Άρθρο 21 – Προϋποθέσεις μεταγωγής στα ειδικά καταστήματα – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 2776/1999

Μετά το άρθρο 19 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) προστίθεται νέο άρθρο 19Α ως εξής:

«Άρθρο 19Α
Προϋποθέσεις μεταγωγής στα ειδικά καταστήματα

1. Στα αγροτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.), μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, εφόσον α) εκτίουν ποινή φυλάκισης ή β) εκτίουν ποινή πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης (μίας ή περισσοτέρων) και τους έχει χορηγηθεί τακτική άδεια τουλάχιστον μία (1) φορά, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 55 και έχουν τηρήσει τους όρους της άδειας. Κρατούμενος ο οποίος από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή κρατούμενος που υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά είχε μεταταγεί.
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η μεταγωγή δύναται να παραγγέλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Φυλακής.
2. Απαγορεύεται η μεταγωγή ή η παραμονή σε αγροτικές φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε όσους κρατούμενους έχουν καταδικασθεί για εγκλήματα τρομοκρατίας ή εσχάτης προδοσίας ή εγκλήματα που συμπεριλαμβάνονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, σε όσους κρατούμενους εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο ένταξής τους σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και σε κρατούμενους που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, όπως επίσης σε κρατούμενους που έχει εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας.
3. Κρατούμενοι στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης για τα αδικήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), 134, 187, 187Α, των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 265, της παρ. 1 του άρθρου 299, 323Α, 324, 380, 385 του Ποινικού Κώδικα ή συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του παρόντος, δύναται να κρατούνται ή να μετάγονται σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Αυξημένης Ασφαλείας, με παραγγελία του Εισαγγελέα ή με απόφαση της Κ.Ε.Μ., ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η μεταγωγή δύναται να παραγγέλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Φυλακής.
4. Στα Καταστήματα Εργασίας δύνανται να κρατούνται ή να μετάγονται κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, ανεξαρτήτως αδικήματος, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή κατόπιν απόφασης της Κ.Ε.Μ., μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, αντίστοιχα, εφόσον εκτίουν ποινή φυλάκισης και δηλώσουν ότι επιθυμούν να εργαστούν. Επίσης, ο Εισαγγελέας Εκτέλεσης Ποινών δύναται να παραγγείλει την κράτηση καταδίκων σε ποινή φυλάκισης, σε Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα, εφόσον είναι ικανοί για εργασία και το επιθυμούν. Για την κράτηση, μεταγωγή ή την παραμονή σε Κατάστημα Εργασίας ισχύουν αναλογικά το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
5. Στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Οικονομικών Εγκλημάτων δύνανται να κρατούνται ή να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι για φορολογικά, οικονομικά και οποιαδήποτε άλλα συναφή εγκλήματα, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή κατόπιν απόφασης της Κ.Ε.Μ., μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, αντίστοιχα.
6. Στα Σωφρονιστικά Καταστήματα για Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας δύνανται να κρατούνται ή να μετάγονται υπόδικοι και κατάδικοι κρατούμενοι για τα αδικήματα του 19ου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή κατόπιν απόφασης της Κ.Ε.Μ., μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, αντίστοιχα.».

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 15:37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ

  Να διαμορφωθεί η 1η και 2η παράγραφος ως εξής:
  1. Στα αγροτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.), μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, εφόσον α) εκτίουν ποινή φυλάκισης ή β) εκτίουν ποινή πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης (μίας ή περισσοτέρων) και τους έχει χορηγηθεί τακτική άδεια τουλάχιστον μία (1) φορά, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 55 και έχουν τηρήσει τους όρους της άδειας.
  Κρατούμενος, ο οποίος εκτίει ποινή πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης (μίας ή περισσοτέρων) και από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή κρατούμενος που, από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ., υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, δεν παραμένει σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. και επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά είχε μεταταγεί.
  Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η μεταγωγή δύναται να παραγγέλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Φυλακής.
  2. Απαγορεύεται η μεταγωγή ή η παραμονή σε αγροτικές φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε όσους κρατούμενους έχουν καταδικασθεί για εγκλήματα τρομοκρατίας ή εσχάτης προδοσίας ή εγκλήματα που συμπεριλαμβάνονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, σε όσους κρατούμενους εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο ένταξής τους σε εγκληματική οργάνωση.
  Απαγορεύεται η μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε κρατούμενους που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, που είναι σε ισχύ ή σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, όπως επίσης σε κρατούμενους που εκτίουν ποινή πρόσκαιρης ή ισόβιας κάθειρξης (μίας ή περισσοτέρων) και έχει εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας.

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:41 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Άρθρο 21

  Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται προφανής διάκριση μεταξύ των κρατουμένων κατά παραβίαση των αρχών της ισότητας στη μεταχείριση και της αναλογικότητας, παρά τις εξαγγελίες περί του αντιθέτου ενώ η διάταξη ουδόλως συνάδει με τον στόχο της ομαλής επανένταξης. Με την διάταξη συνδέεται αφηρημένα η υψηλή επικινδυνότητα των κρατουμένων με το είδος του αδικήματος χωρίς να προκύπτει ότι η κρίση αυτή βασίζεται σε κάποια μελέτη ή μεθοδολογικά κριτήρια. Έγκυρες μελέτες διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι η εκτίμηση για την επικινδυνότητα γίνεται ατομικά, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα κριτήρια ενώ απαιτούνται και πολλές άλλες διαδικαστικές εγγυήσεις που ελλείπουν από το παρόν σχέδιο νόμου.