Άρθρο 75 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Αιτήματα μεταγωγής κρατουμένων για τους λόγους των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 72 του ν. 2776/1999 (Α΄291), που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στην Κ.Ε.Μ., τίθενται με απόφασή της στο αρχείο. Για τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών δεν συνυπολογίζονται οι αιτήσεις μεταγωγής, που έχουν απορριφθεί, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι εισηγήσεις των οικείων Συμβουλίων Φυλακών του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2776/1999 υποβάλλονται υποχρεωτικά εγγράφως στο Κεντρικό Συμβούλιο Φυλακών εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται στον παρόντα, εξακολουθεί η ισχύς κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά.

  • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:51 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

    Άρθρο 75

    Αιτήματα μεταγωγής κρατουμένων για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς ή λόγους υγείας που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στην Κ.Ε.Μ., τίθενται με απόφασή της στο αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο αιτήματα που μπορεί να έχουν υποβληθεί καιρό πριν και να έχουν πιθανώς εξεταστεί, θα πρέπει να επανυποβληθούν με σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή και τα δικαιώματα των κρατουμένων που αφορούν την επικοινωνία, την εκπαίδευση και την υγεία. H καθυστέρηση και η αδράνεια της διοίκησης φαίνεται να αποβαίνει εις βάρος των κρατουμένων, Θα πρέπει τουλάχιστον να δοθεί στους κρατούμενους η επιλογή να υποβάλουν νέο αίτημα που θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα.