Άρθρο 21 Καταργούμενες Διατάξεις

1.   Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:

α.         Το Ν.Δ. 496/1970 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ/Α/73), εκτός των άρθρων 1, 2, 3, 4, 17 και 18.

β.         Ο ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 282), πλην των άρθρων 19 (παράγραφοι 7 και 9), 21, 23, 26, 27, 28 και 29, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

γ.  Ο ν. 3185/ 2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α’), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 229), πλην των άρθρων 13, 14, 15 και 16.

2. Οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων διατηρούνται σε ισχύ έως την ρητή τροποποίηση ή κατάργησή τους με τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:40 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  2. Οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων διατηρούνται σε ισχύ έως την ρητή τροποποίηση ή κατάργησή τους με τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Οι διατάξεις του παρόντα νόμου υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης άλλου νόμου που έρχεται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη είναι αναγκαία για να μην δημιουργηθεί σύγχυση από παράλληλη ισχύ διαφορετικών διατάξεων νόμου για ίδια θέματα.

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  3. Από την 1/7/2011 καταργείται η απαλλαγή του ΦΠΑ σε όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν υπάγονται στις αποκλειστικές καθολικές υπηρεσίες. Από την 1/1/2013 όλες ανεξαιρέτως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάγονται στις καθολικές υπηρεσίες θα υπάγονται στο ίδιο καθεστώς ΦΠΑ.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της νέας παραγράφου 3 αιτιολογείται ως ακολούθως: Η αλλαγή του ΦΠΚΥ από το καθεστώς ΦΠΑ αποτελεί μια πολύ σημαντική επιδότηση και ως εκ τούτου, αποτελεί περίπτωση στρέβλωσης των συνθηκών ανταγωνισμού εις βάρος των ανταγωνιστών του καθώς και αντικίνητρο στον ίδιο για αποδοτική διαχείριση της λειτουργίας του (efficient operation).

  Η απαλλαγή σήμερα του ΦΠΚΥ από το καθεστώς ΦΠΑ σήμερα αλλά και μετά την 1/1/2013 αποτελεί μια πολύ σημαντική επιδότηση και διάκριση του ΦΠΚΥ (καθώς το ΦΠΑ είναι 23% και η συντριπτική πλειοψηφία των εξόδων του ΦΠΚΥ είναι έξοδα μισθοδοσίας -προσωπικό – μισθοί > 80% ) έναντι των υπόλοιπων παρόχων που προτίθενται να ενεργοποιηθούν στην αγορά αυτή καθώς το πλεονέκτημά του ΦΠΚΥ του σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε μεγάλα τμήματα της αγοράς όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες και Ιδιώτες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό > 50% της ταχυδρομικής αγοράς εκτιμάται σε τουλάχιστον 20% διαφορά στο κόστος.

  Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι το Νομοσχέδιο της απελευθέρωσης θα έπρεπε να έχει από τα βασικά του κριτήρια όχι μόνο να μην δυσχεραίνει την είσοδο νέων παρόχων στην αγορά, αλλά και να επιτρέπει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό προς όλους τους χρήστες αλλά και να διευκολύνει την είσοδο νέων παρόχων το καθεστώς απαλλαγής του ΦΠΑ θα πρέπει να αλλάξει και να ισχύουν τα ίδια για όλους τους παρόχους συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΚΥ, αν θέλουμε να υπάρχει πραγματική απελευθέρωση.
  Για τους ανωτέρω λόγους η επιδότηση του ΦΠΑ πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως για όλες τις απελευθερωμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες.