Άρθρο 14 – Γυναίκες κρατούμενες – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 13 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 3 αντικαθίσταται, β) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Γυναίκες κρατούμενες

1. Οι γυναίκες διαβιούν σε καταστήματα κράτησης γυναικών ή σε ιδιαίτερα τμήματα άλλων καταστημάτων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η επικοινωνία τους με κρατουμένους άλλων κατηγοριών.
2. Στα καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα κράτησης γυναικών οι κανόνες διαβίωσης και τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε αυτό προσαρμόζονται στις ανάγκες του φύλου τους.
3. Μητέρες κρατούμενες που έχουν μαζί τα παιδιά τους μέχρι τριών (3) ετών, διαβιούν σε χωριστό ειδικό χώρο του καταστήματος ή τμήματος αυτού, χωρίς πρόσβαση των λοιπών γυναικών κρατουμένων στους χώρους αυτούς. Στους ανωτέρω χώρους κράτησης με μέριμνα του Καταστήματος και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδρύεται και λειτουργεί Βρεφονηπιακός Σταθμός, με ειδικό κανονισμό λειτουργίας, διαφορετικό από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της φυλακής, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Φ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το πρόγραμμα και ο τρόπος στελέχωσης του σταθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των Βρεφονηπιακών Σταθμών, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του καταστήματος.
Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισάγονται σε Ιδρύματα Παιδικής Μέριμνας που λειτουργούν υπό την εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον στερούνται του κατάλληλου συγγενικού περιβάλλοντος, κατά την κρίση των αρμοδίων δικαστικών λειτουργών και έπειτα από ακρόαση των γονέων και εισήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υγείας ιδρύεται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελεώνα Θηβών:
α) Ψυχιατρικό Τμήμα γυναικών κρατουμένων, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τα λοιπά Τμήματα του Καταστήματος, όπου εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι ασφαλείας με τις λοιπές εγκαταστάσεις του Καταστήματος. Στο Τμήμα αυτό εισάγονται κρατούμενες με ψυχιατρικά προβλήματα, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού-ψυχιάτρου ή Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Η δυναμικότητα, ο τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση, καθώς και η σύνδεση με την ψυχιατρική μονάδα του Ε.Σ.Υ. καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου,
β) Νοσοκομειακό Τμήμα, ως Ειδικό Κέντρο Υγείας γυναικών κρατουμένων, με σύνδεση και υποστήριξη από νοσοκομειακή μονάδα του Ε.Σ.Υ. Η δυναμικότητα, η αγορά εξοπλισμού, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας, ο ορισμός του τρόπου σύνδεσης του Τμήματος με τη νοσοκομειακή μονάδα του Ε.Σ.Υ. και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου.».

  • Στην παράγραφο 4α προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση:

    4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υγείας ιδρύεται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελεώνα Θηβών:
    α) Ψυχιατρικό Τμήμα γυναικών κρατουμένων, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τα λοιπά Τμήματα του Καταστήματος, όπου εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι ασφαλείας με τις λοιπές εγκαταστάσεις του Καταστήματος. Στο Τμήμα αυτό εισάγονται κρατούμενες με ψυχικές παθήσεις, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού-ψυχιάτρου ή Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Η δυναμικότητα, ο τρόπος λειτουργίας, η στελέχωση, καθώς και η σύνδεση με την ψυχιατρική μονάδα του Ε.Σ.Υ. καθορίζονται με τη απόφαση του πρώτου εδαφίου»

    Αιτιολόγηση: στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης χρήζει αντικατάστασης η έννοια «ψυχιατρικά προβλήματα» με την έννοια των «ψυχικών παθήσεων».