Άρθρο 8 Χρηματοδότηση Καθολικής Υπηρεσίας και Λειτουργικών Δαπανών

1. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συστήνεται ταμείο αποζημίωσης, καθορίζονται οι διαδικασίες υπολογισμού του καθαρού κόστους, οι μηχανισμοί αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι.
2. Το καθαρό κόστος επιβαρύνει αφενός τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίοι κατέχουν ειδική άδεια και αφετέρου τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Ο επιμερισμός κόστους γίνεται με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για την είσπραξη των εισφορών του παρόντος άρθρου και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:46 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  1. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του της ΕΕΤΤ, συστήνεται ταμείο αποζημίωσης, καθορίζονται οι διαδικασίες υπολογισμού του καθαρού κόστους, οι μηχανισμοί αποζημίωσης της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι.

  Οι μηχανισμοί αποζημίωσης, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, δύνανται να εφαρμοσθούν μετά την ημερομηνία έναρξης της απελευθέρωσης, ήτοι με βάση τα ισχύοντα από την 1/1/2013 και μετά και μόνο.

  Οι μηχανισμοί αποζημίωσης εφόσον απαιτηθεί αποζημίωση από τους υπόλοιπους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών θα αφορούν μόνο τους φορείς και τις υπηρεσίες /έσοδα αυτών που λειτουργούν στο πλαίσιο της ειδικής άδειας για παροχή καθολικών υπηρεσιών και μόνο, ενώ θα εξαιρούνται πλήρως του μηχανισμού αποζημίωσης οι υπηρεσίες και τα έσοδα αυτών που αφορούν το πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Ο/Οι φορέας/ρείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θα έχει/ουν κατ’ αναλογία συμμετοχή στον μηχανισμό αυτό.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση για την εισαγωγή της λέξης «ΕΕΤΤ» είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4. Αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ, ΚΑΙ

  Η προσθήκη του 2ου εδαφίου είναι αναγκαία για διευκρίνηση ότι δεν προκύπτει περίπτωση εφαρμογής πριν την ημερομηνία της απελευθέρωσης.

  Η προσθήκη του 3ου εδαφίου είαι βάσει της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, σημεία 27 κ 28 του προοιμίου ΚΑΙ για να διευκρινισθεί ότι και ο ΦΠΚΥ θα επιβαρύνεται ανάλογα.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  2. Το καθαρό κόστος, εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει, θα επιβαρύνει, εάν κριθεί αναγκαίο, αφενός τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, οι οποίοι κατέχουν ειδική άδεια και παρέχουν καθολικές υπηρεσίες και αφετέρου τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Αιτιολόγηση:
  Αναγκαία τροποποίηση για να διευκρινισθεί ότι και ο ΦΠΚΥ θα επιβαρύνεται ανάλογα.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  3. Ο επιμερισμός κόστους γίνεται με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, αλλά και τη διασφάλιση της δυνατότητας ύπαρξης ελεύθερου ανταγωνισμού στο σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών .

  Αιτιολόγηση:
  Αναγκαία τροποποίηση για να διευκρινισθεί ότι και ο ΦΠΚΥ θα επιβαρύνεται ανάλογα

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  5. Παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που δεν έχουν προσδιορισθεί ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας να επιλέγουν την ανάληψη της υποχρέωσης παροχής της καθολικής υπηρεσίας ή μέρος αυτής σε όλη την Επικράτεια ή σε μέρος αυτής, ή να επιλέγουν να συνεισφέρουν στην κάλυψη του καθαρού κόστους, εάν αυτό υπάρχει και εάν απαιτείται, για την παροχής της καθολικής υπηρεσίας από άλλον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της παραγράφου 5 είναι αναγκαία όπως διευκρινίζεται στο σημείο 33 του προοιμίου της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  ……3. Ο επιμερισμός κόστους γίνεται με τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με κάθε λεπτομέρεια δε, ανακοινώνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν, από τη έναρξη κάθε έτους.

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 00:43 | Πάνος Κυριακόπουλος

  Ειναι γνωστό ότι στην Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής και πληθυσμιακής κατανομής της οι μόνες κερδοφόρες περιοχές, από ταχυδρομικής άποψης, είναι η Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειναι επίσης γνωστό ότι οι βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στα έσοδα του ΕΛΤΑ είναι η οικονομική (λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ) και η εμπορική αλληλογραφία στις περιοχές αυτές. Η αληλογραφία αυτή μπορεί να διανέμεται μετά από 3 ή και 5 ημέρες από την κατάθεση της.
  Ο ΕΛΤΑ για την κάλυψη της καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να απασχολεί διανομείς, σε όλο το δίκτυο, ώστε να εξασφαλίζει την καθημερινή παραλαβή και διανομή των επιστολών. Οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ, μετά την πρόσφατη μείωση των μισθών τους, έχουν κόστος για την εταιρία τουλάχιστον 50% παραπάνω από αυτό που ισχύει για τις ιδιωτικές εταιρίες (κυρίως λόγω μεγάλων εργοδοτικών εισφορών στο ΤΑΠ – ΟΤΕ, και μεγάλου αριθμού ετών υπηρεσίας).
  Συνεπώς η ιδιωτική εταιρία θα μπορεί να έχει ένα δίκτυο διανομής που θα επιδίδει την αλληλογραφία μόνο μία φορά την εβδομάδα σε κάθε περιοχή (δηλαδή το ένα πέμπτο του προσωπικού)και το προσωπικό αυτό να κοστίζει 30% λιγότερο από αυτό του ΕΛΤΑ. Δηλαδή το κόστος της θα είναι 7 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο του ΕΛΤΑ. Επίσης θα μπορεί να περιορίσει την δραστηριότητα του μόνο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και μόνο στις οικονομικές και εμπορικές επιστολές (πάνω από 250 εκ επιστολές τον χρόνο)και να έχει πελάτες 100 μεγάλες εταιρίες (Τράπεζες, ΔΕΚΟ, εταιρίες τηλεφωνίας κλπ).
  Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι το ταμείο αποζημίωσης δεν μπορεί να εφαρμοσθεί γιατί δεν θα είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί τέλος για το ταμείο αποζημίωσης πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερο από το πραγματικό κόστος υπηρεσίας της ιδιωτικής εταιρίας.
  Στην Ε.Ε υπάρχει η πολιτική «play or pay». Στην Ελλάδα εάν εφαρμοσθεί η πολιτική «pay» το αποτέλεσμα θα είναι ο ΕΛΤΑ να έχει μεγάλες ζημίες, οι ιδιώτες μεγάλα κέρδη, το ταμείο αποζημίωσης να μην καλύπτει την ζημία του ΕΛΤΑ και τελικά να επιδοτεί το κράτος τον ΕΛΤΑ, δηλαδή ο φορολογούμενος. Με άλλα λόγια ο Ελληνας φορολογούμενος να πληρώνει τα κέρδη ιδιωτικών εταιριών, ώστε να διατηρηθεί η καθολική υπηρεσία.
  Η άποψη μου είναι ότι στην Ελλάδα το μόνο σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει είναι ότι όποιος ιδιώτης θέλει να δραστηριοποιηθεί στην καθολική υπηρεσία θα πρέπει να αναλαμβάνει και το σύνολο των αντίστοιχων υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, δηλ η πολιτική «play».

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 07:13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Όχι στο ταμείο αποζημίωσης. Οι φορείς οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι και οι ασφαλιστικές εταιρείες να αποζημιώνουν άμεσα τον ενδιαφερόμενο, επί ποινή αφαίρεσης της άδειας τους.