Άρθρο 30 Τροποποιήσεις του ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄) και του ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄)

1.  Στο άρθρο 1 παρ.2 του ν. 3431/2006 προστίθεται νέο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12  περίπτωση κ του παρόντος, εφαρμόζονται και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και  τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), εξαιρουμένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.»

2.  Η διάταξη του άρθρου 2 εδαφ. κη’ του ν.3431/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

«κη) «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις υπηρεσίες των περιφερειών δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.»

3.  Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3431/2006 προστίθενται τα στοιχεία «ιη» και «ιθ» τα οποία έχουν ως ακολούθως:

«ιη. Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων πιλοτικών, ερευνητικού χαρακτήρα ή επίδειξης, που σχετίζονται με την καινοτομία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειομένης κάθε μορφής εμπορικής εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση, που απαιτείται χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, εκχωρείται το απολύτως αναγκαίο φάσμα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα και για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα χωρίς υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.,  για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωμα χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης της δράσης πιλοτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα και επίδειξης ή/και του δικαιώματος χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το ύψος της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.61 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

«ιθ. Τον καθορισμό και χρηματοδότηση δράσεων, που αφορούν στην ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών, στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στη χρήση του διαδικτύου, καθώς και σε δράσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού».

4.  Στο άρθρο 5 του ν.3431/2006, μετά την πρώτη παράγραφο που θα φέρει τον αριθμό 1, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 2, η οποία έχει ως εξής:

« 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του εκάστοτε διαχειριστή των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου και ονομάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο λειτουργίας της.

Ο τομέας ευθύνης της επιτροπής είναι η ονοματοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέματα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νομικά ζητήματα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων, ομάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχει, επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω θέματα. Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως. Η αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και κάθε απαιτούμενη δαπάνη για τη λειτουργία της καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 6  του άρθρου 61. »

5.  Το άρθρο 12, εδάφιο ιδ’, του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ. Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και συνεχή σύνδεση και πρόσβαση οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας.  Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4 , θέματα  που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

6.  Στο άρθρο 12 του ν. 3431/2006 προστίθεται νέο εδάφιο μβ’ ως εξής: :

«μβ. Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο , όπως θέματα μετάβασης από IPV4 σε ΙPV6, ενημέρωση εμπλεκομένων φορέων και συμμόρφωσης των παρόχων με τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται τα σχετικά πρότυπα και οι συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών».

7.  Στο άρθρο 12, του ν. 3431/2006 προστίθεται νέο εδάφιο μγ΄ ως εξής:

« μγ. Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις αρχές  του άρθρου 3 του ν.3431/2006.»

8.  Η παράγραφος 12, του άρθρου 24, του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα,  ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού, υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ’ αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν υπάρχει σχετική έγγραφη καταγγελία για επιζήμιες παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από της λήψεώς της, να προβαίνει σε έλεγχο, να διατάσσει την άρση των παρεμβολών αυτών, και να ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα.»

9. Στο άρθρο 31 του ν. 3431/2006 προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής :

« 25. Με κοινή απόφαση των  εκάστοτε Υπουργών Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. , καθορίζονται και ρυθμίζονται οι κατασκευές κεραιών και σταθμών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, ως και του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/00. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

10.     Η παράγραφος 1, του άρθρου 63, του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Αδείας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και αριθμών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 5 εδ. β΄, 13, 14, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α και στα άρθρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και στο άρθρο 68 παρ. 1, των υποχρεώσεών του ως καθορισμένη επιχείρηση, της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δεν παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του ή να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός:

– δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση, ή

– συντομότερης προθεσμίας, ως προς την οποία συμφωνεί ο πάροχος ή την οποία ορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων ή

– μεγαλύτερης προθεσμίας, που αποφασίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.».

11. Το δεύτερο στοιχείο (β) της παραγράφου 2, του άρθρου 63, του ν.3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) πρόστιμο από 7.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),»

12.  Το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο Γ του ν. 2801/2000 όπως τροποποιήθηκε με την  παράγραφο 1, στοιχείο α’, σημείο Γ, του άρθρου 70, του ν.3431/2006,  αντικαθίσταται ως εξής:

« Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., ύστερα από έκθεση των  αρμόδιων οργάνων αυτής ή των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, επιβάλλεται στους κατόχους παράνομων κατασκευών κεραιών στην ξηρά διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια πεντακόσια (1.500 €) ευρώ μέχρι και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα της Ε.Ε.Τ.Τ..» .

13. Το εδάφιο λβ΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24, παρ. 2 του ν. 3534/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«λβ. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, πλην της παραγράφου 4, εδάφια Γ, Δ και Ε του ιδίου άρθρου. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.»

14. Αντικαθίσταται η παράγραφος 17 του άρθρου 31 το ν.3431/2006 ως εξής:

«17. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά και μελέτες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας.  Για την έκδοση της άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτούνται

α) θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε.,

β) θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,

γ) έγκριση της μελέτης εγκατάστασης από την οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας,

δ) έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας και, από της έναρξης των καθηκόντων του, τον αρμόδιο Ελεγκτή Νομιμότητας,

ε) άδειες ή εγκρίσεις ή θετική γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, φορέων. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, εκδίδει βεβαίωση πληρότητας φακέλου, την οποία αποστέλλει, μαζί με τον φάκελο, αμελλητί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου αυτοί να εξετάσουν την αίτηση κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους και να αποφανθούν σχετικά, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος αυτού εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και θετικές γνώμες των αρμόδιων κατά περίπτωση φορέων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους εφόσον, στην περίπτωση ρητής αιτιολογημένης διαφωνίας εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, κάποιου από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. Στην περίπτωση κατά την οποία η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και θετικές γνώμες και η Ε.Ε.Τ.Τ., με την προϋπόθεση ότι έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε., προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με κανονισμό της καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή συστήματος μονοαπευθυντικής διαδικασίας για την εφαρμογή του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί στον ιστοχώρο της κατάλογο όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας κατά λόγο αρμοδιότητας και γεωγραφική περιοχή ευθύνης.»

