Άρθρο 31 – Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 2776/1999

Στον τίτλο και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) η αναφορά σε καταστήματα κράτησης αντικαθίσταται από την αναφορά σε «Σωφρονιστικά Καταστήματα» και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30
Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα

1. Κρατούμενοι των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, εκτός εκείνων του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, που ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ψυχικής υγείας εισάγονται στο αναρρωτήριο του καταστήματος ή περιορίζονται σε ειδικό τμήμα.
Εφόσον το επιβάλλει η κατάστασή τους, με πρόταση και γνωμάτευση του αρμοδίου ιατρού του Σωφρονιστικού Καταστήματος και κατόπιν εντολής του Διευθυντή της οικείας κλινικής, μετάγονται σε ειδική θεραπευτική ή ψυχιατρική μονάδα του πλησιέστερου νοσοκομείου της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύει το Σωφρονιστικό Κατάστημα ή σε αντίστοιχη μονάδα νοσοκομείου της ίδιας περιφέρειας.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διευθυντή της οικείας θεραπευτικής ή ψυχιατρικής μονάδας, οι ασθενείς κρατούμενοι εισάγονται με εντολή του σε ειδικό θεραπευτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα, όπου υποβάλλονται σε αναγκαία μέτρα νοσηλείας ή θεραπευτικά προγράμματα. Η παραμονή των κρατουμένων στο αναρρωτήριο Σωφρονιστικού Καταστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.
2. Κρατούμενοι ασθενείς των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή σε αναρρωτήρια των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, παραπέμπονται σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφερειακής ενότητας στην οποία αυτά εδρεύουν. Εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο νοσοκομείο αυτό, παραπέμπονται με εντολή του Διευθυντή της οικείας κλινικής στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο περιφερειακής ενότητας στην οποία λειτουργεί άλλο Σωφρονιστικό Κατάστημα.
3. Για τις κατά τα προηγούμενα μετακινήσεις εντός του ίδιου καταστήματος αρκεί γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος. Στις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 74 του παρόντος.
4. Κρατούμενοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους διαπιστώνεται ότι έχουν εξάρτηση από τοξικές ουσίες, υπόκεινται στο καθεστώς που ειδικές διατάξεις ορίζουν, τηρουμένων των βασικών εγγυήσεων θεραπευτικής μεταχείρισης του παρόντος Κώδικα.
5. Κρατούμενοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από λοιμώδες νόσημα, περιορίζονται σε ειδικό τμήμα του καταστήματος, με απόφαση του διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού του καταστήματος, για όσο χρονικό διάστημα ενδείκνυται ιατρικώς, μέχρι την οριστική διάγνωση.».

 • Άρθρο 31
  Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 2776/1999

  Για λόγους που αφορούν την ορθότερη, πληρέστερη, προσαρμοσμένη στη διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με την απαιτούμενη ασφάλεια, παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενής κρατούμενους πέραν των λοιπών τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν.2776/1999, προτείνουμε την προσθήκη παραγράφων 2Α και 6 τροποποίηση ως εξής:

  «Άρθρο 30
  Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα
  1. Κρατούμενοι των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, εκτός εκείνων του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, που ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ψυχικής υγείας εισάγονται στο αναρρωτήριο του καταστήματος ή περιορίζονται σε ειδικό τμήμα.
  Εφόσον το επιβάλλει η κατάστασή τους, με πρόταση και γνωμάτευση του αρμοδίου ιατρού του Σωφρονιστικού Καταστήματος και κατόπιν εντολής του Διευθυντή της οικείας κλινικής, μετάγονται σε ειδική θεραπευτική ή ψυχιατρική μονάδα του πλησιέστερου νοσοκομείου της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύει το Σωφρονιστικό Κατάστημα ή σε αντίστοιχη μονάδα νοσοκομείου της ίδιας περιφέρειας.
  Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διευθυντή της οικείας θεραπευτικής ή ψυχιατρικής μονάδας, οι ασθενείς κρατούμενοι εισάγονται με εντολή του σε ειδικό θεραπευτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα, όπου υποβάλλονται σε αναγκαία μέτρα νοσηλείας ή θεραπευτικά προγράμματα. Η παραμονή των κρατουμένων στο αναρρωτήριο Σωφρονιστικού Καταστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.
  2. Κρατούμενοι ασθενείς των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή σε αναρρωτήρια των Σωφρονιστικών Καταστημάτων ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, παραπέμπονται σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφερειακής ενότητας στην οποία αυτά εδρεύουν. Εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο νοσοκομείο αυτό, παραπέμπονται με εντολή του Διευθυντή της οικείας κλινικής στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας στην οποία λειτουργεί άλλο Σωφρονιστικό Κατάστημα.
  2Α. Κάθε δημόσιο νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο θάλαμο χωρητικότητας τουλάχιστον 2 κλινών, για την ασφαλή νοσηλεία και φρούρηση των ασθενών κρατουμένων.
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ορίζεται δημόσιο νοσοκομείο της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά στο οποίο θα διατίθεται χώρος για την ασφαλή νοσηλεία και φρούρηση κρατουμένων χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κλινών.
  3. Για τις κατά τα προηγούμενα μετακινήσεις εντός του ίδιου καταστήματος αρκεί γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος. Στις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 74 του παρόντος.
  4. Κρατούμενοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους διαπιστώνεται ότι έχουν εξάρτηση από τοξικές ουσίες, υπόκεινται στο καθεστώς που ειδικές διατάξεις ορίζουν, τηρουμένων των βασικών εγγυήσεων θεραπευτικής μεταχείρισης του παρόντος Κώδικα.
  5. Κρατούμενοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από λοιμώδες νόσημα, περιορίζονται σε ειδικό τμήμα του καταστήματος, με απόφαση του διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού του καταστήματος, για όσο χρονικό διάστημα ενδείκνυται ιατρικώς, μέχρι την οριστική διάγνωση.
  6. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η μετακίνηση των κρατουμένων για λόγους υγείας παραδίδεται στις αρμόδιες αρχές που εκτελούν την μεταγωγή για το σκοπό αυτό το Ατομικό Δελτίο (κάρτα) υγείας του άρθρου 28 του παρόντος.».

