Άρθρο 49 – Άδειες των κρατουμένων – Τροποποίηση άρθρου 54 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 54 του ν. 2776/1999 (A’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 3 η φράση «στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα ασφαλείας κατά το άρθρο 69 ΠΚ ή εκτίουν» αντικαθίσταται από τη φράση «που εκτίουν», β) στην παρ. 7 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και στο νέο τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ο αριθμός «5» από τον αριθμό «4», γ) στην παρ. 8 οι λέξεις «τριών ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ενός (1) έτους» και το άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 54
Άδειες των κρατουμένων

1. Στους κρατουμένους χορηγούνται τακτικές, έκτακτες και εκπαιδευτικές άδειες απουσίας από τα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Ο χρόνος των αδειών θεωρείται χρόνος έκτισης της ποινής.
3. Από την εφαρμογή των ρυθμίσεων που ακολουθούν εξαιρούνται κρατούμενοι που εκτίουν ποινή για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας.
4. Μόνη η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή του στερουμένου οικογενείας δεν αποκλείει τη χορήγηση αδείας. Ειδικοί περιοριστικοί όροι μπορεί να τεθούν στις παραπάνω κατηγορίες από το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση των κινήσεών τους από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων ή Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η παρακολούθηση του καταδίκου μπορεί να γίνεται με καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του, μέσω συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από την αρμόδια αρχή με τήρηση σχετικού αρχείου. Για την εφαρμογή του όρου αυτού απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.
5. Η απόρριψη αίτησης για χορήγηση αδείας γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Νέα αίτηση για χορήγηση τακτικής ή εκπαιδευτικής άδειας δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν δύο μήνες από την οριστική απόρριψη της προηγούμενης.
6. Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση αδείας, ο κρατούμενος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως Συμβούλιο, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης.
7. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί όταν ο κρατούμενος παραβιάσει τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε ή διωχθεί για αξιόποινη πράξη τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος. Αν κατά τη διάρκεια της άδειάς του, ο κρατούμενος καταδικαστεί και πρέπει να υποβληθεί στην εκτέλεση της ποινής, η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά άμεσα μετά από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης. Η παρ. 4 του άρθρου 110 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται αναλόγως.
8. Κρατούμενος που δεν επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης μετά τη λήξη ή ανάκληση χορηγηθείσης αδείας, χωρίς να έχει προβεί σε έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση και παραδεκτή δικαιολόγηση προς την υπηρεσία του καταστήματος, δεν δικαιούται νέα τακτική ή εκπαιδευτική άδεια πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από την επιστροφή ή σύλληψή του.».

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 06:30 | Σπύρος Κ.

  Είναι λάθος η αυστηροποίηση και η σύγκληση των χρονικών Ορίων για την χορήγηση των τακτικών αδειών των κρατουμένων.
  Οι άδειες είναι ένας διαχρονικά επιτυχημένος θεσμός, αποτελεί ευεργέτημα, επιβράβευση και προστασία για την επανένταξη των κρατουμένων.
  Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η παρούσα ρύθμιση θα υπάρξουν κρατουμενοι που έχουν ήδη λάβει πολλαπλές άδειες και ξαφνικά θα σταματήσουν να τους χορηγούνται.
  Τουλάχιστον να διατηρηθεί η υπάρχουσα και εν ισχύ νομοθετική πρόβλεψη .

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:55 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

  Άρθρο 49
  Στην παρ 3 στο τέλος της πρότασης … «για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας» πρέπει να προστεθεί και η εξής πρόταση ……«και για όσους έχει επιβληθεί το μέτρο ασφαλείας κατά τα άρθρα 70 και 71 του νέου ποινικού κώδικα» (καθότι αυτά τα άρθρα αντικατέστησαν το άρθρο 69 του παλαιού ποινικού κώδικα)

 • 28 Σεπτεμβρίου 2022, 15:15 | Basiliy

  Ok