15.  Το εδάφιο Ε της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως ισχύει»

16. Το εδάφιο ΣΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΣΤ. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα, εκτός εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων για τη μετάδοση σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, οπότε το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη και το ύψος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.»

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:32 | HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

  1.- Στο Κεφάλαιο I με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» προβλέπεται σε σχέση με το άρθρο 63 του Ν. 3431/2006, η σύντμηση από τριάντα (30) σε δέκα (10) ημέρες της διάρκειας της προθεσμίας, εντός της οποίας καλείται ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών να εκθέσει τις απόψεις του ή να αποκαταστήσει τη νομιμότητα πράξης του, σε περίπτωση διαπίστωσης από την ΕΕΤΤ παράβασης των διατάξεων που ορίζουν τη δραστηριότητά του.

  Η υπό διαβούλευση ρύθμιση φέρεται να επιστηρίζεται, σύμφωνα με την οικεία αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόμου στη διαπίστωση, μεταξύ άλλων, ότι «η μέχρι σήμερα διαδικασία αποδείχθηκε χρονοβόρα ….». Μία τέτοια νομοθετική επιλογή κρίνεται, κατ’ αρχάς, ως ευρισκόμενη σε αντίφαση με άλλες σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις που διέπουν αντίστοιχες προθεσμίες ενέργειας της ΕΤΤΤ (πχ άρθρο 24 του Ν. 3431/2006), οι οποίες, κατ’ αντίθεση της προκείμενης περίπτωσης, ουδόλως μειώνονται, αλλά επεκτείνονται. Η αντίφαση είναι προφανής, εφόσον προκρίνεται ως εκ των βασικών κριτηρίων η επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, καθότι, ενώ από τη μία πλευρά διευρύνονται τα περιθώρια ενέργειας της ΕΕΤΤ, από την άλλη πλευρά περιορίζονται εξαιρετικά δραστικά και σε σημαντικό βαθμό τα υφιστάμενα περιθώρια ενέργειας των παρόχων. Το γεγονός τούτο, ενόψει του ότι απουσιάζει οποιαδήποτε συγκεκριμένη τεκμηρίωση της γενόμενης αρνητικής διαπίστωσης, θέτει ζήτημα μη ισότιμης προσέγγισης συναφών υποχρεώσεων, μη εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας ως προς τα επιλεγόμενα μέτρα, έλλειψης σαφούς αιτιολόγησης της αναγκαιότητας του μέτρου και, πρωτίστως, αποδυνάμωσης της επαρκούς άσκησης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου.

  Αντίστοιχα άστοχη κρίνεται και η αναφορά στο ότι η μέχρι σήμερα διαδικασία «… παρέτεινε την περίοδο χάριτος για την άρση της παράβασης», δεδομένου ότι η συγκριτική επισκόπηση της χρονικής περιόδου που είχε τεθεί στη διάθεση των παρόχων για την εκτέλεση των ενδεικνυόμενων ενεργειών και της χρονικής περιόδου που κατά μέσο όρο καθίστατο απαραίτητη για την επιβολή των κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων αποβαίνει σε βάρος της δεύτερης εξ αυτών αναφορικά με την πρόκληση καθυστέρησης της εν γένει κυρωτικής διαδικασίας. Το γεγονός τούτο καταδεικνύει ακριβώς τη σοβαρότητα των εξεταζόμενων ζητημάτων και δικαιολογεί απολύτως την υφιστάμενη σήμερα προθεσμία ως απαραίτητη για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των παρόχων που κατατείνουν στη διαμόρφωση και έκθεση των απόψεών τους ή/και για τη λήψη των μέτρων αποκατάστασης της νομιμότητας, Τέλος, από τη μέχρι σήμερα πρακτική προκύπτει, ότι οι πάροχοι καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους και την τήρηση των συναφών προθεσμιών, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπονται ταυτόχρονα οι περιορισμοί που θέτονται από την ίδια τη δομή και συστημική οργάνωσή τους, το επίπεδο των οποίων έχει δεδομένα όρια υπαγορευόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φάση της οικείας αγοράς, η οποία, σημειωτέον, δεν έχει εξελιχθεί σε τέτοιο επαρκή και ικανοποιητικό βαθμό που να δικαιολογεί αναλογικά τέτοιας εκτάσεως σύντμηση της παραπάνω προθεσμίας Θεωρούμε συνεπώς, ότι η εισαγωγή και επιβολή οιασδήποτε προθεσμίας βραχύτερης της υφισταμένης δεν είναι εύλογη και εφικτή, καθώς θα δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα στους παρόχους αναφορικά με την αποτελεσματική προσαρμογή των ήδη υιοθετηθεισών τυποποιημένων εσωτερικών διαδικασιών και, το κυριότερο, θα υποβαθμίσει ουσιαστικά τους όρους της μέχρι σήμερα ικανοποιητικής άσκησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης αυτών.

