Άρθρο 38 – Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης μέσα στο κατάστημα – Τροποποίηση άρθρου 41 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 41 του ν. 2776/1999 (Α’291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 μετά από τις λέξεις «της βιοτεχνικής μονάδας,» προστίθενται οι λέξεις «ή ο Διευθυντής των δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», β) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 41 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41
Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης μέσα στο κατάστημα

1. Στα καταστήματα κράτησης κάθε κατηγορίας μπορεί να οργανώνονται αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες εργασίας, κατά το δυνατόν ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν έξω από αυτά και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς.
2. Η ανάθεση ή συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών ή υπηρεσιών γίνεται κατά προτίμηση σε κρατουμένους στους οποίους προσιδιάζουν οι εργασίες αυτές από άποψη ηλικίας, φύλου, ικανοτήτων κ.λπ. και οι οποίοι παρέχουν βάσιμα εχέγγυα ότι θα τις επιτελούν με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα.
3. Σε κάθε κατάστημα λειτουργεί Πενταμελές Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων. Σε αυτό μετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ως πρόεδρος, ο διευθυντής του καταστήματος, ο αρχαιότερος κοινωνικός λειτουργός, ο αρχιφύλακας και ο γεωπόνος της αγροτικής μονάδας ή ο εποπτεύων το χώρο εργασίας ή ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας της βιοτεχνικής μονάδας, ή ο Διευθυντής των δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος εξειδικευμένος επιστήμονας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έπειτα από ακρόαση των ενδιαφερόμενων κρατουμένων.
Η επιλογή, κατανομή και εποπτεία των κρατουμένων, ο προσδιορισμός του ωραρίου και οι λοιποί όροι εργασίας και απασχόλησης για κάθε κρατούμενο γίνονται από το Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων.
4. Ιδιαίτερα για τις βοηθητικές εργασίες συντάσσεται πίνακας αυτών που επιθυμούν να τις εκτελούν και από αυτόν επιλέγονται εργαζόμενοι κατά χρονολογική σειρά υποβολής αίτησής τους. Παράλειψη προηγούμενης χρονολογικά αίτησης αιτιολογείται ειδικά.
5. Οι κρατούμενοι μπορούν να εργάζονται για δικό τους λογαριασμό ή έπειτα από παραγγελία του Δημοσίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτη μέσα στους χώρους κράτησής τους, έπειτα από συνεννόηση του εργοδότη με το Συμβούλιο Φυλακής, εφόσον δεν παραβλάπτονται οι όροι ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος.
6. Αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος είναι η τοπική υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, στην οποία το Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων κοινοποιεί μηνιαία κατάσταση εργαζομένων. Το ίδιο Συμβούλιο τηρεί επετηρίδα εργαζομένων, βάσει της οποίας γίνεται η τοποθέτηση σε εργασία.».

  • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:47 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

    Άρθρο 38
    Η παρ 6 πρέπει να απαλειφθεί στο σύνολο της, δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να κάνει αυτό το πράγμα να ελέγχει το Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο Επόπτης Εισαγγελέας.