Άρθρο 11 – Συμβούλιο Φυλακής – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 10 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 10 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίστανται οι λέξεις «Κατάστημα Κράτησης» από τις λέξεις «Σωφρονιστικό Κατάστημα», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 οι λέξεις «χωρίς ψήφο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «χωρίς δικαίωμα ψήφου», οι λέξεις «καταστήματος κράτησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σωφρονιστικού Καταστήματος», προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10
Συμβούλιο Φυλακής

1. Σε κάθε Σωφρονιστικό Κατάστημα λειτουργεί Συμβούλιο Φυλακής.
Το Συμβούλιο Φυλακής είναι τριμελές και απαρτίζεται από το διευθυντή του καταστήματος, ως πρόεδρο, τον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό και τον αρχαιότερο ειδικό επιστήμονα (νομικό, ψυχολόγο, γεωπόνο, κοινωνιολόγο ή εκπαιδευτικό) του οικείου καταστήματος, ως μέλη. Ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Ο κοινωνικός λειτουργός αναπληρώνεται από τον επόμενο σε αρχαιότητα κοινωνικό λειτουργό ή ειδικό επιστήμονα ή από υπάλληλο των κλάδων ΠΕ Σωφρονιστικού, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Ο Ειδικός Επιστήμονας, μέχρις ότου διορισθεί, αναπληρώνεται από υπάλληλο των παραπάνω κλάδων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του παρόντος. Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χρέη εισηγητή εκτελεί ο κοινωνικός λειτουργός και τηρούνται πρακτικά.
2. Το Συμβούλιο Φυλακής συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν συντρέχει, ειδικός λόγος. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη που το συγκροτούν και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας επικρατεί η άποψη του Προέδρου.
3. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο αρχιφύλακας του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Επίσης, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον απαιτείται, ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου οργάνου, ο ιατρός του Σωφρονιστικού Καταστήματος, καθώς και οποιοδήποτε μέλος της θεραπευτικής ομάδας του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών.
4. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται, ύστερα από πρόσκληση του οργάνου ή και αυτεπαγγέλτως, και ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, καθώς και ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος, εφόσον το ζητήσει και κριθεί αναγκαίο.
5. Το Συμβούλιο Φυλακής υποβάλλει στο Κ.Ε.Σ.Φ. προτάσεις για κατάρτιση σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 3 περίπτωση β του παρόντος. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Φυλακής καθορίζονται ιδίως στα άρθρα 9 παράγραφος 2 εδάφιο γ, 11 παράγραφος 5, 12 παράγραφος 6, 24 παράγραφος 5, 32 παράγραφος 1, 34 παράγραφος 1, 35 παράγραφος 2 εδάφιο β, 37, 38 παράγραφος 3, 39 παράγραφος 5, 41 παράγραφος 5, 52, 53 και 65 παράγραφος 2 του παρόντος.
6. Κατά τη διάρκεια της κράτησης ο διευθυντής του καταστήματος υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προς ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων ή παρενεργειών που συνεπάγεται η εκτέλεση ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας.».

 • Άρθρο 9
  Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) – Τροποποίηση άρθρου 8 ν.
  2776/1999

  Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή στο Κ.Ε.Σ.Φ. του εκάστοτε Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Σωφρονιστικών Καταστημάτων & Διαχείρισης Κρίσεων αφού είναι αυτός που ουσιαστικά βρίσκεται «στο πεδίο», διαχειρίζεται και έχει συνολική εικόνα της καθημερινότητας στο σύνολο των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας. Επιπλέον προτείνουμε για τους ίδιους λόγους την συμμετοχή δύο εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών. Ως εκ τούτου προτείνουμε η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2726/1999 να τροποποιηθεί ως εξής :

  « 2. Το Κ.Ε.Σ.Φ. απαρτίζεται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με δυνατότητα συμμετοχής ενός (1) μέλους εκ των τριών (3) από Α.Ε.Ι. άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση νομικούς με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού ή ευρωπαϊκού δικαίου, έναν (1) επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή την εγκληματολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο, το Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Σωφρονιστικών Καταστημάτων & Διαχείρισης Κρίσεων, έναν (1) Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος, έναν (1) κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος και δύο (2) εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των εξωτερικών φρουρών..
  Η θητεία των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι τριετής. Το ΚΕΣΦ συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Φ. επιτελούν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 1.»

 • Άρθρο 11
  Συμβούλιο Φυλακής – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 10 ν. 2776/1999

  Επειδή κατά τη δημιουργία και ψήφιση του 2776/1999 δεν είχε ιδρυθεί η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης δεν είχε προβλεφθεί η συμμετοχή και των στελεχών της Εξωτερικής Φρουράς σε όργανα των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν.2776/1999 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «3. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο αρχιφύλακας της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας και ο αρχιφύλακας του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Επίσης, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον απαιτείται, ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου οργάνου, ο ιατρός του Σωφρονιστικού Καταστήματος, καθώς και οποιοδήποτε μέλος της θεραπευτικής ομάδας του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών.»

 • 24 Σεπτεμβρίου 2022, 20:04 | Basiliy

  Well done ok