  2.- Περαιτέρω, καθόσον αφορά στην προταθείσα τροποποίηση του ίδιου άρθρου ως προς το ανώτατο όριο του προβλεπόμενου ως επιβλητέου διοικητικού προστίμου από το ποσό των 2.000.000 στο ποσό των 3.000.000 ευρώ, η υπό διαβούλευση σημαντικότατη αύξηση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κρίνεται ως παντελώς αδικαιολόγητη, δυσανάλογη και αποκλίνουσα από τις κρατούσες εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, κατά κοινή παραδοχή, το ήδη ισχύον ανώτατο όριο διοικητικού προστίμου κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, λαμβανομένων υπόψη και των διαρκώς συρρικνούμενων οικονομικών μεγεθών των παρόχων. Εξάλλου, η μέχρι σήμερα πρακτική έχει καταδείξει, ότι δεν έχουν διαμορφωθεί πραγματικές καταστάσεις και δεν έχουν αναφανεί περιπτώσεις, οι οποίες να έχουν δημιουργήσει την εύλογη ανάγκη για την επιβολή διοικητικών προστίμων που να προσεγγίζουν καθ’ ύψος το υφιστάμενο ανώτατο όριο και, ως εκ τούτου, να καθιστούν εύλογη την αύξηση αυτού προς επίταση της αποτρεπτικής λειτουργίας του. Σε κάθε δε περίπτωση, η επιβολή αύξησης του ανωτάτου ορίου χωρίς την ταυτόχρονη εισαγωγή σαφών και ειδικών κριτηρίων που να συνιστούν θεσμοθετημένες παραμέτρους προσδιορισμού του ανά περίπτωση εύλογου και δικαιολογημένου διοικητικού προστίμου δεν οδηγεί παρά σε επίταση των φαινομένων προσβολής της αρχή της αναλογικότητας, όπως άλλωστε καταδεικνύει η νομολογιακή πρακτική σε πλειάδα αποφάσεων με αντικείμενο την επιβολή διοικητικών προστίμων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3431/2006. Τέλος, η αποτρεπτική της παραβατικότητας ισχύς των ήδη προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων εξυπηρετείται επαρκώς με βάση την υφιστάμενη διαβάθμισή τους κατ’ άρθρο 63 του Ν. 3431/2006.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:40 | ΒΑΣΙΛΗΣ Τ.

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΕΤΤ

  Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της ΕΕΤΤ και τα υπόλοιπα μέλη της Ολομέλειας να επιλέγονται και διορίζονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με αυξημένη πλειοψηφία ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΥΥΜΔ και η Ολομέλεια της Αρχής να ελέγχεται για το έργο της και τις πράξεις/ παραλήψεις της από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα και τις προτάσεις της τελαευταίας Έκθεσης Πεπραγμένων της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  Να θεσμοθετηθεί η εκπροσώπηση των εργαζομένων στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ με τον ορισμό ενός (1) εργαζόμενου στο συλλογικό όργανο διοίκησης της ΕΕΤΤ όπως ακριβώς συμβαίνει και με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ {Αρ. 3 Παρ. 2 του N. 3832/2010 : Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής}

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 18:30 | ΒΑΣΙΛΗΣ Τ.

  4. Στο άρθρο 5 του ν.3431/2006, μετά την πρώτη παράγραφο που θα φέρει τον αριθμό 1, προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 2, η οποία έχει ως εξής:

  « 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του εκάστοτε διαχειριστή των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου και ονομάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο λειτουργίας της.

  Ο τομέας ευθύνης της επιτροπής είναι η ονοματοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέματα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νομικά ζητήματα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων, ομάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχει, επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω θέματα. Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως. Η αμοιβή των μελών της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και κάθε απαιτούμενη δαπάνη για τη λειτουργία της καλύπτεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 61. »

  ———————————————————————

  Να απαλείφει η νέα παράγραφος και οι ανωτέρω αρμοδιότητες να παραμείνουν στην ΕΕΤΤ ως έχουν και έως σήμερα

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:36 | ΟΤΕ Α.Ε.

  *ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ*
  *Παρακαλούμε τον διαχειριστή να αφαιρέσει το προηγούμενο σχόλιόμας σε αυτό το άρθρο και να το αντικαταστήσει με το ακόλουθο, καθότι η επιτρεπόμενη γραμματοσειρά δεν εμφανίζει τη διακριτή γραφή, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το σχόλιό μας.*

  Οι απόψεις της ΟΤΕ Α.Ε. για το παρόν άρθρο έχουν ως εξής:

  Νέα Παράγραφος
  Με βάση τους ορισμούς του Ν.3431/2006 υπάρχει σχετική ασάφεια ως προς το που ακριβώς εντάσσονται τα δίκτυα TETRA. Σύμφωνα με την ITU, τα δίκτυα TETRA είναι μία τεχνική υλοποίηση των δικτύων PMR (professional or private mobile radio), χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένες ομάδες χρηστών, κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και όχι από το ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη με το παρόν νομοσχέδιο τροποποίηση του ορισμού «κη) κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», θεωρούμε ότι ο ορισμός του «ειδικού ραδιοδικτύου» πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα και να συμπεριλαμβάνει ρητώς τα δίκτυα TETRA. Συνεπώς προτείνουμε την εισαγωγή στο νομοσχέδιο νέας παραγράφου, ως εξής:
  «Στη διάταξη του άρθρου 2 εδαφ. κα’ του ν.3431/2006, προστίθεται η ακόλουθη φράση: ‘Στα ειδικά ραδιοδίκτυα συμπεριλαμβάνονται και τα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών TETRA.’»

  Παράγραφος 6
  Στην τελευταία πρόταση της παραγράφου προτείνουμε την αντικατάσταση της λέξης «καθορίζονται» με την λέξη «εξειδικεύονται», καθότι προφανώς το Υπουργείο δεν καθορίζει τα πρότυπα και τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αλλά τα κυρώνει ή προσαρμόζει ανάλογα στα εθνικά δεδομένα.

