Άρθρο 69 – Μέτρα για τους οριστικά απολυόμενους – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 82 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 82 του ν. 2776/1999 (A’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και την παρ. 4 αντικαθίσταται η αναφορά στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) από την αναφορά στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) β) η παρ. 3 αντικαθίσταται, και το άρθρο 82 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 82
Μέτρα για τους οριστικά απολυόμενους

1. Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο κατ` αναλογίαν του άρθρου 81 παράγραφος 2 του παρόντος κώδικα μπορεί να δημιουργούνται ξενώνες για τους οριστικά απολυόμενους, υπαγόμενοι στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του προηγούμενου άρθρου.
Στους ξενώνες αυτούς οι παραπάνω μπορεί να διαμένουν και να διατρέφονται για διάστημα μέχρι δύο μηνών από την απόλυσή τους, εφόσον στερούνται στέγης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και τα σχετικά με τη λειτουργία των ξενώνων, το προσωπικό και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
2. Με τη συνδρομή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), των Ο.Τ.Α. και άλλων κοινωνικών φορέων ή εθελοντών παρέχεται στους φιλοξενούμενους στον ξενώνα κάθε δυνατή ενημέρωση που αφορά την ανεύρεση εργασίας και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή προσανατολισμού. Ειδικοί επιστήμονες παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Η ένταξη των αποφυλακισθέντων στην οικονομική και κοινωνική ζωή επιτυγχάνεται με την πρόσληψή τους, κατά προτεραιότητα, στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ή Μονάδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία της πολιτείας και έχουν σκοπό τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.
4. Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν οι σχετικές ρυθμίσεις της Δ.ΥΠ.Α..».

 • 4 Οκτωβρίου 2022, 18:04 | ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ

  Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ προτείνει τη διατύπωση του άρθρου 82 ως εξής:
  1. Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο κατ` αναλογίαν του άρθρου 81 παράγραφος 2 του παρόντος κώδικα μπορεί να δημιουργούνται ξενώνες για τους οριστικά απολυόμενους, υπαγόμενοι στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του προηγούμενου άρθρου.
  Στους ξενώνες αυτούς οι παραπάνω μπορεί να διαμένουν και να διατρέφονται για διάστημα μέχρι δύο μηνών από την απόλυσή τους, το οποίο μπορεί να παρατείνεται μέχρι του ανώτατου χρόνου των τεσσάρων (4) μηνών, εφόσον στερούνται στέγης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και τα σχετικά με τη λειτουργία των ξενώνων, το προσωπικό και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
  2. Με τη συνδρομή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), των Ο.Τ.Α. και άλλων κοινωνικών φορέων ή εθελοντών παρέχεται στους φιλοξενούμενους στον ξενώνα κάθε δυνατή ενημέρωση που αφορά την ανεύρεση εργασίας και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή προσανατολισμού. Ειδικοί επιστήμονες παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο.

  3. Η ένταξη των αποφυλακισθέντων στην οικονομική και κοινωνική ζωή επιτυγχάνεται με την πρόσληψή τους, κατά προτεραιότητα, στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ή Μονάδες που λειτουργούν υπό την εποπτεία της πολιτείας και έχουν σκοπό τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

  4. Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν οι σχετικές ρυθμίσεις της Δ.ΥΠ.Α..».
  5. Με κοινή υπουργική απόφαση και κατόπιν εισήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, δημιουργείται ειδικό σώμα «Επιμελητών κοινωνικής επανένταξης», οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποστήριξη των αποφυλακισμένων κατά το διάστημα των πρώτων μηνών μετά την οριστική απόλυσή τους από τα σωφρονιστικά καταστήματα και επιμελούνται θέματα εξεύρεσης εργασίας, στέγης και εν γένει ομαλής επανακοινωνικοποίησης. Οι επιμελητές κοινωνικής επανένταξης απασχολούνται και στους Ξενώνες του άρθρου αυτού.