Άρθρο 12 Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Για την παροχή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του άρθρου 6 του παρόντος καθώς και για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν επαρκώς εναλλακτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις καθολικές υπηρεσίες, χωρίς απαραίτητα να καλύπτουν όλα τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, απαιτείται ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με Κανονισμό, που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης, εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, μεταβίβασης, συνεκμετάλλευσης, αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο καθορισμός του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.
3. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, με περιεχόμενο και απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την καταβολή των τελών χρηματοδότησης του ταμείου αποζημίωσης ή την ανάληψη της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας από τον φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όταν αυτά προβλέπονται ως μέθοδος επιμερισμού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, βάσει των άρθρων 7 και 8 του παρόντος.

  • 4. Στο άρθρο 12 «Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών», η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής:

    «3. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, με περιεχόμενο και απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. Απαραίτητη προϋπόθεση που θα μνημονεύεται οπωσδήποτε στην παραπάνω δήλωση αποτελεί η υποχρέωση διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των χρηστών με αναπηρία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις διατιθέμενες εγκαταστάσεις από την επιχείρηση».

  • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:01 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

    Η Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εκδίδεται άπαξ, ανανεώνεται όμως η ισχύς της κάθε έτος με την καταβολή – ως προκαταβολής– ποσού ίσου με το 1/1000 του κόστους παροχής των καθολικών υπηρεσιών.