  Παράγραφος 10
  Η σύντμηση του χρόνου υποβολής των απόψεων του παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών από ένα μήνα σε δέκα ημέρες είναι εντελώς ανεπαρκής και ο λόγος που προβάλλεται στην εισηγητική έκθεση («Η διαδικασία όμως αυτή αποδεικνύεται πολύ χρονοβόρα στην πράξη και απλώς παρατείνει την περίοδο «χάριτος» για την άρση της παράβασης από τους παρόχους, σε βάρος της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας που πρέπει να διέπει έναν τομέα σε πλήρη ανάπτυξη, όπως ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών») είναι αβάσιμος και αντιφατικός, διότι:
   Δεν πρόκειται για μεγάλη περίοδο «χάριτος» στον πάροχο ο οποίος μάλιστα δεν έχει ακόμη κριθεί ότι πράγματι παρανομεί, αλλά πρόκειται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου αυτός να ασκήσει πλήρως το κατοχυρωμένο από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμά του να υποβάλλει πλήρως τις απόψεις του προς την Αρχή. Άλλωστε, από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της διατάξεως αυτής, έχει αποδειχθεί έμπρακτα και είναι γνωστό και στην Ε.Ε.Τ.Τ., ότι, πολλές φορές και το ισχύον σήμερα χρονικό διάστημα του ενός μηνός είναι μικρό, λόγω του όγκου των πληροφοριών που πρέπει να δοθούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. και της άντλησής τους από διαφορετικές οργανικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ, προκειμένου οι απόψεις μας να είναι πλήρεις, πράγμα το οποίο διευκολύνει και το έργο της Ε.Ε.Τ.Τ.
   Εφόσον ο συγκεκριμένος τομέας είναι σε πλήρη ανάπτυξη, όπως συνομολογείται από την εισηγητική έκθεση, μία τέτοια ρύθμιση είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας και το σκοπό στον οποίο αποβλέπει, δηλ. στην υποβολή πλήρων και εμπεριστατωμένων απόψεων από τον πάροχο προς την Ε.Ε.Τ.Τ.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε να παραμείνει η διάταξη αυτή ως έχει και να μη τροποποιηθεί. Εναλλακτικά, και εφόσον συντμηθεί το χρονικό αυτό διάστημα σε δέκα ημέρες, προτείνουμε τη διαγραφή του επομένου εδαφίου της διατάξεως αυτής («συντομότερης προθεσμίας, ως προς την οποία συμφωνεί ο πάροχος ή την οποία ορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων»), διότι η παρεχόμενη δυνατότητα στην Ε.Ε.Τ.Τ. να προβαίνει σε περαιτέρω σύντμηση του ήδη ανεπαρκούς χρονικού διαστήματος των δέκα ημερών αναιρεί στη ουσία εντελώς το δικαίωμα του διοικουμένου να προβάλλει πλήρως και επαρκώς τις απόψεις του στην Αρχή κατά παράβαση του ιδίου ως άνω άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος.

  Παράγραφος 11
  Η αύξηση ανώτατου ορίου του διοικητικού προστίμου από 2.000.000 € σε 3.000.000 € είναι αδικαιολόγητη και ο προβαλλόμενος στην εισηγητική έκθεση λόγος, ότι δηλ. «το ισχύον ανώτατο όριο έχει αποδειχθεί μη αποτρεπτικό», είναι επίσης αβάσιμος, διότι:
   Η Ε.Ε.Τ.Τ., τουλάχιστον απέναντι στον ΟΤΕ, έχει ασκήσει με αυστηρότητα τις αρμοδιότητές της επιβάλλοντας σ’ αυτόν, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ανώτατο όριο του εν λόγω διοικητικού προστίμου που ισχύει σήμερα (2.000.000 €), το οποίο, σε κάθε περίπτωση, έχει κριθεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ως υπερβολικό και αντίθετο με την αρχή της αναλογικότητας και το έχει μειώσει έως και 50%.
   Η Ε.Ε.Τ.Τ. για την ίδια παράβαση, εκτός από το παραπάνω διοικητικό πρόστιμο, επιβάλλει αθροιστικά και το προβλεπόμενο από το Ν. 703/1977 διοικητικό πρόστιμο, το οποίο, ως γνωστόν, υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών του συγκεκριμένου τηλεπικοινωνιακού παρόχου και ως εκ τούτου είναι ιδιαιτέρως υψηλό.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τροποποίηση αυτή αποβλέπει σε καθαρά εισπρακτικούς σκοπούς και δεν συνάδει με τη νομολογία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών καθώς είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας και το σκοπό στον οποίο πρέπει να αποβλέπει, αφού ο σκοπός αυτός, δηλ. η αποτροπή του παρανομούντα παρόχου να συνεχίσει να παρανομεί, επιτυγχάνεται πλήρως με τις εν λόγω διατάξεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτόν προτείνουμε να μην αυξηθεί το ανώτατο όριο του εν λόγω προστίμου και να παραμείνει η διάταξη αυτή όπως ισχύει σήμερα.

  Παράγραφος 12
  Η αύξηση των ορίων των διοικητικών προστίμων από 700 € έως 19.000 €, που ισχύουν σήμερα, σε 1.500 € έως 50.000 € είναι αδικαιολόγητη και ο προβαλλόμενος στην εισηγητική έκθεση λόγος, ότι δηλ. «το ισχύον ανώτατο όριο έχει αποδειχθεί μη αποτρεπτικό», είναι επίσης αβάσιμος και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σήμερα από το, αναγνωρισμένο επίσημα από το Υπουργείο και από την Ε.Ε.Τ.Τ., δαιδαλώδες και αντιφατικό νομοθετικό πλαίσιο, που ισχύει σήμερα, για την αδειοδότηση των κεραιών. Η οποιαδήποτε αύξηση των εν λόγω διοικητικών προστίμων θα μπορούσε να είναι δικαιολογημένη μετά τη θέσπιση καθαρών και μη αντιφατικών διαδικασιών που επιχειρούνται με το εν λόγω σχέδιο νόμου (άρθρο 30 παρ. 14). Για το λόγο αυτόν προτείνουμε να παραμείνουν τα διοικητικά αυτά πρόστιμα ως έχουν και να δοθεί στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η νομοθετική εξουσιοδότηση να τα αναπροσαρμόσει, εάν υφίσταται λόγος, μετά την εφαρμογή και στην πράξη των σχετικών διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου που ξεκαθαρίζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης των κεραιών, δηλ. μετά από δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μήνες από την ισχύ του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

