Άρθρο 37 – Καθορισμός εργασίας και απασχόλησης – Τροποποίηση άρθρου 40 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 40 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 6 αριθμείται ως παρ. 1A και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) στην παρ. 3 οι λέξεις «Κατάστημα Κράτησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σωφρονιστικό Κατάστημα» και οι λέξεις «Υπουργού Δικαιοσύνης» από τις λέξεις «Υπουργού Προστασίας του Πολίτη», γ) η παρ. 6 καταργείται και το άρθρο 40 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 40
Καθορισμός εργασίας και απασχόλησης

1. Η εργασία ή απασχόληση του κρατουμένου δεν έχει τιμωρητικό ή καταπιεστικό χαρακτήρα.
1Α. Οι κρατούμενοι απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες ή υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος κράτησης και άλλων δημοσίων κτιρίων ή χώρων, όπως εργασίες καθαριότητας, μαγειρείου, πλυντηρίου, καθαρισμού ή μεταφοράς τροφίμων και κηπουρικές εργασίες.
Η ανάληψη των εργασιών αυτών γίνεται για τρίμηνη το πολύ διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσής της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41.
2. Απαγορεύεται, έπειτα από γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος, η ανάληψη από τον κρατούμενο εργασίας ή απασχόλησης που μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία του.
3. Οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου εφαρμόζονται ανάλογα σε κρατουμένους, κατά τα άρθρα 15 και επόμενα του παρόντος, που επιθυμούν να εργασθούν ή να απασχοληθούν μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα. Οι λεπτομέρειες των συναφών θεμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
4. Όσοι κρατούμενοι επιθυμούν, εντάσσονται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας ή εξειδίκευσης, που βρίσκονται σε λειτουργία.
5. Το Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του επόμενου άρθρου, συνεργάζεται με αρμόδιους επαγγελματικούς ή άλλους φορείς της περιοχής του καταστήματος ή άλλους παρεμφερείς κοινωνικούς φορείς για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία ή εξειδίκευση των κρατουμένων, την εξεύρεση εργασίας και την ομαλή εκτέλεσή της.».

  • 7 Οκτωβρίου 2022, 16:02 | MARINA BOUKI

    Προτείνεται να διευκρινιστεί αν δύναται ή όχι, οι κρατούμενοι να απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες ή υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος κράτησης και άλλων δημοσίων κτιρίων ή χώρων, όπως εργασίες καθαριότητας, μαγειρείου, πλυντηρίου, καθαρισμού ή μεταφοράς τροφίμων και κηπουρικές εργασίες που βρίσκονται έξω από το κατάστημα κράτησης. Τόσο περιμετρικά ( πχ επισκευή εξωτερικών προβολέων – κοπή χόρτων) όσο και απόμακρα στις περιπτώσεις των αγροτικών καταστημάτων και της ΚΑΥΦ (συγκομιδή ελαιόκαρπων- διανομή άρτου) .

  • 7 Οκτωβρίου 2022, 16:24 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΚΗ

    Προτείνεται να διευκρινιστεί αν δύναται ή όχι, οι κρατούμενοι να απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες ή υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος κράτησης και άλλων δημοσίων κτιρίων ή χώρων, όπως εργασίες καθαριότητας, μαγειρείου, πλυντηρίου, καθαρισμού ή μεταφοράς τροφίμων και κηπουρικές εργασίες που βρίσκονται έξω από το κατάστημα κράτησης. Τόσο περιμετρικά ( πχ επισκευή εξωτερικών προβολέων – κοπή χόρτων) όσο και απόμακρα στις περιπτώσεις των αγροτικών καταστημάτων και της ΚΑΥΦ (συγκομιδή ελαιόκαρπων- διανομή άρτου) .