Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών:
α. Χαράσσει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των κυβερνητικών συλλογικών οργάνων, την εθνική πολιτική και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της.
β. Προτείνει στη Βουλή τα σχέδια νόμων και εκδίδει κάθε πράξη κανονιστικού περιεχομένου ή συμπράττει στην έκδοσή τους σε θέματα του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
γ. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αποτελεί την Εθνική Αρχή του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
δ. Εκδίδει υπουργική απόφαση, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με το περιεχόμενο και τα όρια βάρους της καθολικής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάμεων της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρμογής του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή/και ανάκτησης ενδεχόμενου κόστους.
ε. Εκδίδει υπουργική απόφαση, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με τις ποιοτικές προδιαγραφές και τους όρους παροχής της εθνικής καθολικής υπηρεσίας και των ενδοκοινοτικών υπηρεσιών.
στ. Αναθέτει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος, στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και συνάπτει με αυτόν τη σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής υπηρεσίας.
ζ. Καθορίζει με απόφασή του, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία καθορισμού του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος θα παρέχει την καθολική υπηρεσία.
η. Με κοινή απόφαση με τον Υπουργό Οικονομικών, καθορίζει, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μηχανισμό αποζημίωσης, υπό διαφανείς συνθήκες, του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ίδρυσης ταμείου αποζημίωσης, μπορεί να απαιτήσει από τους κατόχους ειδικών αδειών την εφαρμογή κατάλληλου λογιστικού διαχωρισμού.
θ. Εκδίδει, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., υπουργική απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των τιμολογίων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.
ι. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση των συμφερόντων των χρηστών και την προώθηση του ανταγωνισμού και δεν επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, εκδίδει υπουργική απόφαση, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία, καθορίζονται οι όροι πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που είναι κάτοχοι ειδικής άδειας σε υποδομές και υπηρεσίες του δικτύου του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
ια Εκδίδει υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία καθορίζεται μέγιστη κατ’ αποκοπή αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες.
ιβ. Εκδίδει υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία καθορίζονται οι όροι για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.
ιγ. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και οι αρχές στις οποίες έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την εφαρμογή του ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιμέλεια του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ιδ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 14:03 | ACS AEE

  Βασικό Σχόλιο: Δεδομένου ότι επιδιώκεται η πλήρης και η ορθή απελευθέρωση της αγοράς, και εφόσον η Οδηγία 2008/6/ΕΚ αναφέρει ότι επιδιώκει την υιοθέτηση των αρχών της αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της ελάχιστης στρέβλωσης της αγοράς, τόσο ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΚΠΥ) όσο και όλοι οι λοιποί φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της αγοράς πρέπει να ρυθμίζονται από μία και την ίδια αρχή (όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος), και όχι ο ΦΠΚΥ να ρυθμίζεται ως επί το πλείστον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενώ οι λοιποί φορείς από την ΕΕΤΤ. Για το λόγο αυτό και για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια στη ρύθμιση όλων ανεξαρτήτως των φορέων, προτείνεται η ρύθμιση όλων των φορέων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΚΥ να είναι στη δικαιοδοσία της ΕΕΤΤ και μόνο, η οποία είναι Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή της Ελλάδος, όπως ακριβώς ισχύει και για την αγορά των τηλεπικοινωνιών. Έτσι θα διασφαλιστεί: α) η ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, β) η ίση μεταχείριση μεταξύ φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ισότητα των φορέων), γ) η ορθή απελευθέρωση της αγοράς, δ) η επιβολή και χρήση ίδιων κριτηρίων για όλους τους φορείς και ε) ο υγιής ανταγωνισμός. Αλλιώς θα υπάρχει κίνδυνος να διαιωνιστεί το υφιστάμενο μονοπώλιο. Σημειώνεται ότι η ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής από τους ρυθμιζόμενους φορείς, όπως και η μη διάκριση στη ρύθμιση των φορέων, προσδιορίζεται σαφώς στην Οδηγία 2008/6/ΕΚ, την οποία οφείλει να καλύψει το παρόν σχέδιο νόμου. Επίσης σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να αιτιολογούν τη διαφοροποίηση της ρύθμισης των ταχυδρομείων σε σχέση με τη ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών, αναφορικά με την πλήρη ρύθμιση και των δύο αγορών από την ανεξάρτητη ΕΕΤΤ. Κατά συνέπεια, για την περίπτωση της αγοράς των ταχυδρομείων, ο επιμερισμός των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου και της ΕΕΤΤ πρέπει να είναι σε γενικές γραμμές ανάλογος του επιμερισμού των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείου και της ΕΕΤΤ για την περίπτωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  δ. Εκδίδει υπουργική απόφαση, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σχετικά με το περιεχόμενο και τα όρια βάρους της καθολικής υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάμεων της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας, και ειδικότερα είτε στα κριτήρια ποιότητας είτε στο είδος και πλήθος των υπηρεσιών, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρμογής του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας μέχρι 6 μήνες ή/και ανάκτησης ενδεχόμενου πρόσθετου σχετικού καθαρού κόστους, μόνο για την περίπτωση αύξησης του συνολικού καθαρού πραγματικού κόστους της παροχής των καθολικών υπηρεσιών.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία δεδομένόυ ότι δεν μπορεί η περίοδος προσαρμογής να είναι αόριστη και άνευ τέλους ούτε και να χρεώνεται τρίτος το μη αποτελεσματικό κόστος τους ΦΠΚΥ για προσαρμογή

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ε. Επισήμανση: Η παράγραφος χρήζει μετάθεσης στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, για έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  στ. Αναθέτει, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος, στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Επισήμανση: Η σύναψη της σύμβασης χρήζει μετάθεσης στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, για έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ζ. Καθορίζει με απόφασή του, μετά από γνώμη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία καθορισμού του/των φορέα/ων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο/οι οποίος/οι θα παρέχει/ουν την καθολική υπηρεσία,

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχει πάνω από ένας ΦΠΚΥ στην ίδια περιοχή αλλά και ΦΠΚΥ σε υποτμήματα της επικράτειας. Αν υπάρχει μόνο ένας ΦΠΚΥ αυτός θα πρέπει να αλλάζει εφόσον δεν πληροί τα κριτήρια, με απόφαση της ΕΕΤΤ

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  η. Με κοινή απόφαση με τον Υπουργό Οικονομικών, καθορίζει, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μηχανισμό αποζημίωσης, υπό διαφανείς συνθήκες, του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ίδρυσης ταμείου αποζημίωσης, μπορεί να απαιτήσει από τους κατόχους ειδικών αδειών την εφαρμογή κατάλληλου λογιστικού διαχωρισμού.

  Αιτιολόγηση:
  «εισήγηση» αντί για «γνώμη»

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  θ. Επισήμανση: Αυτό το θέμα είναι σαφώς και αναμφισβήτητα αρμοδιότητα σχετικής κανονιστικής απόφασης της ΕΕΤΤ και όχι του Υπουργείου. Η παράγραφος χρήζει μετάθεσης στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ι. Επισήμανση: Αυτό το θέμα είναι σαφώς και αναμφισβήτητα αρμοδιότητα σχετικής κανονιστικής απόφασης της ΕΕΤΤ και όχι του Υπουργείου. Η παράγραφος χρήζει μετάθεσης στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ια Εκδίδει υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία καθορίζεται μέγιστη κατ’ αποκοπή αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες, για τους φορείς με Ειδική άδεια και τους φορείς με Γενική άδεια και για το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Αιτιολόγηση:
  Αναγκαία τροποποίηση για χάρη πληρώτητας της διάταξης

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ιβ. Επισήμανση: Αυτό το θέμα είναι σαφώς και αναμφισβήτητα αρμοδιότητα σχετικής κανονιστικής απόφασης της ΕΕΤΤ και όχι του Υπουργείου. Η παράγραφος χρήζει μετάθεσης στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4 και επειδή η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  ιγ. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου αλλά και οι τυχόν επί μέρους υπουργικές αποφάσεις και Κανονισμοί της ΕΕΤΤ που αναφέρονται στην παρούσα και οι αρχές στις οποίες έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την εφαρμογή του ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιμέλεια του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  Αιτιολόγηση:
  Αναγκαία τροποποίηση για χάρη πληρώτητας της διάταξης

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  -Έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, να ορίζει κατ’ Έτος, Επιτροπή που θα επιλαμβάνεται και θα ελέγχει των διαδικασιών που αφορούν το Φορέα Καθολικών Υπηρεσιών και έχουν ως αντικείμενο την τύπωση γραμματοσήμου.
  Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ( προμήθεια χάρτου, τύπωση ή καταστροφή γραμματοσήμων, παραλαβή τους από τον ανάδοχο, συσχέτιση παραδοθείσας πρώτης ύλης και παραληφθείσας ποσότητας γραμματοσήμων κλπ), συμμετέχει και η εν λόγω Επιτροπή και έχει την συνευθύνη για οποιαδήποτε παρέκκλιση παρατηρηθεί.
  -Εγγυάται, για λογαριασμό του Κράτους, την είσπραξη της αποζημίωσης που θα προκύπτει κάθε φορά , από τον πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπόχρεοι για την καταβολής της προαναφερόμενης αποζημίωσης δεν συμμορφώνονται με το Νόμο και η σχετική απαίτηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα για διάστημα που υπερβαίνει το 24μηνο, τότε υποχρεούται ως Κράτος πλέον να εκταμιεύσει το σχετικό ποσό και να το καταβάλλει στον δικαιούχο και στη συνέχεια να το απαιτήσει από τους κατά τον Νόμο υπόχρεους.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 07:21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  «Με κοινή απόφαση με τον Υπουργό Οικονομικών, καθορίζει, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μηχανισμό αποζημίωσης, υπό διαφανείς συνθήκες, του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ίδρυσης ταμείου αποζημίωσης, μπορεί να απαιτήσει από τους κατόχους ειδικών αδειών την εφαρμογή κατάλληλου λογιστικού διαχωρισμού»

  Θα μπορούσε απλά να απαιτηθεί η ασφάλιση σε ιδιωτικό φορέα.

  «ια Εκδίδει υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., με την οποία καθορίζεται μέγιστη κατ’ αποκοπή αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες.»

  Η αποζημίωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλη προς αποτροπή του φαινομένου πλημμελούς παροχής υπηρεσιών.