  Παράγραφος 14
  Η εισαγωγή μονοαπευθυντικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Για το λόγο αυτόν και προς αποφυγή παρερμηνειών και ασαφειών, προτείνουμε η σχετική διάταξη που τροποποιεί την παράγραφο 17 του άρθρου 31 Ν. 3431/2006 να γραφεί ως εξής:
  «17. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση με τα αναγκαία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δικαιολογητικά και μελέτες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς έκδοση:
  α) θετικής γνωμοδότησης της Ε.Ε.Α.Ε.,
  β) θετικής γνωμοδότησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
  γ) έγκρισης της μελέτης εγκατάστασης από την οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας,
  δ) έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας και, από της έναρξης των καθηκόντων του, τον αρμόδιο Ελεγκτή Νομιμότητας,
  τα οποία απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ.
  Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, εκδίδει βεβαίωση πληρότητας φακέλου, την οποία αποστέλλει, μαζί με τον φάκελο, αμελλητί και εντός ενός μηνός από την υποβολή τους από τον ενδιαφερόμενο, σε όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου αυτοί να εξετάσουν την αίτηση κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους και να αποφανθούν σχετικά, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος αυτού εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και θετικές γνώμες των αρμόδιων κατά περίπτωση φορέων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους εφόσον, στην περίπτωση ρητής αιτιολογημένης διαφωνίας εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, κάποιου από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. Στην περίπτωση κατά την οποία η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και θετικές γνώμες και η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας εντός ενός μηνός από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των τεσσάρων μηνών. Στην περίπτωση κατά την οποία και η τελευταία προθεσμία του ενός μηνός παρέλεθει επίσης άπρακτη, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης κατασκευής της συγκεκριμένης κεραίας και ότι αυτή θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νόμιμα. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με κανονισμό της καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή συστήματος μονοαπευθυντικής διαδικασίας για την εφαρμογή του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί στον ιστοχώρο της κατάλογο όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας κατά λόγο αρμοδιότητας και γεωγραφική περιοχή ευθύνης.»

  ΟΤΕ Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
  ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:54 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Οι απόψεις της ΟΤΕ Α.Ε. για το παρόν άρθρο έχουν ως εξής:

  Νέα Παράγραφος
  Με βάση τους ορισμούς του Ν.3431/2006 υπάρχει σχετική ασάφεια ως προς το που ακριβώς εντάσσονται τα δίκτυα TETRA. Σύμφωνα με την ITU, τα δίκτυα TETRA είναι μία τεχνική υλοποίηση των δικτύων PMR (professional or private mobile radio), χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένες ομάδες χρηστών, κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και όχι από το ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη με το παρόν νομοσχέδιο τροποποίηση του ορισμού «κη) κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», θεωρούμε ότι ο ορισμός του «ειδικού ραδιοδικτύου» πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα και να συμπεριλαμβάνει ρητώς τα δίκτυα TETRA. Συνεπώς προτείνουμε την εισαγωγή στο νομοσχέδιο νέας παραγράφου, ως εξής:
  «Στη διάταξη του άρθρου 2 εδαφ. κα’ του ν.3431/2006, προστίθεται η ακόλουθη φράση: ‘Στα ειδικά ραδιοδίκτυα συμπεριλαμβάνονται και τα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών TETRA.’»

  Παράγραφος 6
  Στην τελευταία πρόταση της παραγράφου προτείνουμε την αντικατάσταση της λέξης «καθορίζονται» με την λέξη «εξειδικεύονται», καθότι προφανώς το Υπουργείο δεν καθορίζει τα πρότυπα και τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αλλά τα κυρώνει ή προσαρμόζει ανάλογα στα εθνικά δεδομένα.

  Παράγραφος 10
  Η σύντμηση του χρόνου υποβολής των απόψεων του παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών από ένα μήνα σε δέκα ημέρες είναι εντελώς ανεπαρκής και ο λόγος που προβάλλεται στην εισηγητική έκθεση («Η διαδικασία όμως αυτή αποδεικνύεται πολύ χρονοβόρα στην πράξη και απλώς παρατείνει την περίοδο «χάριτος» για την άρση της παράβασης από τους παρόχους, σε βάρος της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας που πρέπει να διέπει έναν τομέα σε πλήρη ανάπτυξη, όπως ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών») είναι αβάσιμος και αντιφατικός, διότι:
   Δεν πρόκειται για μεγάλη περίοδο «χάριτος» στον πάροχο ο οποίος μάλιστα δεν έχει ακόμη κριθεί ότι πράγματι παρανομεί, αλλά πρόκειται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου αυτός να ασκήσει πλήρως το κατοχυρωμένο από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμά του να υποβάλλει πλήρως τις απόψεις του προς την Αρχή. Άλλωστε, από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της διατάξεως αυτής, έχει αποδειχθεί έμπρακτα και είναι γνωστό και στην Ε.Ε.Τ.Τ., ότι, πολλές φορές και το ισχύον σήμερα χρονικό διάστημα του ενός μηνός είναι μικρό, λόγω του όγκου των πληροφοριών που πρέπει να δοθούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. και της άντλησής τους από διαφορετικές οργανικές Υπηρεσίες του ΟΤΕ, προκειμένου οι απόψεις μας να είναι πλήρεις, πράγμα το οποίο διευκολύνει και το έργο της Ε.Ε.Τ.Τ.
   Εφόσον ο συγκεκριμένος τομέας είναι σε πλήρη ανάπτυξη, όπως συνομολογείται από την εισηγητική έκθεση, μία τέτοια ρύθμιση είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας και το σκοπό στον οποίο αποβλέπει, δηλ. στην υποβολή πλήρων και εμπεριστατωμένων απόψεων από τον πάροχο προς την Ε.Ε.Τ.Τ.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε να παραμείνει η διάταξη αυτή ως έχει και να μη τροποποιηθεί. Εναλλακτικά, και εφόσον συντμηθεί το χρονικό αυτό διάστημα σε δέκα ημέρες, προτείνουμε τη διαγραφή του επομένου εδαφίου της διατάξεως αυτής («συντομότερης προθεσμίας, ως προς την οποία συμφωνεί ο πάροχος ή την οποία ορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων»), διότι η παρεχόμενη δυνατότητα στην Ε.Ε.Τ.Τ. να προβαίνει σε περαιτέρω σύντμηση του ήδη ανεπαρκούς χρονικού διαστήματος των δέκα ημερών αναιρεί στη ουσία εντελώς το δικαίωμα του διοικουμένου να προβάλλει πλήρως και επαρκώς τις απόψεις του στην Αρχή κατά παράβαση του ιδίου ως άνω άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος.

