Άρθρο 13 Υποχρεώσεις φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:
α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.
β. Να τηρούν τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής ‘Ενωσης (Π.Τ.Ε.) σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικών αντικειμένων.
γ. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.
δ. Να λαμβάνουν μέτρα ώστε να μη διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια.
ε. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
στ. Να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.
ζ. Να τηρούν Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).
η. Να καταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά.
θ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.
ι. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.
ια. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας και ότι δημοσιεύονται καταλλήλως.
ιβ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. άμεσα, εμπιστευτικά και κατόπιν αιτήματος κάθε απαραίτητη πληροφορία για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, την εκτέλεση των αποφάσεών της βάσει αυτού του νόμου, καθώς και για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
2. Ειδικότερα, οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον:
α. Να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς και να εφαρμόζουν λογιστικό διαχωρισμό ώστε να γίνεται σαφής διάκριση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι μέρος της Ειδικής Άδειας και γι’ αυτές που δεν είναι, και να κοινοποιούν τα τιμολόγιά τους στην Ε.Ε.Τ.Τ..
β. Να καταβάλλουν τα τέλη χρηματοδότησης του ταμείου αποζημίωσης ή να υπόκεινται σε υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, όταν αυτά προβλέπονται ως μέθοδος επιμερισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 8 του παρόντος.
γ. Να διαθέτουν σαφείς, απλές και χαμηλού κόστους διαδικασίες εξέτασης παραπόνων των χρηστών, και
δ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. όταν τους ζητούνται, σε χρονικά περιθώρια και λεπτομέρεια που έχει καθορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος και για στατιστικούς σκοπούς.
4. Ο έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντος νόμου από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και της προστασίας των χρηστών στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ρώμης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001).
5. Όσοι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οφείλουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή/και στις εισφορές των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλο λογιστικό διαχωρισμό ώστε να είναι ευχερής ο προσδιορισμός των οικονομικών στοιχείων των υπηρεσιών που υπάγονται σε υποχρέωση συνεισφοράς στη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και στις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ..
6. Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών απαιτείται η υποβολή δήλωσης παραχώρησης εκμετάλλευσης και ανάληψης εκμετάλλευσης, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα. Η υποβολή δηλώσεων δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από υποχρεώσεις προς άλλες Αρχές.

 • 5. Στο άρθρο 13 «Υποχρεώσεις φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών», η παράγραφος 1. γ. να διαμορφωθεί ως εξής:
  «1.Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:
  …………
  γ. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών με αναπηρία».

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:01 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ια. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας και ότι οι επίσημοι τιμοκατάλογοί τους δημοσιεύονται καταλλήλως.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να γίνει συγκεκριμένη η διάταξη.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ιβ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. άμεσα, εμπιστευτικά και κατόπιν αιτήματος κάθε απαραίτητη πληροφορία για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, την εκτέλεση των αποφάσεών της βάσει αυτού του νόμου, καθώς και για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Η ΕΕΤΤ μεριμνά ώστε τα εν λόγω αιτήματα πληροφόρησης είναι αναλογικά και δεν επιβάλουν υπέρμετρα βάρη στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Αιτιολόγηση:
  Τροποποίηση βάσει του σημείου 51 του Προοιμίου της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  β. Να καταβάλλουν τα τέλη χρηματοδότησης του ταμείου αποζημίωσης ή να υπόκεινται σε υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας, όταν αυτά προβλέπονται ως μέθοδος επιμερισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 8 του παρόντος, ως ποσοστό των εσόδων τους από την παροχή υπηρεσιών που υπάγονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας από την ειδική τους άδεια.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να ορισθεί ο τρόπος επιμερισμού της χρηματοδότησης του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, βάσει της διεθνούς πρακτικής, και να καθοριστεί ότι η χρηματοδότηση σχετίζεται μόνο με τα έσοδα που προέρχονται από την παροχή καθολικών υπηρεσιών και μόνο.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  δ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. όταν τους ζητούνται, σε χρονικά περιθώρια και λεπτομέρεια που έχει καθορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος και για στατιστικούς σκοπούς. Η ΕΕΤΤ μεριμνά ώστε τα εν λόγω αιτήματα πληροφόρησης είναι αναλογικά και δεν επιβάλουν υπέρμετρα βάρη στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

  Αιτιολόγηση:
  Τροποποίηση βάσει του σημείου 51 του Προοιμίου της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  7. Να παρέχουν πρόσβαση στο ταχυδρομικό τους δίκτυο σε τρίτους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη λήψη από τους δεύτερους μη ομαδοποιημένων ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ τους και σε τιμές που προσδιορίζονται βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και 4 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της νέας παραγράφου 7 είναι αναγκαία δεδομένου ότι πρέπει να ορίζεται σαφώς η σχετική υποχρέωση του ΦΠΚΥ.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:17 | HELLASCERT

  7. Η συμμόρφωση των Φορέων στις απαιτήσεις των §1α & §1ε του Άρθρου 13 και της § 1θ του Άρθρου 13, αποδεικνύεται με την πιστοποίηση τους κατά ISO 27001 «Τεχνολογία Πληροφορικής – Τεχνικές Ασφάλειας – Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Απαιτήσεις» και κατά ISO 14001 «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση τους», αντίστοιχα από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος

  Σάββας Πελτέκης

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:52 | HELLASCERT

  7. Η συμμόρφωση των Φορέων στις απαιτήσεις των §1α & §1ε του Άρθρου 13 και της § 1θ του ίδιου άρθρου, αποδεικνύεται με την πιστοποίηση τους κατά ISO 27001 «Τεχνολογία Πληροφορικής – Τεχνικές Ασφάλειας – Συστήματα Διαχιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Απαιτήσεις» και κατά ISO 14001 «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και Κοθοδήγηση για τη Χρήση τους», αντίστοιχα από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:39 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  6. Ο Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας οφείλει να λάβει και να τηρεί Ειδική Άδεια ταχυδρομικών υπηρεσιών για την παροχή των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων αυτών που θεωρούνται ως καθολικές υπηρεσίες καθώς και Γενική άδεια εφόσον παρέχει υπηρεσίες που άπτονται στο πλαίσιο της άδειας αυτής.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της νέας παραγράφου 6 είναι αναγκαία καθότι δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ του ΦΠΚΥ και των ανταγωνιστών του σχετικά με τους όρους της Ειδικής άδειας. Η σύμβαση για την παροχή καθολικής υπηρεσίας δεν αντικαθιστά την Ειδική Άδεια.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  -Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Εγκυκλίους και τις Οδηγίες που κάθε φορά εκδίδει η ΕΕΤΤ.
  -Ενδεχόμενη μη καταβολή στους εργαζόμενούς τους, των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών ή καταστρατήγηση των προβλεπόμενων από τους Νόμους και τις Συλλογικές Συμβάσεις αποδοχών, επιφέρει στους παρόχους που αποδεδειγμένα παραβατούν, κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και την ανάκληση της άδειας.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 07:20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Ίσως θα πρέπει να τηρούν, επιπλέον, πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.