Άρθρο 47 – Επισκέψεις -Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 7 άρθρου 52 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 52 του ν. 2776/1999 (A’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται η λέξη «Δικαιοσύνης» από τις λέξεις «Προστασίας του Πολίτη», β) στην παρ. 3 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) η παρ. 5 τροποποιείται με την πρόβλεψη αμετάκλητης δικαιοδοτικής κρίσης του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού σε περίπτωση προσφυγής κατά απόφασης απαγόρευσης ή περιορισμού του δικαιώματος επισκέψεων, δ) στην παρ. 7 αντικαθίστανται οι λέξεις «Καταστήματα Κράτησης» από τις λέξεις «Σωφρονιστικά Καταστήματα» και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52
Επισκέψεις

1. Κάθε κρατούμενος δικαιούται να δέχεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα επισκέψεις συγγενών μέχρι τετάρτου βαθμού, διάρκειας το λιγότερο μισής ώρας, καθώς και επισκέψεις του συνηγόρου του χωρίς αριθμητικό ή χρονικό περιορισμό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
2. Το Συμβούλιο Φυλακής μπορεί, από δική του πρωτοβουλία ή μετά από γραπτή ή προφορική πρόταση της κοινωνικής υπηρεσίας ή μετά από αίτημα κρατουμένου, να επιτρέπει την επίσκεψη και άλλων ατόμων ή συλλόγων, που εκτιμάται ότι δεν θα ασκήσουν δυσμενή επίδραση στον κρατούμενο. Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, μέλη επιστημονικών εταιριών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ή άλλων συλλόγων επισκέπτονται κρατούμενους ύστερα από άδεια του Συμβουλίου Φυλακής. Το Συμβούλιο Φυλακής ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εντός τριών ημερών εγκρίνει ή απορρίπτει τη χορήγηση άδειας. Αν ο χρόνος αυτός παρέλθει άπρακτος, θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί. Η κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος μεριμνά για τη διατήρηση των δεσμών του κρατουμένου με την οικογένειά του ή για τη δημιουργία θετικών διαπροσωπικών σχέσεων και με τρίτα πρόσωπα. Η άρνηση του κρατουμένου να δεχθεί τους παραπάνω επισκέπτες δεν αποτελεί στοιχείο δυσμενούς για αυτόν κρίσης.
3. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε ειδικό κατάλληλο χώρο του καταστήματος στον οποίο υπάρχει μόνον οπτικός έλεγχος. Οι επισκέψεις συζύγων και τέκνων των κρατουμένων πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερο κατάλληλο χώρο του καταστήματος. Ειδικά στις περιπτώσεις επίσκεψης ανηλίκων τέκνων ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών, το Συμβούλιο Φυλακών, με αίτημα του κρατουμένου ή ειδικού επιστήμονα του καταστήματος κράτησης, δύναται να αποφασίσει την ειδικότερη διαμόρφωση του τόπου και τρόπου επικοινωνίας με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου.
4. Ο μέγιστος αριθμός των επισκέψεων, η διάρκεια και ο τρόπος επικοινωνίας, ο έλεγχος των επισκεπτών για λόγους ασφαλείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος.
5. Σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού ή μη πραγματοποίησης των επισκέψεων, κάθε κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος αποφασίζει αμετάκλητα.
6. Σε αλλοδαπούς κρατουμένους παρέχονται όλες οι δυνατές διευκολύνσεις για να επικοινωνούν με τους διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους του κράτους του οποίου φέρουν την υπηκοότητα ή με άλλα πρόσωπα τα οποία, κατά την κρίση του Συμβουλίου Φυλακής, συμβάλλουν στην εξομάλυνση των ειδικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την κράτησή τους. Οι κρατούμενοι που προέρχονται από κράτη τα οποία δεν έχουν διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους στη χώρα, καθώς και οι πρόσφυγες και οι απάτριδες, μπορούν να απευθύνονται στο διπλωματικό εκπρόσωπο του κράτους το οποίο έχει αναλάβει τα συμφέροντά τους ή σε οποιαδήποτε άλλη εθνική αρχή ή σε διεθνή οργάνωση της οποίας η αποστολή είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα αυτά.
7. Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα επιτρέπεται να επισκέπτονται, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του διευθυντή του καταστήματος κράτησης, η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το σωφρονιστικό σύστημα και ο Συνήγορος του Πολίτη.».

 • Άρθρο 47
  Επισκέψεις -Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 7 άρθρου 52 ν. 2776/1999

  Προτείνουμε την προσθήκη παραγράφου 3Α ως εξής :

  «3Α. Επισκέψεις νοσηλευομένων κρατουμένων σε νοσηλευτικά ή θεραπευτικά ιδρύματα, επιτρέπονται μόνο, κατόπιν χορήγησης υπηρεσιακού σημειώματος στο οποίο αναγράφονται οι έχοντες δικαίωμα επισκεπτηρίου κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.».

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:41 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Άρθρο 47

  Προστίθεται η πρόβλεψη αμετάκλητης δικαιοδοτικής κρίσης του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού σε περίπτωση προσφυγής κατά απόφασης απαγόρευσης ή περιορισμού του δικαιώματος. Πρόκειται δυστυχώς για περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:10 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Άρθρο 47

  Προστίθεται η πρόβλεψη αμετάκλητης αμετάκλητης δικαιοδοτικής κρίσης του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού σε περίπτωση προσφυγής κατά απόφασης απαγόρευσης ή περιορισμού του δικαιώματος. Πρόκειται δυστυχώς για περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.