Άρθρο 59 – Πειθαρχικές ποινές – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 69 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 69 του ν. 2776/1999 (A’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η περ. γ’ της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τα όρια των βαθμών ποινής, β) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και: βα) στην Κατηγορία Α’ προβλέπεται η επιβολή εκατό (100) βαθμών ποινής για κατοχή ή χρήση κινητού τηλεφώνου, ββ) στις Κατηγορίες Β’ και Γ’ μεταβάλλονται τα όρια των βαθμών ποινής, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 η λέξη «εφήβους» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανηλίκους» και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69
Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στον κρατούμενο για τα παραπτώματα του προηγούμενου άρθρου εκτελούνται είτε στο κατάστημα όπου αυτός κρατείται είτε σε αυτό όπου επειγόντως μετάγεται. Αυτές είναι:
α) Περιορισμός σε κελί κράτησης κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 3 του παρόντος Κώδικα από μια έως δέκα ημέρες με καθημερινή επίσκεψη ιατρού,
β) Μεταγωγή σε άλλο κατάστημα, η οποία παραγγέλλεται οπό την Κ.Ε.Μ. και εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 του παρόντος,
γ) Βαθμοί ποινής από δέκα (10) έως εκατό (100),
δ) Στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα των κατηγοριών του προηγούμενου άρθρου απειλούνται κατά κατηγορία οι εξής ποινές:
Κατηγορία Α’: Περιορισμός από μια έως δέκα ημέρες σε ειδικό κελί κράτησης ή μεταγωγή ή στέρηση επί ένα έτος δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή δεκαέξι (16) έως τριάντα (30) βαθμοί ποινής σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, και σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης κινητού τηλεφώνου εκατό (100) βαθμοί ποινής.
Κατηγορία Β’: Στέρηση επί ένα εξάμηνο δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή τριάντα (30) έως πενήντα (50) βαθμοί ποινής.
Κατηγορία Γ’: Στέρηση επί δύο μήνες δυνατότητας συμμετοχής σε εργασία ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή δέκα (10) έως τριάντα (30) βαθμοί ποινής.
Επιτρέπεται η επιβολή σωρευτικώς κατά κατηγορία των προαναφερόμενων ποινών.
2. Οι βαθμοί ποινής λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του κρατουμένου και ιδίως στις περιπτώσεις της υπό όρο απόλυσης, της χορήγησης άδειας, του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής και άλλων ευεργετικών μέτρων.
3. Εάν στον κρατούμενο έχουν επιβληθεί περισσότεροι από εκατό (100) βαθμοί ποινής, η χορήγηση των παραπάνω ευεργετικών μέτρων γίνεται μόνον ύστερα από ειδική αιτιολογία ως προς το σημείο αυτό από το αρμόδιο όργανο.
4. Οι πειθαρχικές ποινές του παρόντος άρθρου διαγράφονται από το ατομικό δελτίο πειθαρχικού ελέγχου του κρατουμένου και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση τακτικής άδειας και απόλυσης υπό όρον ως εξής: α) στην περίπτωση της παραγράφου 1α μετά δύο έτη από την επιβολή της, β) στην περίπτωση της παραγράφου 1β μετά ένα έτος από την επιβολή της και γ) στην περίπτωση της παραγράφου 1γ μετά πάροδο έξι μηνών από την επιβολή της.
Αν μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής της υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προβλέπεται για την εκάστοτε προηγούμενη πειθαρχική ποινή, εκτός εάν οι ομοειδείς πειθαρχικές ποινές έχουν συγχωνευτεί. Η συγχώνευση ομοειδών ποινών γίνεται, ύστερα από αίτηση συγχώνευσης του καταδίκου, από το πειθαρχικό συμβούλιο του καταστήματος, στο οποίο κρατείται. Κατά τη συγχώνευση, η βαρύτερη ποινή επαυξάνεται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο (1/3) εκάστης των λοιπών συντρεχουσών πειθαρχικών ποινών και όχι άνω των δύο τρίτων (2/3).
5. Σε υπερήλικες, γυναίκες, ασθενείς και ανηλίκους η ποινή της παραγράφου 1α του άρθρου αυτού επιβάλλεται μόνον εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις και ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Εφόσον δεν συντρέχουν τέτοιες περιστάσεις επιβάλλονται οι ποινές των εδαφίων β` ή γ` τις παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:17 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Άρθρο 59

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η προβλεπόμενη ποινή του περιορισμού σε κελί κράτησης επιβάλλεται και σε ανηλίκους. Μέχρι τώρα η διάταξη αναφερόταν σε εφήβους.