  Παράγραφος 11
  Η αύξηση ανώτατου ορίου του διοικητικού προστίμου από 2.000.000 € σε 3.000.000 € είναι αδικαιολόγητη και ο προβαλλόμενος στην εισηγητική έκθεση λόγος, ότι δηλ. «το ισχύον ανώτατο όριο έχει αποδειχθεί μη αποτρεπτικό», είναι επίσης αβάσιμος, διότι:
   Η Ε.Ε.Τ.Τ., τουλάχιστον απέναντι στον ΟΤΕ, έχει ασκήσει με αυστηρότητα τις αρμοδιότητές της επιβάλλοντας σ’ αυτόν, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ανώτατο όριο του εν λόγω διοικητικού προστίμου που ισχύει σήμερα (2.000.000 €), το οποίο, σε κάθε περίπτωση, έχει κριθεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ως υπερβολικό και αντίθετο με την αρχή της αναλογικότητας και το έχει μειώσει έως και 50%.
   Η Ε.Ε.Τ.Τ. για την ίδια παράβαση, εκτός από το παραπάνω διοικητικό πρόστιμο, επιβάλλει αθροιστικά και το προβλεπόμενο από το Ν. 703/1977 διοικητικό πρόστιμο, το οποίο, ως γνωστόν, υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών του συγκεκριμένου τηλεπικοινωνιακού παρόχου και ως εκ τούτου είναι ιδιαιτέρως υψηλό.
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τροποποίηση αυτή αποβλέπει σε καθαρά εισπρακτικούς σκοπούς και δεν συνάδει με τη νομολογία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών καθώς είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας και το σκοπό στον οποίο πρέπει να αποβλέπει, αφού ο σκοπός αυτός, δηλ. η αποτροπή του παρανομούντα παρόχου να συνεχίσει να παρανομεί, επιτυγχάνεται πλήρως με τις εν λόγω διατάξεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτόν προτείνουμε να μην αυξηθεί το ανώτατο όριο του εν λόγω προστίμου και να παραμείνει η διάταξη αυτή όπως ισχύει σήμερα.

  Παράγραφος 12
  Η αύξηση των ορίων των διοικητικών προστίμων από 700 € έως 19.000 €, που ισχύουν σήμερα, σε 1.500 € έως 50.000 € είναι αδικαιολόγητη και ο προβαλλόμενος στην εισηγητική έκθεση λόγος, ότι δηλ. «το ισχύον ανώτατο όριο έχει αποδειχθεί μη αποτρεπτικό», είναι επίσης αβάσιμος και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σήμερα από το, αναγνωρισμένο επίσημα από το Υπουργείο και από την Ε.Ε.Τ.Τ., δαιδαλώδες και αντιφατικό νομοθετικό πλαίσιο, που ισχύει σήμερα, για την αδειοδότηση των κεραιών. Η οποιαδήποτε αύξηση των εν λόγω διοικητικών προστίμων θα μπορούσε να είναι δικαιολογημένη μετά τη θέσπιση καθαρών και μη αντιφατικών διαδικασιών που επιχειρούνται με το εν λόγω σχέδιο νόμου (άρθρο 30 παρ. 14). Για το λόγο αυτόν προτείνουμε να παραμείνουν τα διοικητικά αυτά πρόστιμα ως έχουν και να δοθεί στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η νομοθετική εξουσιοδότηση να τα αναπροσαρμόσει, εάν υφίσταται λόγος, μετά την εφαρμογή και στην πράξη των σχετικών διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου που ξεκαθαρίζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης των κεραιών, δηλ. μετά από δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μήνες από την ισχύ του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

  Παράγραφος 14
  Η εισαγωγή μονοαπευθυντικής διαδικασίας για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Για το λόγο αυτόν και προς αποφυγή παρερμηνειών και ασαφειών, προτείνουμε η σχετική διάταξη που τροποποιεί την παράγραφο 17 του άρθρου 31 Ν. 3431/2006 να γραφεί ως εξής:
  «17. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση με τα αναγκαία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δικαιολογητικά και μελέτες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας. Για την έκδοση της άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτούνται:
  α) θετικής γνωμοδότησης της Ε.Ε.Α.Ε.,
  β) θετικής γνωμοδότησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
  γ) έγκρισης της μελέτης εγκατάστασης από την οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας,
  δ) έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας και, από της έναρξης των καθηκόντων του, τον αρμόδιο Ελεγκτή Νομιμότητας,
  τα οποία απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ.
  Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου των δικαιολογητικών και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, εκδίδει βεβαίωση πληρότητας φακέλου, την οποία αποστέλλει, μαζί με τον φάκελο, αμελλητί και εντός ενός μηνός από την υποβολή τους από τον ενδιαφερόμενο, σε όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου αυτοί να εξετάσουν την αίτηση κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους και να αποφανθούν σχετικά, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος αυτού εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και θετικές γνώμες των αρμόδιων κατά περίπτωση φορέων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους εφόσον, στην περίπτωση ρητής αιτιολογημένης διαφωνίας εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, κάποιου από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. Στην περίπτωση κατά την οποία η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και θετικές γνώμες και η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας εντός ενός μηνός από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των τεσσάρων μηνών. Στην περίπτωση κατά την οποία και η τελευταία προθεσμία του ενός μηνός παρέλεθει επίσης άπρακτη, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. η απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης κατασκευής της συγκεκριμένης κεραίας και ότι αυτή θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νόμιμα. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με κανονισμό της καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή συστήματος μονοαπευθυντικής διαδικασίας για την εφαρμογή του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί στον ιστοχώρο της κατάλογο όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας κατά λόγο αρμοδιότητας και γεωγραφική περιοχή ευθύνης.»

