Άρθρο 68 – Μέριμνα της Πολιτείας πριν και μετά την οριστική απόλυση – Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» – Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης – Τροποποίηση άρθρου 81 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 81 του ν. 2776/1999 (Α΄ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο η λέξη «ίδρυση» αντικαθίσταται από τη λέξη «Σκοπός», β) η παρ. 1 τροποποιείται με την προσθήκη της απαγόρευσης διακρίσεων κατά τη λήψη μέριμνας για την ομαλή κοινωνική επάνοδο και προσαρμογή των αποφυλακισθέντων, γ) αντικαθίσταται η παρ. 2, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 και οι παρ. 5 και 6 επικαιροποιούνται ως προς τα αρμόδια όργανα, δ) στην παρ. 7 διορθώνεται η παραπεμπόμενη παράγραφος και το άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81
Μέριμνα της πολιτείας πριν και μετά την οριστική απόλυση – Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» – Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης

1.Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά έγκαιρα για την ομαλή επάνοδο και προσαρμογή χωρίς διακρίσεις όλων των κρατουμένων, που πρόκειται να απολυθούν οριστικά στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1, την επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων μεριμνά το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με έδρα την Αθήνα.
3. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συγκροτείται πενταμελής «Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης» με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, την οποία αυτός κοινοποιεί στο Κ.Ε.Σ.Φ.. Η Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από μέλη του δικαστικού σώματος εν ενεργεία ή επί τιμή, του δικηγορικού συλλόγου, του ιατρικού συλλόγου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες ή και εθελοντές. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και ανανεώσιμη, η δε συμμετοχή σε αυτήν είναι άμισθη και τιμητική.
4. Αποστολή της Επιτροπής είναι η ενημέρωση του κρατουμένου ή του απολυθέντος σχετικά με θέματα που αφορούν τη νομική και κοινωνική του κατάσταση, καθώς και η υποβοήθησή του για προσαρμογή στην κοινωνική ζωή. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή συνεργάζεται με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.
5. Η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Κοινωνικής Υποστήριξης καθορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος αφού λάβει υπόψη τις κατά την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος, προτάσεις του Κ.Ε.Σ.Φ. καταρτίζει και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους. Τα απαιτούμενα έξοδα λειτουργίας των επιτροπών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
6. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης υποβάλλει κάθε έτος έκθεση δραστηριοτήτων και προτάσεις στον οικείο Περιφερειάρχη και τις κοινοποιεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
7.Τo Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 2 συνεργάζεται με τις Επιτροπές κοινωνικής Υποστήριξης, το Κ.Ε.Σ.Φ. και τους λοιπούς ασχολούμενους με τη μετασωφρονιστική μέριμνα φορείς.».

 • 4 Οκτωβρίου 2022, 18:45 | ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ

  Tο ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ προτείνει τη διατύπωση των κάτωθι παραγράφων του άρθρου 81 ως εξής:
  2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1, την επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων μεριμνά το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με κεντρική διοίκηση και έδρα την Αθήνα. Τα παραρτήματα της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» που ιδρύθηκαν με το άρθρο 9 του νόμου 4760/2020, εκπληρώνουν την υποχρέωση της παρ. 1. και ασκούν τις αρμοδιότητες της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» στην Περιφέρεια της Ελλάδας. Τα παραρτήματα τελούν σε οικονομική και διαχειριστική εξάρτηση από την κεντρική έδρα της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».
  3. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συγκροτείται πενταμελής «Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης» με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, την οποία αυτός κοινοποιεί, μεταξύ άλλων, στο Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ και στο Κ.Ε.Σ.Φ.. Η Επιτροπή μπορεί να αποτελείται από μέλη του δικαστικού σώματος εν ενεργεία ή επί τιμή, του δικηγορικού συλλόγου, του ιατρικού συλλόγου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες ή και εθελοντές. Ένα (1) μέλος της είναι μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και ανανεώσιμη, η δε συμμετοχή σε αυτήν είναι άμισθη και τιμητική.
  4. Αποστολή της Επιτροπής είναι η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και οι κρατούμενοι ή οι αποφυλακισμένοι και επιχειρείται μέσω δράσεων ενημέρωσης σχετικά με θέματα που αφορούν τη νομική και κοινωνική του κατάσταση, καθώς και υποβοήθησής του για προσαρμογή στην κοινωνική ζωή. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή συνεργάζεται με το Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.
  5. Η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Κοινωνικής Υποστήριξης καθορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος αφού λάβει υπόψη τις κατά την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος, προτάσεις του Κ.Ε.Σ.Φ. και του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, καταρτίζει και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους. Τα απαιτούμενα έξοδα λειτουργίας των επιτροπών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
  6. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης υποβάλλει κάθε έτος έκθεση δραστηριοτήτων και προτάσεις στον οικείο Περιφερειάρχη και τις κοινοποιεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
  7.Τo Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 2 συνεργάζεται με τις Επιτροπές κοινωνικής Υποστήριξης, το Κ.Ε.Σ.Φ. και τους λοιπούς ασχολούμενους με τη μετασωφρονιστική μέριμνα φορείς.» διατηρώντας πρωταρχικό ρόλο στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής επανένταξης.