Άρθρο 10 Εσωτερικά λογιστικά συστήματα καθολικής υπηρεσίας

1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς στο εσωτερικό λογιστικό σύστημά του, ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν μέρη της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία. Ο λογιστικός διαχωρισμός χρησιμοποιείται ως δεδομένο κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Τα εσωτερικά λογιστικά συστήματα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρμοζομένων και αντικειμενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.
2. Τα λογιστικά συστήματα που περιγράφονται στην παράγραφο 1, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατανέμουν τα στοιχεία κόστους ως εξής:
α) τα στοιχεία κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν καταλογίζονται σε αυτήν,
β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, καταλογίζονται ως εξής:
βα) Όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την άμεση ανάλυση της προέλευσής τους.
ββ) Εάν η άμεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα κατανέμονται σε κατηγορίες με βάση την έμμεση σχέση με άλλη κατηγορία εξόδων ή με ομάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άμεση κατανομή ή απόδοση. Η έμμεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιμη διάρθρωση εξόδων.
βγ) Όταν δεν μπορούν να εξευρεθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα κατανομής του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους κατανέμεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών που άμεσα ή έμμεσα αποδίδονται ή κατανέμονται, αφενός προς καθεμία από τις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και αφετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.
βδ) Τα κοινά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για την παροχή τόσο καθολικών όσο και μη καθολικών υπηρεσιών κατανέμονται καταλλήλως. Τόσο στις καθολικές όσο και στις μη καθολικές υπηρεσίες πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι οδηγοί κόστους.
3. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν είναι συμβατά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται, πριν από την εφαρμογή τους, από την Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η συμμόρφωση του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με κάποιο από τα προαναφερθέντα λογιστικά συστήματα επαληθεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί διαθέσιμες επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.
6. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν ή προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:03 | ACS AEE

  Προτινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  3. Από τους ανωτέρω υπολογισμούς θα πρέπει να εξαιρούνται κάθε είδους έξοδα τα οποία δεν ανταποκρίνεται στο αποτελεσματικό (αποδοτικό – efficient) κόστος λειτουργίας της καθολικής υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος νόμου.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της παραγράφου 3 είναι αναγκαία για να καθοριστεί επακριβώς η έννοια του αποτελεσματικού κόστους παροχής υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας. Η Οδηγία 2008/6/ΕΚ αναφέρεται στην αποτελεσματική λειτουργία του ΦΠΚΥ καθώς και στην εφαρμογή του αποτελεσματικού κόστους για τον προσδιορισμό του καθαρού κόστους της παροχής καθολικής υπηρεσίας στα σημεία 15 και 29 του Προοιμίου, στο 2ο εδάφιο της παραγρ. 14 του Άρθρου 1 και Μέρος Β του Παραρτήματος 1. Συνεπώς ο παρών νόμος οφείλει να ορίσει ξεκάθαρα τον ορισμό του αποτελεσματικού κόστος του ΦΠΚΥ καθώς και τη μεθοδολογία προσδιορισμού του.

  Προτινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  4. Για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού κόστους του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για την παροχή των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί επιπλέον και οικονομοτεχνικά μοντέλα ή/και άλλα διεθνώς εφαρμοσμένα μοντέλα, προσαρμοσμένα για την περίπτωση του συγκεκριμένου φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Τυχόν αποκλίσεις του κόστους που θα προκύπτει από τα εν λόγω μοντέλα σε σχέση με το κόστος που θα προκύπτει από τα σχετικά κοστολογικά συστήματα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας θα αιτιολογούνται από αυτόν και όπου η αιτιολόγηση κριθεί από την ΕΕΤΤ ως μη ικανοποιητική, τότε ως αποτελεσματικό κόστος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας θα χρησιμοποιείται το κόστος του μοντέλου ή θα χρησιμοποιείται ένα κόστος που θα κυμαίνεται μεταξύ του κόστους του μοντέλου και του αντίστοιχου κόστους από τα κοστολογικά συστήματα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΕΤΤ.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της νέας παραγράφου 4 είναι αναγκαία για να καθοριστεί επακριβώς η έννοια του αποτελεσματικού κόστους παροχής υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας. Η Οδηγία 2008/6/ΕΚ αναφέρεται στην αποτελεσματική λειτουργία του ΦΠΚΥ καθώς και στην εφαρμογή του αποτελεσματικού κόστους για τον προσδιορισμό του καθαρού κόστους της παροχής καθολικής υπηρεσίας στα σημεία 15 και 29 του Προοιμίου, στο 2ο εδάφιο της παραγρ. 14 του Άρθρου 1 και Μέρος Β του Παραρτήματος 1. Συνεπώς ο παρών νόμος οφείλει να ορίσει ξεκάθαρα τον ορισμό του αποτελεσματικού κόστος του ΦΠΚΥ καθώς και τη μεθοδολογία προσδιορισμού του.
  Παρόμοια μοντέλα εφαρμόζονται στην Ελλάδα στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών.

  Προτινόμενη τροποποίηση:
  3. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας μόνο εάν είναι συμβατά με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνεται, πριν από την εφαρμογή τους, από την Ε.Ε.Τ.Τ..

  Αιτιολόγηση:
  Αναγαία τροποποίηση για να γίνει η διάταξη πιο συγκεκριμένη.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  Η προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων στα διαλαμβανόμενα του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 01-7-2011.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 07:55 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  7. Σε περίπτωση παράβασης του ΚΒΣ η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιοποίησει τις πληροφορίες που αφορούν ή προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

  Αυτό θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα παράβασης του ΚΒΣ.