 • 7 Οκτωβρίου 2022, 17:15 | Κιομουρτζής Χαράλαμπος

  Στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δεν ορίζεται ρητά ο χρόνος διαγραφής της πειθαρχικής ποινής της στέρησης δυνατότητας εργασίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το διάστημα στο οποίο αναφέρεται η ποινή, αποτελεί ταυτόχρονα και τον χρόνο ισχύος του πειθαρχικού παραπτώματος. Μην αναφέροντας όμως (στις περιπτώσεις α,β και γ ) το χρονικό διάστημα διαγραφής για την ποινή της στέρησης, δημιουργείται ερμηνευτικό ζήτημα καθότι στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4, » Αν μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής της υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προβλέπεται για την εκάστοτε προηγούμενη πειθαρχική ποινή,κτλ.» στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα δεν περιλαμβάνεται αυτό της στέρησης δυνατότητας έργασίας Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ερμηνευτική διάσταση από τους Εισαγγελείς επόπτες των καταστημάτων, διότι άλλοι δέχονται ως «ανωτέρω χρονικά διαστήματα» αυτά που αναφέρει και μόνο ρητά ο κώδικας οπότε δεν συρρέουν αθροιστικά τον χρόνο διαγραφής όταν μία ποινή στέρησης δυνατότητας εργασίας έπεται μίας άλλης πειθαρχικής ποινής, ενώ άλλοι να την συρρέουν αθροιστικά. Η δε ποινή της στέρησης δυνατότητας εργασίας, δεν δύναται να παραταθεί ως προς το ουσιαστικό της κομμάτι (αυτό της στέρησης εργασίας του κρατουμένου) διότι θα πρέπει άμεσα να διακόψει την εργασία, οπότε εάν ο χρόνος διαγραφής του μετατεθεί αθροιστικά μετά την λήξη του χρόνου διαγραφής του προηγούμενου, αυτό δεν θα ισχύει και προς το ουσιαστικό μέρος (της στέρησης εργασίας) μιας και αυτή θα έχει ημερολογιακά παύσει νωρίτερα. Η σημαντικότητα του ερμηνευτικού προσδιορισμού του συγκεκριμένου ζητήματος διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η λήξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί στοιχείο σημαντικό για τις ευεργετικές διατάξεις που αφορούν τους κρατούμενους καθώς και την υφ’ όρον απόλυση. Προτείνεται είτε να εισαχθεί επιπλέον εδάφιο στην εν λόγω παράγραφο στο οποίο θα ορίζεται ρητά ο χρόνος διαγραφής και ο τρόπος αθροιστικής επιμέτρησης του χρόνου διαγραφής της ποινής της στέρησης δυνατότητας εργασίας, είτε την πρόσθεση στο πρώτο εδάφιο της υποκατηγορίας δ) στέρησης δυνατότητας εργασίας κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η ποινή.

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:28 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

  Δεν υπάρχει στην διαβούλευση τον νέο άρθρο.
  Στο άρθρο 68 του παλαιού σωφρονιστικού κώδικα στα παραπτώματα της κατηγορίας Α να προστεθεί μετά την κατηγορία ι. «Η χρήση ή η κατοχή κινητού τηλεφώνου και η κατηγορία κ, δηλαδή το πειθαρχικό παράπτωμα κ. «ο εμπρησμός πάσης φύσεως»

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:22 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

  Άρθρο 59
  Στην παρ 1 στην περίπτωση β εκεί που αναφέρετε «Μεταγωγή σε άλλο κατάστημα» να προστεθεί η φράση ή σε κατάστημα αυξημένης ασφαλείας και η περίπτωση β της παρ 1 να διαμορφωθεί ως εξής: «Μεταγωγή σε άλλο κατάστημα ή σε κατάστημα αυξημένης ασφαλείας, η οποία παραγγέλλεται από την Κ.Ε.Μ. και εκτελείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 του παρόντος».
  Στο ίδιο άρθρο 59 στην παρ. 1
  Μετά την περίπτωση δ να προστεθεί η περίπτωση ε η οποία θα αναφέρει:
  Στέρηση ευεργετικού υπολογισμού ημερομισθίων από οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα με δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους όμως χωρίς τον ευεργετικό υπολογισμό ημερομισθίων.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2022, 20:49 | Basiliy

  Ok