Άρθρο 35 – Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση – Τροποποίηση παρ. 2 και 9 άρθρου 35 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 35 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 και το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35
Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

1. Η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτισή τους.
2. Για το σκοπό αυτόν μέσα σε κάθε Σωφρονιστικό Κατάστημα και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου μπορεί να ιδρύονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια ή Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, Δημόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Το Συμβούλιο Φυλακής οργανώνει, με τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας).
3. Οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των σχολών της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, χωρίς να προκύπτει από το κείμενό τους ότι αποκτήθηκαν σε κατάστημα κράτησης.
4. Ειδικό μέτρο λαμβάνονται για την εκπαίδευση των αλλοδαπών κρατουμένων, εφόσον αυτό είναι εφικτό στο συγκεκριμένο κατάστημα.
5. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς κρατουμένους. Οι αναλφάβητοι ενήλικες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης.
6. Όσοι έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές στη δευτεροβάθμια ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με εκπαιδευτικές άδειες, σύμφωνα με το άρθρο 58 του παρόντος.
7. Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης οι εργασίες που ανατίθενται στον κρατούμενο είναι κατά το δυνατό συναφείς με το αντικείμενο της εκπαίδευσής του.
8. Σε περίπτωση επιτυχούς αποπεράτωσης ολοκληρωμένου κύκλου σπουδών τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας ο κρατούμενος δικαιούται να τύχει ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής, κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του παρόντος.
9. Η εκπαίδευση των κρατουμένων δεν αναστέλλεται σε περίπτωση μεταγωγής ή επιβολής πειθαρχικής ποινής, όταν τούτο είναι δυνατό.».

  • 5 Οκτωβρίου 2022, 20:07 | Κιομουρτζής Χαράλαμπος

    Στη Διεθνή βιβλιογραφία, η επίδραση της εκπαίδευσης στους κρατούμενους σε σχέση με εκπαιδευτικές δομές μέσα στα καταστήματα, δείχνουν μακροπρόθεσμα την σύνδεση με μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς κατά την διάρκεια έκτισης της ποινής, μείωση της χρήσης βίας και τη διαχείριση θυμού, καθώς και μεγαλύτερες πιθανότητες ένταξης στο κοινωνικό σύνολο με μείωση της ανεργίας και την μη υποτροπή αυτών μετά την αποφυλάκιση στην εγκληματική δράση. Διεθνή κείμενα δεσμευτικού και μη χαρακτήρα, καθώς και διατάξεις εθνικού και υπερεθνικού χαρακτήρα, κατοχυρώνουν το δικαίωμα της εκπαίδευσης με ορόσημο το Nelson Mandela Rules. Είναι προφανής η επίδραση της εκπαίδευσης κυρίως στους χαμηλού μορφωτικού επιπέδου αλλά εξίσου και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθιστώντας την δημιουργία εκπαιδευτικής δομής σε Σωφρονιστικά Καταστήματα υποχρέωση σε μία Ευρωπαϊκή χώρα του 2022. Με αυτές τις σκέψεις είναι απαραίτητη η μετατροπή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου «μπορεί να ιδρύονται σχολικές μονάδες…» σε » ιδρύονται σχολικές μονάδες….» καθιστώντας έτσι δεσμευτική την δημιουργία οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δομής μέσα στα Σωφρονιστικά κατάστηματα και όχι απλά δυνητική.
    Εξάλλου η εκπαίδευση δεν αποτελεί επιβράβευση του εγκλήματος αλλά τον δρόμο για έναν καλύτερο κόσμο.