Άρθρο 27 Μεταβατικές Διατάξεις

  1. Οι διατάξεις των ν.δ. 2624/1953, β.δ. 510/1971 και π.δ.258/2003 που αφορούν το επάγγελμα του ραδιοηλεκτρολόγου και του ραδιοτεχνίτη ως και τα της λειτουργίας των ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων των ανωτέρω άρθρων.  Οι άδειες Τεχνικού Δικτύου Εκπομπής (RF) και Μηχανικού Τηλεόρασης – Master Control που προβλέπονται στην Υ.Α. ΥΠΠΟ /ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483 Β/27-10-2005) δεν χορηγούνται πλέον.  Οι κάτοχοι των ως άνω αδειών υποχρεούνται να τις αντικαταστήσουν εντός ενός έτους από την έκδοση των Υ.Α. των ανωτέρω παραγράφων με τις αντίστοιχες άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις των αντίστοιχων Υ.Α. που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  2. Με τα υπό έκδοση Π.Δ. και Υ.Α καθορίζονται οι καταργούμενες κάθε φορά διατάξεις των  ν.δ. 2624/1953, β.δ. 510/1971 και π.δ.258/2003.