  ΟΤΕ Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
  ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 12:12 | Νίκος Θ.

  Σχετικά με τα άρθρα 30.14.γ (προθεσμία 4 μηνών) και 30.16 (κατασκευές άνευ πολεοδομικής άδειας) δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι μοιάζουν σαν να τα έχουν γράψει εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής.

  Για το 30.14.γ: Κάθε εταιρεία κινητής που σέβεται τον εαυτό της θα «βομβαρδίσει» την ΕΕΤΤ σε χιλιάδες μαζικές αιτήσεις (ίσως και εικονικές ή μη πλήρεις) με σκοπό να παρέλθει τεχνικά η προθεσμία των 4 μηνών και να εκδοθούν οι άδειες αυτόματα.

  Απαράδεκτος όρος που καταργεί στην πράξη τη νομιμότητα και την ελεγκτική λειτουργία της ΕΕΤΤ. Πρέπει να απαλειφθεί ή να πάει η προθεσμία στους 546 μήνες (αφού το παίζουν πονηρά οι εταιρείες).

  Το άρθρο 30.16 καταργεί στην πράξη την πολεοδομική νομοθεσία. Τί λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες;

  Τί θα πει ο υπουργός όταν μια οικοδομή πέσει επειδή κάποιος «εγκέφαλος» επέτρεψε την προσθήκη «οικίσκων» ύψους 2,4μ και εμβαδού 25!!!τμ στην ταράτσα; Γνωρίζουν το βάρος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού;

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 09:30 | Δημήτριος Πετρίδης

  Συμφωνώ απόλυτα με την θέση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 10:17 | Νίκος Μίχαλος

  Στο άρθρο 30 παρ 14 σημείο γ γράφει ότι για την αίτηση άδειας κεραίας στην ΕΕΤΤ απαιτείται «γ) έγκριση της μελέτης εγκατάστασης από την οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας,» σε συνδιασμό με την παρ 14 «Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου»

  Πολύ επικίνδυνη προσθήκη. Εξηγούμαι:

  Αν στο σπίτι μου θελήσω να προσθέσω μία κατασκευή πχ 10 τμ στην ταράτσα της πολυκατοικίας μου, θα χρειαστώ ΑΔΕΙΑ από την πολεοδομία όπου συνυπολογίζονται συντελεστή δόμησης, στατικά, τροποποίηση άδειας κλπ.

  Είναι επικίνδυνο να γίνεται μία προσθήκη οιασδήποτε κατασκευής χωρίς ΑΔΕΙΑ (όχι έγκριση) από την πολεοδομία. Ζούμε σε σεισμογενή χώρα και η ανεξέλεγκτη προσθήκη κτισμάτων και βαρέων μηχανημάτων επηρεάζει τη στατικότητα του κτιρίου και των γειτονικών κατασκευών.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 10:31 | Νίκος Μίχαλος

  Στο άρθρο 30 παρ 14 σημείο ε γράφει: «Στην περίπτωση κατά την οποία η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και θετικές γνώμες και η Ε.Ε.Τ.Τ., με την προϋπόθεση ότι έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε., προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας.»

  Απαράδεκτος όρος. Με τον τρόπο λειτουργίας και τη σημερινή στελέχωση της δημόσιας διοίκησης το μόνο που θα απαιτείται τελικά είναι η αίτηση στην ΕΕΤΤ.

  Να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί ως εξής «… θεωρείται ότι ΔΕΝ έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες άδειες … , ΔΕΝ προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας.»

 • 7 Ιανουαρίου 2011, 13:47 | Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

  H EETT πρέπει να εκδίδει και τις άδειες κεραιών ραδιοερασιτεχνών και CB (όταν προβλέπονται) κάτι που μέχρι τώρα η ΕΕΤΤ αρνείται επειδή δεν της το έδωσε ο νόμος. Όμως ούτε και οι νομαρχίες βγάζουν τις άδειες ούτε το Υπουργείο. Λοιπόν;
  1) Πρέπει να κάνετε αναφορά και στην παράγραφο λβ του άρθρου 12 η οποία έχει ως εξής (για αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ):

  λβ) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε
  κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.

  2) Επίσης πρέπει να κάνετε αναφορά και στο άρθρο 31 παρ. 1 για να είναι σωστή η ρύθμιση η οποία έχει ως εξής (και την οποία δεν εφαρμόζει η ΕΕΤΤ):
  1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄).

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 00:52 | Antonis

  Δυστυχώς η πρακτική επιδεικνύει ότι όσες μελέτες και να προβλέπονται από το Νόμο, οι Αρμόδιες Δοικητικές Αρχές απλώς και μόνον περιορίζονται να συνυπογράφουν αυτές χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς το ίδιο το Κράτος να δίνει σε αυτές τα μέσα και το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό για να προβαίνουν σε έλεγχο.
  Είναι απογοητευτικό να βλέπει κανείς συνέχεια παρατάσεις και εξαιρέσεις από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ακόμα και από αυτές που αφορούν τους όρους και περιορισμούς δόμησης υπέρ των ισχυρών (Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας) σε αντίθεση με ότι ισχύει για τους υπόλοιπους πολίτες. Πιστεύω ότι οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να απαλειφθούν.

