Άρθρο 09 – Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 8 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς τον αριθμό των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ., β) η παρ. 2 τροποποιείται, στο πρώτο εδάφιο, ως προς τις ιδιότητες των μελών, στο τρίτο εδάφιο ως προς τις προϋποθέσεις απαρτίας των συνεδριάσεων και στο πέμπτο εδάφιο ως προς την ιδιότητα των υπαλλήλων που ασκούν χρέη γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Φ. και οι λέξεις «καταστήματος κράτησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σωφρονιστικού Καταστήματος», γ) η παρ. 3 επικαιροποιείται ως προς την ορολογία, προστίθενται τρίτο εδάφιο στην περ. β), αναφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού στην περ. ε) και υποχρέωση κοινοποίησης των προτάσεων και υποδείξεων στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής στην περ. στ), δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και οι λέξεις «καταστήματα κράτησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σωφρονιστικά Καταστήματα» και η λέξη «Δικαιοσύνης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Προστασίας του Πολίτη» και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.)

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται επταμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του και αποτελείται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα τους.
2. Το Κ.Ε.Σ.Φ. απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) μέλους εκ των τεσσάρων (4) από Α.Ε.Ι. άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση νομικούς με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού ή ευρωπαϊκού δικαίου, έναν (1) επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή την εγκληματολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο, έναν (1) Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος.
Η θητεία των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι τριετής. Το ΚΕΣΦ συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Φ. επιτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 1.
3. Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι οι εξής:
α. Εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τη συνολική σωφρονιστική πολιτική και διατυπώνει προτάσεις για την αντεγκληματική πολιτική, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Επίσης, εισηγείται τη δημιουργία νέων κατηγοριών Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κρατουμένων.
β. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχέδια κανονισμών λειτουργίας όλων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων Συμβουλίων Φυλακής, τα οποία υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εγγράφως στο Κ.Ε.Σ.Φ.. Επίσης, εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και συστάσεων για εφαρμογή των νόμων. Αναθέτει σε δύο (2) εκ των μελών Δ.Ε.Π. την παρακολούθηση εκθέσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων και Κακομεταχείρισης (CPT), του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Συνηγόρου του Πολίτη, και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και εισηγείται σχετικά στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.
γ. Υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού εισηγήσεις εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Επιτροπών Κοινωνικής Υποστήριξης του άρθρου 81 του παρόντος.
δ. Επισκέπτεται τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και συντάσσει εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Το έργο αυτό μπορεί να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Κ.Ε.Σ.Φ. και γίνεται όποτε το Συμβούλιο το αποφασίσει. Η διεύθυνση κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος υποχρεούται να παρέχει στο Συμβούλιο ή στα εξουσιοδοτημένα μέλη του κάθε διευκόλυνση και πληροφορία για την επιτέλεση του έργου του.
ε. Προτείνει μέτρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
στ. Παρακολουθεί την εκτέλεση προγραμμάτων απασχόλησης, επιμόρφωσης και κατάρτισης κρατουμένων και προβαίνει σε προτάσεις και υποδείξεις σε κάθε αρμόδιο όργανο των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.
4. Στον πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς του Συμβουλίου καταβάλλεται για κάθε συνεδρίαση ή επίσκεψη στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, αποζημίωση, που καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις συνεδριάσεις ή και επισκέψεις το μήνα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2298/1995 (Α’ 62), σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του ν. 2470/1997 (Α’ 40). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, με βάση τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, τα έξοδα μετακίνησης και εκτός έδρας διαμονής του προέδρου, των μελών και των υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης του Συμβουλίου, καθώς και οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής τους.».

 • Άρθρο 9
  Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) – Τροποποίηση άρθρου 8 ν.
  2776/1999

  Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή στο Κ.Ε.Σ.Φ. του εκάστοτε Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Σωφρονιστικών Καταστημάτων & Διαχείρισης Κρίσεων αφού είναι αυτός που ουσιαστικά βρίσκεται «στο πεδίο», διαχειρίζεται και έχει συνολική εικόνα της καθημερινότητας στο σύνολο των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας. Επιπλέον προτείνουμε για τους ίδιους λόγους την συμμετοχή δύο εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών. Ως εκ τούτου προτείνουμε η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2726/1999 να τροποποιηθεί ως εξής :

  « 2. Το Κ.Ε.Σ.Φ. απαρτίζεται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) μέλους εκ των τριών (3) από Α.Ε.Ι. άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση νομικούς με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού ή ευρωπαϊκού δικαίου, έναν (1) επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή την εγκληματολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο, το Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Σωφρονιστικών Καταστημάτων & Διαχείρισης Κρίσεων, έναν (1) Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος, έναν (1) κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος και δύο (2) εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών..
  Η θητεία των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι τριετής. Το ΚΕΣΦ συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Φ. επιτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 1.»

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:02 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

  Άρθρο 9
  Στην παράγραφο 2 προτείνεται στο επταμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών να υπάρχει ένα μέλος από το διοικητικό συμβούλιο της ΟΣΥΕ

 • 4 Οκτωβρίου 2022, 18:25 | ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ

  Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ προτείνει τη διατύπωση στο άρθρο 8 παρ. 2 και 3 ως εξής:
  Άρθρο 8
  Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.)
  2. Το Κ.Ε.Σ.Φ. απαρτίζεται από τρία (3) μέλη μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) μέλους εκ των τριών (3) από Α.Ε.Ι. άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση νομικούς ή και εγκληματολόγους με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού ή ευρωπαϊκού δικαίου, έναν (1) επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή την εγκληματολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο, τον εκάστοτε Πρόεδρο του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, έναν (1) Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος.
  Η θητεία των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι τριετής. Το ΚΕΣΦ συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Φ. επιτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 1.
  3. Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι οι εξής:
  α. Εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τη συνολική σωφρονιστική πολιτική και διατυπώνει προτάσεις για την αντεγκληματική πολιτική, καθώς τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Επίσης, εισηγείται τη δημιουργία νέων κατηγοριών Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κρατουμένων.
  β. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχέδια κανονισμών λειτουργίας όλων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των οικείων Συμβουλίων Φυλακής, τα οποία υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εγγράφως στο Κ.Ε.Σ.Φ.. Επίσης, εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και συστάσεων για εφαρμογή των νόμων. Αναθέτει σε δύο (2) εκ των μελών Δ.Ε.Π. την παρακολούθηση εκθέσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων και Κακομεταχείρισης (CPT), του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Συνηγόρου του Πολίτη, και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και εισηγείται σχετικά στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.
  γ. Υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού εισηγήσεις εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Επιτροπών Κοινωνικής Υποστήριξης του άρθρου 81 του παρόντος.
  δ. Επισκέπτεται τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και συντάσσει εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Το έργο αυτό μπορεί να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Κ.Ε.Σ.Φ. και γίνεται όποτε το Συμβούλιο το αποφασίσει. Η διεύθυνση κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος υποχρεούται να παρέχει στο Συμβούλιο ή στα εξουσιοδοτημένα μέλη του κάθε διευκόλυνση και πληροφορία για την επιτέλεση του έργου του.
  ε. Προτείνει μέτρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
  στ. Παρακολουθεί την εκτέλεση προγραμμάτων απασχόλησης, επιμόρφωσης και κατάρτισης κρατουμένων και προβαίνει σε προτάσεις και υποδείξεις σε κάθε αρμόδιο όργανο των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.