωνισμό για όλες τις επιχειρήσεις.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Κουρνιώτης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Άμεσου Μάρκετιγνκ

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:04 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  -Η ΕΕΤΤ υποχρεούται κατά τις διαδικασίες θέσπισης και παγίωσης στην εγχώρια Ταχυδρομική Αγορά κανόνων, να λαμβάνει κάθε φορά υπόψη και να προσαρμόζεται σε αυτά που θεσμοθετούνται από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (Universal Post Union).
  -Τις διαδικασίες υπολογισμού του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, δεν τις ολοκληρώνει μόνη αλλά με την ισότιμη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από Υπουργείο και πάροχο.
  – Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται, κακώς στην (κβ) αναφέρεται το Άρθρο 19, αφού το σωστό είναι πως αναφέρονται στο Άρθρο 18 του παρόντος.

 • Πως μπορεί η ΕΕΤΤ,να διασφαλίσει τους κανόνες του θεμιτού και ίσου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,σε ένα πλήρες απελευθερωμένο περιβάλλον,αφού μέχρι σήμερα δεν έχει κατορθώσει να διασφαλίσει την διασφάλιση του υποτιθέμενου μονοπωλαίο των ΕΛΤΑ,μέχρι επιστολές 50γραμ,το οποίο καταστρατηγείται όλα αυτά τα χρόνια χωρίς η ΕΕΤΤ,παρόλο που είναι θεματοφύλακας να παρεμβαίνει.
  φανταστείτε τι θα συμβεί όταν θάχουμε ΄καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης με σαθρό νομικό πλαίσιο και μια αρχή ΑΔΥΝΑΜΗ να παρεμβαίνει στην τήρηση της Νομοθεσίας,όπως η περίπτωση της απασχόλησης Εργαζόμενων με ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