 • Παρατηρήσεις και προτάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας σε σχέση με το συγκεκριμένο άρθρο:

  Άρθρο 30, παρ. 4
  —————-

  Προτείνουμε τη συμπλήρωση της παραγράφου ώστε να μετέχει στη διαρκή επιτροπή και εκπρόσωπος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Ειδικότερα προτείνουμε την αντικατάσταση του

  «…συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του εκάστοτε διαχειριστή των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου…»

  με το:

  «…συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του εκάστοτε διαχειριστή των ονομάτων χώρου, της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου…»

  Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
  της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
  Ο Γενικός Γραμματέας
  Νεκτάριος Μουμουτζής

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 08:06 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Πότε επιτέλους θα μάθουμε να αντικαθιστούμε εξ’ ολοκλήρου ένα Νόμο και όχι να τροποποιούμε μερικά άρθρα άρθρα του δημιουργώντας νομοθετικό χάος.

  Είμαι κάθετα αντίθετος με την πρακτική τροποποίησης μερικών άρθρων κάποιου νόμου σήμερα, μερικών άλλων άρθρων του ιδίου νόμου μετά από έξι μήνες και να δημιουργούμε ένα νομοθετικό πλαίσιο όπου κανείς δεν μπορεί να έχει μία πλήρη εικόνα.

 • 3 Ιανουαρίου 2011, 16:21 | Σ. Θ. Στράτος

  Επιτέλους, η Πολιτεία συνιδητοποίησε οτι χρειάζεται εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται ειναι πρός την σωστή κατεύθυνση. Εχω ομως να παρατηρήσω και να προσθέσω τα εξής:

  1. Στην παράγραφο 9 να τεθεί μία μέγιστη προθεσμία – ας πούμε της τάξεως των δύο ή τριών μηνών – μέσα στην οποία οι αρμόδιοι Υπουργοί να εχουν εκδόσει την σχετική ΚΥΑ. Εάν δεν υπάρξει τέτοια υποχρέωση μπορεί η εν λόγω ΚΥΑ να καθυστερήσει πολύ περισσότερο.

  2. Η επιβολή των προστίμων της παργράφου 12 να μπορεί να γίνει μόνον αφού δοθεί πρώτα στους κατόχους των παράνομων κατασκευών κεραιών μία και τελευταία ρητή προθεσμία της τάξεως των 3-4 μηνών από ενάρξεως ισχύος του νόμου γιά να τους δοθεί ο χρόνος να υποβάλλουν ολα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις σχετικές μελέτες στις αρμόδιες αρχές. Αλλωστε, γιά τις περισσότερες των περιπτώσεων των παράνομων κατασκευών κεραιών, οι μελέτες και τα σχετικά δικαιολογητικά ηδη υπάρχουν στα αρχεία τους. Ως γνωστόν, γιά το οτι υπάρχουν ακόμα πολλές κατασκευές κεραιών που ειναι παράνομες οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δαιδαλώδη γραφειοκρατία και στην υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών που επιμηκήνει υπέρμετρα τον χρόνο αδειοδοτήσεως και μόνον δευτερευόντως στους κατόχους των εν λόγω κατασκευών.

  3. Παρόλο οτι προβλέπεται στην παράγραφο 14 οτι μετά την πάροδο της απρακτης προθεσμίας των τεσσάρων μηνών, τεκμέραιται οτι εχουν χορηγηθεί στην ΕΕΤΤ οι επιμέρους εγκρίσεις των διαφόρων Υπηρεσιών που εμπλέκονται (πλήν της ΕΕΑΕ), δεν επιβαλλεται προθεσμία γιά να εκδόσει η ΕΕΤΤ την σχετική αδεια στον πάροχο. Ως γνωστόν, η ΕΕΤΤ στερείται επαρκούς στελέχωσης στην υπηρεσία πρωτοκόλλου εξερχόμενης αλληλογραφίας οπότε είναι εξαιρετικά πιθανό ο χρόνος που θα απαιτηθεί από την ΕΕΤΤ γιά να εκδόσει την σχετική αδεια μετά την απρακτη παρέλευση των προαναφερθέντων τεσσαρων μηνών να ειναι μεγάλος. Καλόν λοιπόν θα ηταν να προβλεφθεί ρητά οτι εφ΄οσον ο πάροχος δεν λάβει μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήψεως της βεβαιώσεως πληρότητας φακέλλου την σχετική αδεια από την ΕΕΤΤ να μπορεί να προβαίνει στην εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας. Στίς περιπτώσεις αυτές να υποχρεώνεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να υποβάλλει δήλωση περαίωσης εργασιών στην ΕΕΤΤ, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση οτι η εγκατάστση εγινε σύμφωνα με τις αρχικώς υποβληθείσες μελέτες. Στίς περιπτώσεις αυτές εάν γίνει ελεγχος από την ΕΕΤΤ και διαπιστωθεί απόκλιση από τα σχέδια και τις μελέτες που περιλαμβάνονται στον αρχικώς υποβλήθέντα φάκελλο γιά τον οποίο εχει εκδοθεί βεβαιωση πληρότητας, να μπορεί η ΕΕΤΤ να επιβάλλει πρόστιμο.

  5. Στην ιδια παράγραφο (14) προβλέπεται ως απαράιτητη προυπόθεση η υπαρξη θετικής γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ επί της μελέτης ραδιοεκπομπών. Η εμπειρία των τελευταίων ετών εχει δείξει οτι οι δυνατότητες της ΕΕΑΕ να διεκπεραιώνει μεγάλο αριθμό τέτοιων μελετών για σχετικές γνωματέυσεις ειναι περιορισμένος. Αποτέλεσμα ειναι να εχουμε καθυστερήσεις. Θα μπορούσε να αποφευχθεί η απαίτηση αυτή αρκει η σχετική μελέτη να υπογράφεται από δύο μελετητές (αντί του ενός που ισχύει σήμερα).