Άρθρο 16 Διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες Ε.Ε.Τ.Τ.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το ύψος των εισφορών για τις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ. στο οποίο υπόκεινται οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  • 9 Ιανουαρίου 2011, 18:55 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

    Ο Ρυθμιστικός ρόλος είναι από τις βασικές υποχρεώσεις του Κράτους, των οποίων υποχρεώσεων πρέπει να επωμιστεί και το κόστος. Δεν είναι λοιπόν ορθή η λογική της επιβάρυνσης των ταχυδρομικών ή των τηλεπικοινωνιακών Εταιριών με το κόστος αυτό. Το άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί.

  • 4 Ιανουαρίου 2011, 07:34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Το ύψος των εισφορών δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 ή 4 ετών. Θα πρέπει να προστατευθούν οι όποιοι φορείς έναντι της πιθανής ασυδοσίας του Κράτους.