Άρθρο 28 – Υγειονομική περίθαλψη – Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 27 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται παρ. 2Α, β) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 μετά από τις λέξεις «του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου» προστίθενται οι λέξεις «και της Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος» και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27
Υγειονομική περίθαλψη

1. Η διεύθυνση εξασφαλίζει στους κρατουμένους ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη επιπέδου ανάλογου με αυτό του λοιπού πληθυσμού.
2. Κάθε κρατούμενος εξετάζεται από τον ιατρό του καταστήματος κατά την εισαγωγή του και εφεξής ανά εξάμηνο, μπορεί δε οποτεδήποτε να ζητήσει να εξεταστεί από τον ιατρό του καταστήματος ή και από ιατρό της επιλογής του. Σε περίπτωση χρονίων παθήσεων δικαιούται να ζητήσει να τον παρακολουθεί ο θεράπων ιατρός του, με παρουσία του ιατρού του καταστήματος. Η δαπάνη για τον ιατρό επιλογής του κρατουμένου βαρύνει τον ίδιο.
2Α. Για την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων των κρατουμένων, σε κάθε Σωφρονιστικό Κατάστημα λειτουργεί οδοντιατρικό τμήμα, το οποίο στελεχώνεται από μόνιμο και, σε περίπτωση αδυναμίας, από κατ’ επίσκεψη οδοντίατρο. Για την αντιμετώπιση σοβαρών χειρουργικών οδοντιατρικών εργασιών, λειτουργεί χειρουργικό οδοντιατρικό τμήμα στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου εισάγονται κρατούμενοι μετά από γραπτή γνωμάτευση του οδοντίατρου κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος.
3. Αν σε συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπηρετεί μόνιμο υγειονομικό προσωπικό, οι ανάγκες καλύπτονται σε εικοσιτετράωρη βάση με επισκέψεις εξωτερικών ιατρών και νοσηλευτών, που καλούνται από τον διευθυντή του καταστήματος και αμείβονται κατ’ επίσκεψη από αυτόν.
Οι συμβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών και νοσηλευτών στα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συνάπτονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των κρατουμένων. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξευρίσκεται ιατρός κατά τις προηγούμενες διατάξεις, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του καταστήματος, καλεί τον κατάλληλο κατά ειδικότητα ιατρό από πίνακα επισκεπτών ιατρών και νοσοκόμων κατά ειδικότητες. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει πρόσωπα που διαμένουν στην έδρα του καταστήματος και κατά προτίμηση αυτούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Οι διατάξεις των άρθρων 185 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας του ιατρού του καταστήματος με τη διάγνωση ή τον τρόπο θεραπείας που προτείνει ο ιατρός επιλογής του κρατουμένου, καλείται ο τοπικά αρμόδιος ιατροδικαστής ή ιατρός από τον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 30 του παρόντος.».

  • 6 Οκτωβρίου 2022, 14:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

    παρ 1,2: Υφίσταται αυξημένη υποχρέωση μέριμνας για την υγεία των κρατουμένων. Όταν οι δημόσιες ιατρικές υπηρεσίες δεν είναι επαρκείς θα πρέπει να καλύπτεται το κόστος του ιατρού της επιλογής του κρατούμενου.