Άρθρο 22 – Κτιριακές εγκαταστάσεις – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 20 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στις παρ. 1, 3 και 5 η αναφορά σε καταστήματα κράτησης αντικαθίσταται από την αναφορά σε «Σωφρονιστικά Καταστήματα», β) στην παρ. 5 η λέξη «Δικαιοσύνης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Προστασίας του Πολίτη» και οι λέξεις «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» από τις λέξεις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤ.ΥΠ) Α.Ε» και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20
Κτιριακές εγκαταστάσεις

1. Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα λειτουργούν σε αστικές περιοχές ή σε απόσταση από αυτές ανάλογα προς τον ειδικότερο σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα κτίρια των Σωφρονιστικών Καταστημάτων που προορίζονται για ημιελεύθερη διαβίωση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του παρόντος, δεν πρέπει να διακρίνονται κατά το δυνατόν από τα λοιπά κτίρια της περιοχής. Για όσα καταστήματα λειτουργούν μακριά από αστικές περιοχές λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μη δυσχεραίνεται η επικοινωνία των κρατουμένων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

2. Τα κτίρια και η διαμόρφωση των χώρων κράτησης ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής, εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής διαβίωσης των κρατουμένων και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων. Ιδιαίτερα, η κατασκευή και η διαρρύθμισή τους εξασφαλίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό ηλιακό φως και ατμοσφαιρικό αέρα, με χρήση παραθύρων, θέρμανση, άνετη κυκλοφορία και χώρους κίνησης, σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου κράτησης.
3. Η δυναμικότητα των αυτοτελών Σωφρονιστικών Καταστημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριακόσιους κρατουμένους. Στα συγκροτήματα κτιρίων, τα οποία έχουν δυνατότητα στέγασης μεγάλου αριθμού κρατουμένων, είναι δυνατόν να δημιουργούνται αυτοτελή καταστήματα ή τμήματα κράτησης, με ανεξάρτητη διεύθυνση, ιδιαίτερο προσωπικό και επαρκείς εγκαταστάσεις κατά τους όρους του επόμενου άρθρου.
4. Οι διοικητικές, οικονομικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και το προσωπικό φύλαξης, αν δεν στεγάζονται σε αυτοτελή κτίρια, βρίσκονται σε κάθε περίπτωση έξω από τους χώρους κράτησης.
5. Η αρχιτεκτονική και κτιριολογική διαρρύθμιση των νέων Σωφρονιστικών Καταστημάτων είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές για κάθε είδος καταστήματος, οι οποίες συντάσσονται με ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη αρχιτεκτονικών σχολών ή της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤ.ΥΠ) Α.Ε.».».

  • Άρθρο 22
    Κτιριακές εγκαταστάσεις – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2776/199

    Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των Σωφρονιστικών Καταστημάτων προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
    «4. Οι διοικητικές, οικονομικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και το προσωπικό φύλαξης, αν δεν στεγάζονται σε αυτοτελή κτίρια, βρίσκονται σε κάθε περίπτωση έξω από τους χώρους κράτησης. Το Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος στεγάζεται πάντα σε αυτοτελές κτίριο εκτός του χώρου κράτησης.»