Άρθρο 43 – Υποχρέωση ασφάλισης κατά κινδύνου ατυχήματος – Τροποποίηση άρθρου 47 ν. 2776/1999

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 47 του ν. 2776/1999 (A’ 291) η λέξη «Δικαιοσύνης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Προστασίας του Πολίτη», η φράση «παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» αντικαθίσταται από τη φράση «παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή φοιτούν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας,» και η λέξη «ΙΚΑ» από τις λέξεις «Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και το άρθρο 47 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 47
Υποχρέωση ασφάλισης κατά κινδύνου ατυχήματος

Κρατούμενοι που εργάζονται σε θέσεις, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη ή παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή φοιτούν σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, μέσα ή έξω από τη φυλακή υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με την περί ασφάλισης ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών ορίζονται οι προϋποθέσεις για την ως άνω ασφάλιση των κρατουμένων.».

  • 8 Οκτωβρίου 2022, 15:33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΛΗΣ

    Να γίνει πρόβλεψη για ασφάλιση συνταξιοδοτική (ένσημα) ιδιαίτερα σε μακροχρόνιες κρατήσεις με παράλληλη εργασία.