Άρθρο 53 – Εκπαιδευτικές άδειες – Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 58 του ν. 2776/1999 (A’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις αναγνώρισης δικαιώματος λήψης άδειας στους εξ αποστάσεως φοιτούντες κρατούμενους για τις εξεταστικές περιόδους, γ) το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιούνται ως προς τη διαδικασία και τους λόγους ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58
Εκπαιδευτικές άδειες

1. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για τη φοίτηση κρατουμένων σε δημόσιες σχολές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εφόσον στην περιοχή φοίτησης λειτουργεί αντίστοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι Σωφρονιστικό Κατάστημα και η φοίτηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων. Η άδεια χορηγείται από το Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 70. Προκειμένου να αιτηθεί εκπαιδευτική άδεια ο κρατούμενος πρέπει να έχει παραμείνει σε Σωφρονιστικό Κατάστημα τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες αν είναι υπόδικος ή κατάδικος σε ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες αν είναι κατάδικος σε ποινής κάθειρξης και τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες αν είναι κατάδικος σε ισόβια κάθειρξη. Για τους υποδίκους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση. Εάν το Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 70 αποφαίνεται υπέρ της χορήγησης της άδειας, αλλά υπάρχει αρνητική γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση, ο κρατούμενος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Οι παρ. 3 και 6 του άρθρου 56 εφαρμόζονται ανάλογα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων, καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις των ανωτέρω φοιτητών ή σπουδαστών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν.
2. Δεν χορηγείται εκπαιδευτική άδεια :
α) αν αφορά σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα κατώτερης βαθμίδας από αυτό στο οποίο έχει ήδη σπουδάσει ο ενδιαφερόμενος,
β) αν εκκρεμεί κατά του καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος, άλλη εκτός από αυτή για την οποία κρατείται, ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα,
γ) αν εκκρεμεί πειθαρχική ποινή στο Ατομικό Δελτίο Πειθαρχικού Ελέγχου, εκτός αν με ειδική αιτιολογία το Συμβούλιο των Φυλακών κρίνει άλλως, λόγω και της ελαφράς φύσης του πειθαρχικού παραπτώματος,
δ) αν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος τελέσεως κατά τη διάρκεια της άδειας νέων εγκλημάτων,
ε) αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής ή κακής χρήσης της άδειας.
3. Κατά το χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας ο κρατούμενος διαμένει στο παραπάνω κατάστημα ή σε κατάστημα ή Τμήμα Ημιελεύθερης Διαβίωσης. Στην απόφαση που χορηγεί την άδεια ορίζονται οι αναγκαίες για την υλοποίησή της λεπτομέρειες και προϋποθέσεις και ιδιαίτερα: α) το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοίτησης, β) οι ημέρες και οι ώρες απουσίας του αδειούχου κατά τις ανάγκες του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος, γ) η ολική ή μερική απαλλαγή του αδειούχου από υποχρεώσεις του προγράμματος λειτουργίας του καταστήματος προς διευκόλυνση της μελέτης του.
4. Ειδικά στους σπουδαστές δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων, η χορηγούμενη εκπαιδευτική άδεια απουσίας περιορίζεται μόνο κατά τις περιόδους των εξετάσεων και μέχρι 15 ημέρες ανά εξεταστική περίοδο χωρίς να ισχύουν τα ελάχιστα όρια έκτισης ποινής ή υποδικίας της παρ. 1, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2.
Στις περιπτώσεις αυτές το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά παρέκκλιση των ορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 54, του παρόντος να υπολογίσει μόνον ένα μέρος του χρόνου των αδειών ως χρόνο έκτισης της ποινής, αν συντρέχει μια ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, για την ανάκληση της εκπαιδευτικής αδείας, έστω κι αν αυτή δεν έγινε.
5. Η εκπαιδευτική άδεια λήγει με την ολοκλήρωση της φοίτησης του κρατουμένου. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού ή του ειδικού επιστήμονα, αν αυτό είναι δυνατό, η εκπαιδευτική άδεια μπορεί να ανακληθεί αν: α) ο αδειούχος τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, β) η συνέχιση της άδειας δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες για τέλεση νέων εγκλημάτων ή γ) ο κρατούμενος κάνει κακή χρήση της άδειας. Ως κακή χρήση της άδειας θεωρείται ιδίως η πλημμελής παρακολούθηση, η κακή επίδοση που τεκμαίρεται αν ο κατάδικος δεν είχε επιτυχή παρακολούθηση άνω του ενός τρίτου (1/3) των δηλωθέντων μαθημάτων και εργαστηρίων κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο ή η χρήση της άδειας για άλλους σκοπούς πλην της εκπαίδευσης.
6. Κρατούμενοι που κάνουν χρήση εκπαιδευτικής άδειας επιδοτούνται κατά τη διάρκειά της από τα Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και καλύπτει τουλάχιστον τα απολύτως αναγκαία έξοδά τους.».

  • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:19 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

    Άρθρο 53

    Τίθενται, για πρώτη φορά, επιπλέον τυπικές προϋποθέσεις για να μπορεί να αιτηθεί ο κρατούμενος εκπαιδευτική άδεια π.χ. ελάχιστο διάστημα παραμονής στη φυλακή, που φτάνει και τα 2 έτη σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ ρυθμίζονται εκ νέου οι λόγοι μη χορήγησης ή ανάκλησης με αποτέλεσμα να απειλείται ευθέως το δικαίωμα των κρατουμένων στην εκπαίδευση ενώ η διάταξη ουδόλως να συνάδει με τον στόχο της ομαλής επανένταξης.

  • 7 Οκτωβρίου 2022, 17:01 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

    Θα ήθελα να ρωτήσω,εάν,στο άρθρο 53 που αφορά στις Εκπαιδευτικές Άδειες των κρατουμένων κι αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 58 ν.2776/1999,πρόκειται να ενταχθούν και προϋποθέσεις για κρατούμενους, πτυχιούχους ΑΕΙ, που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και σε άλλη σχολή ή σχολές ΑΕΙ (δηλαδή, να τους δοθεί η δυνατότητα ν΄αποκτήσουν και πάλι τη φοιτητική τους ιδιότητα,με στόχο την αποφοίτησή τους κι απώτερο σκοπό,η αποφυλάκισή τους,να συμβάλει στη κοινωνική τους επανένταξη και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση).
    Ευχαριστώ πολύ