Άρθρο 15 Παροχή πληροφοριών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας

1. Με αιτιολογημένες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας.
2. Οι ζητούμενες πληροφορίες, τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να δικαιολογούνται και να είναι ανάλογα των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ.
3. Οι πληροφορίες σε εφαρμογή του νόμου αυτού που από την εθνική νομοθεσία χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και οι πληροφορίες που παρέχουν άλλες αρχές χωρών-μελών της Ε.Ε. και χαρακτηρίζονται ομοίως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα.

  • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:35 | ACS AEE

    Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
    4. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες πληροφορίες πρέπει να είναι αναλογικές και να μην επιβάλουν υπέρμετρα βάρη στους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

    Αιτιολόγηση:
    Βάσει της Οδηγία 2008/6/ΕΚ, σημείο 51 του προοιμίου.