Άρθρο 32 – Διατροφή – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 32 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αα) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, αβ) προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο και αγ) στο νέο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις «Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», β) η παρ. 3 τροποποιείται με την προσθήκη των μητέρων και των βρεφών στις κατηγορίες κρατουμένων που χρήζουν ειδικής δίαιτας, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις προμήθειας από τον κρατούμενο, με δική του δαπάνη, πρόσθετων τροφίμων ή αγαθών για την ικανοποίηση ατομικών του αναγκών, και αντικαθίστανται οι λέξεις «καταστήματος κράτησης» από τις λέξεις «Σωφρονιστικού Καταστήματος», δ) στην παρ. 7 αντικαθίστανται οι λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» από τις λέξεις «Προστασίας του Πολίτη» και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32
Διατροφή
1. Το Κράτος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει κατάλληλη διατροφή των κρατουμένων. Για τον σκοπό αυτό, κάθε Σωφρονιστικό Κατάστημα στελεχώνεται με επαρκή αριθμό μαγείρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης των μαγείρων, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη στελέχωση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Η διαμόρφωση εναλλασσόμενων εβδομαδιαίων προγραμμάτων συσσιτίου των κρατουμένων γίνεται από τον ιατρό του καταστήματος σε συνεργασία με το Συμβούλιο Φυλακής, με βάση τα πρότυπα που θέτουν οι υγειονομικές αρχές ή υγειονομικές σχολές ή Τμήματα Διαιτολογίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Η ποιότητα και η γενική κατάσταση του παρασκευαζόμενου κατά την προηγούμενη παράγραφο συσσιτίου στα καταστήματα κράτησης ελέγχεται και παρακολουθείται καθημερινά από τον διευθυντή. Κατά τον έλεγχο μπορεί να παρίσταται ιατρός οριζόμενος κατά περίπτωση από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο. Η διανομή του συσσιτίου γίνεται σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα του καταστήματος.
3. Ο ιατρός του καταστήματος καθορίζει, με γραπτή γνωμάτευση, ειδική δίαιτα ή συμπληρωματική τροφή σε άτομα ή κατηγορίες κρατουμένων που έχουν ανάγκη, όπως οι ασθενείς, οι γυναίκες σε εγκυμοσύνη, οι μητέρες, τα βρέφη και οι υπερήλικες.
4. Πρόνοια λαμβάνεται, κατά το δυνατόν, για ειδικά διαιτολόγια που επιβάλλουν ορισμένες θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
5. Επιτρέπεται στον κρατούμενο να προμηθεύεται με δική του δαπάνη πρόσθετα τρόφιμα ή αγαθά για την ικανοποίηση ατομικών του αναγκών μόνο από τα διαθέσιμα στην υπηρεσία του Σωφρονιστικού Καταστήματος (κυλικείο). Η παρασκευή φαγητού στο χώρο του καταστήματος από τον ίδιο τον κρατούμενο επιτρέπεται μόνο για λόγους υγείας με απόφαση του διευθυντή, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ιατρού του καταστήματος, λαμβανομένων υπόψη κατά περίπτωση των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.
6. Η παράδοση ειδών διατροφής σε κρατουμένους κατά το επισκεπτήριο απαγορεύεται, εκτός αν το επιτρέπει ο εσωτερικός κανονισμός του καταστήματος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Φ. καθορίζονται τα επιτρεπόμενα είδη που μπορούν να πωλούνται σε κρατουμένους από τα πρατήρια-καντίνες και κυλικεία των καταστημάτων κράτησης, το ποσοστό κέρδους που περιέρχεται στο Ταμείο Κέρδους Σιγαρέτων και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και την ενίσχυση των απόρων και ο τρόπος διάθεσής του.
Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που αφορά στη λειτουργία, στη διαχείριση και στους σκοπούς διάθεσης του Ταμείου Κέρδους Σιγαρέτων και του Ταμείου Φιλοπτώχων.».

 • Άρθρο 32
  Διατροφή – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 2776/1999

  Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη μεταγωγή κρατουμένων από το ένα κατάστημα σε άλλο και εξαιτίας της διαφορετικής αντιμετώπισης στην παράδοση ειδών διατροφής στους κρατούμενους, να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία αυτών. Για τους παραπάνω λόγους, για λόγους ασφάλειας και ισονομίας, προτείνουμε την διαγραφή της φράσης «εκτός αν το επιτρέπει ο εσωτερικός κανονισμός του καταστήματος». Η τροποποίηση της παραγράφου 6 του κατά τα προβλεπόμενα στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διαμορφωμένου άρθρου 32 του ν. 2776/1999 ως εξής:

  «6. Η παράδοση ειδών διατροφής σε κρατουμένους κατά το επισκεπτήριο
  απαγορεύεται.».

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:35 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Άρθρο 32

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση η ικανοποίηση ατομικών αναγκών του κρατουμένου, γίνεται με δική του δαπάνη, μόνο από τα διαθέσιμα στην υπηρεσία του καταστήματος (κυλικείο), γεγονός που αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό.