Άρθρο 12 – Διάκριση και διαχωρισμός των κρατουμένων -Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 11 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς τις κατηγορίες των κρατουμένων που διαμένουν σε ιδιαίτερους χώρους κράτησης, β) στο πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4, καθώς και στην παρ. 5 η αναφορά σε καταστήματα κράτησης αντικαθίστανται με την αναφορά σε «Σωφρονιστικά Καταστήματα», γ) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται η αναφορά στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, δ) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11
Διάκριση και διαχωρισμός των κρατουμένων

1. Οι κρατούμενοι διακρίνονται σε κατηγορίες με σκοπό την εξειδίκευση της μεταχείρισής τους κατά τις ανάγκες που επιβάλλει η πραγματική ή η νομική κατάστασή τους.
2. Οι κρατούμενοι κάθε κατηγορίας διαβιώνουν σε ιδιαίτερα καταστήματα ή αυτοτελή τμήματα καταστημάτων, κατά τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου του παρόντος.
3. Κρατούμενοι υπόδικοι, κρατούμενοι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε εκτέλεση απόφασης πολιτικού δικαστηρίου ή αυτοί που εκτίουν ποινή φυλακίσεως διαμένουν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Τύπου Α ή σε χωριστά τμήματα Σωφρονιστικών Καταστημάτων, χωρίς επικοινωνία με κρατουμένους άλλων κατηγοριών.
4. Κρατούμενοι που εκτίουν ποινή καθείρξεως διαμένουν σε καταστήματα τύπου Β ή σε χωριστά τμήματα Σωφρονιστικών Καταστημάτων, χωρίς επικοινωνία με κρατουμένους άλλων κατηγοριών. Οι κρατούμενοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία δεν υποβάλλονται γι’ αυτόν και μόνο το λόγο σε αυστηρότερο καθεστώς μεταχείρισης. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων αυτής της κατηγορίας τελούν υπό τον έλεγχο του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και δεν αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης μέσα σε αυτό, μη θιγομένης πάντως της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικότερων κατευθύνσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
5. Κρατούμενοι που δημιουργούν σοβαρό προβλήματα στην κοινή διαβίωση στο κατάστημα, επιτρέπεται, εφόσον μεν αυτοί υπάγονται στην παράγραφο 3, να εισάγονται στα Σωφρονιστικά Καταστήματα τύπου Β, εφόσον δε αυτοί υπάγονται στην παράγραφο 4, να εισάγονται σε ειδικά τμήματα των καταστημάτων τύπου Β, με απόφαση της Κ.Ε.Μ., ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Φυλακής.
6. Ενήλικοι κρατούμενοι: α) που έχουν τελέσει τα πειθαρχικά παραπτώματα της βίαιης απόδρασης περισσότερων κρατουμένων με ενωμένες δυνάμεις, της άσκησης βίας κατά μελών του προσωπικού, της απόδρασης κρατουμένου, της κατοχής και χρήσης αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων ως όπλων και β) κρίνονται από το Συμβούλιο της Φυλακής αιτιολογημένα ως ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την τάξη και ασφάλεια στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Α, Β ή άλλου τύπου, δύνανται να κρατούνται σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Αυξημένης Ασφαλείας.
Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων αυτής της κατηγορίας τελούν υπό τον έλεγχο του δικαστικού λειτουργού του άρθρου 85 και δεν αποκλείεται να επηρεάζουν επί το αυστηρότερο τον τρόπο διαβίωσης μέσα σε αυτά, μη θιγομένης πάντως της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικότερων κατευθύνσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης».

  • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:55 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

    Δημιουργούνται τα “Σωφρονιστικά Καταστήματα Αυξημένης Ασφάλειας” με αδιευκρίνιστο το περιεχόμενο των περιορισμών των δικαιωμάτων που προαναγγέλλονται στην διάταξη, οι οποίες πλέον θα λειτουργούν ως πειθαρχικές φυλακές αλλά και για την μεταγωγή κρατουμένων με κριτήριο τη φύση του αδικήματος (βλ. σχόλια στο άρθρο 21).

  • Στη παράγραφο 4 προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση:

    «Νεαροί κρατούμενοι με αναπηρία ή ψυχικές παθήσεις υποβάλλονται στα αναγκαία θεραπευτικά προγράμματα, όπως προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 30 του παρόντος.

    Αιτιολόγηση: στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης χρήζει αντικατάστασης η έννοια «ψυχιατρικά προβλήματα» με την έννοια των «ψυχικών παθήσεων».

  • Στη παράγραφο 4 προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση:

    «Νεαροί κρατούμενοι με ειδικές ανάγκες αναπηρία ή προβλήματα ψυχικής υγείας ψυχικές παθήσεις υποβάλλονται στα αναγκαία θεραπευτικά προγράμματα, όπως προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 30 του παρόντος.

    Αιτιολόγηση: στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης χρήζει αντικατάστασης η έννοια «ψυχιατρικά προβλήματα» με την έννοια των «ψυχικών παθήσεων».

  • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:52 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

    Άρθρο 12
    Στην παρ. 6 εκεί που γράφει «ενήλικοι κρατούμενοι» να προστεθεί η φράση «και νεαροί κρατούμενοι 18 έως 21»
    Στο τέλος της παρ. 6 α στην τελευταία πρόταση που αναφέρει «και επικίνδυνων αντικειμένων ως όπλων» να προστεθεί η φράση «και της άσκησης βίας κατά συγκρατουμένου όταν επέρχεται τραυματισμός» (αυτό φυσικά θα αφορά όλους ενήλικους και ανήλικους 18 έως 21)