 • Στην παράγραφο 1 προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση:

  1. Κρατούμενοι των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, εκτός εκείνων του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, που ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι που παρουσιάζουν σοβαρές ψυχικές παθήσεις εισάγονται στο αναρρωτήριο του καταστήματος ή περιορίζονται σε ειδικό τμήμα.

 • 5 Οκτωβρίου 2022, 14:32 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

  YΠΟΜΝΗΜΑ

  ΘΕΜΑ: Άρθρο 31 – Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 2776/1999

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης ιδρύθηκε με τον ν.2721/99 και ανήκει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι αρμοδιότητές είναι:
  α. η φρούρηση των καταστημάτων κράτησης σε υπερυψωμένες σκοπιές και περιμετρικά
  β. η φύλαξη κρατουμένων σε νοσοκομεία
  γ. η συνοδεία και φύλαξη κρατουμένων σε δικαστήρια, νοσοκομεία και πάσης φύσεως μεταγωγές.
  Με νεότερες διατάξεις στα καθήκοντά της προστέθηκαν η φύλαξη των δικαστηρίων, των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και των εξωτερικών θυρωρείων των καταστημάτων κράτησης .

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

  Το βασικό πρόβλημα της εξωτερικής φρουράς Κορυδαλλού προκύπτει από την φύλαξη δεκάδων ασθενών κρατουμένων σε νοσοκομεία και ψυχιατρικές κλινικές καθημερινά. Το προσωπικό που υπάρχει αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες φύλαξης στις πέντε φυλακές Κορυδαλλού (Κορυδαλλός Ι & ΙΙ, Νοσοκομείο Κρατουμένων, Ψυχιατρείο Κρατουμένων,

  ΚΑΥΦ) και νοσοκομεία, εργάζεται σε μόνιμη βάση υπερωριακά σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει γίνει ασφυκτική με την υπηρεσία
  να οφείλει δεκάδες χιλιάδες ρεπό και να μην αποζημιώνει τους υπαλλήλους για την υπερωριακή απασχόλησή τους στο ακέραιο.
  Οι υπάλληλοι εργάζονται σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα χωρίς ξεκούραση, που είναι απαραίτητη λόγω της φύσης της εργασίας τους, δεν βλέπουν την οικογένειά τους, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις άδειές τους αφού για τη χορήγηση ή όχι αυτών ενημερώνονται την προηγούμενη ημέρα ενώ πολλές φορές έχουν ανασταλεί.

  ΦΥΛΑΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

  Η φύλαξη πολλών ασθενών κρατουμένων στα νοσοκομεία προκύπτει από την μαζική μεταγωγή από τα καταστήματα κράτησης της επαρχίας στο κατ΄ επίφαση νοσοκομείο κρατουμένων. Επισημαίνεται πως οι λόγοι για τέτοιου είδους μεταγωγές προς το κέντρο δεν είναι πάντοτε ιατρικής φύσεως αλλά ποικίλουν. Από την πλευρά των κρατουμένων συμπεριλαμβάνονται λόγοι δικονομικής φύσεως, ενδεχομένως ακόμα και διευκόλυνσής τους για την τέλεση πράξεων που θα μπορούσαν να ανήκουν στη χορεία των εγκληματικών.
  Με δεδομένη την περιορισμένη χωρητικότητά και την πλήρη αδυναμία πραγματοποίησης οποιασδήποτε διάγνωσης και εξέτασης οι κρατούμενοι μεταφέρονται -πολλές φορές και αυθημερόν- σε νοσοκομεία της Αττικής. Άλλες φορές έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς κρατούμενοι έχουν απλά νοσήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στα κατά τόπους πανεπιστημιακά νοσοκομεία των περιφερειακών φυλακών και η μεταγωγή τους στην Αθήνα να έχει γίνει για αμιγώς μη επείγοντες ιατρικούς λόγους κατά παράβαση της σωφρονιστικής νομοθεσίας .

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ασθενείς κρατούμενοι από καταστήματα κράτησης της επαρχίας να μετάγονται για νοσηλεία σε νοσοκομεία της Αττικής παρόλο που υπάρχουν μεγάλα και επαρκώς εξοπλισμένα νοσοκομεία πλησίον των κατά τόπους καταστημάτων κράτησης. Από την τακτική αυτή επιφέρεται μεγάλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των εν λόγω περιστατικών λόγω της μεγάλης απόστασης που πρέπει να διανυθεί αλλά και της διαδικασίας μεταγωγής που πρέπει να ακολουθηθεί. Επιπλέον, διαπιστώνεται μεγάλη σπατάλη πόρων και μέσων που τελικά επιβαρύνουν τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

  Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλο μέρος του φυλακτικού φόρτου για νοσηλεία ασθενών κρατουμένων από όλη τη χώρα να συγκεντρώνεται στο Τμήμα Εξωτερικής Φρουράς του Κορυδαλλού, επιβαρύνοντας υπερβολικά και σε επίπεδο πέραν των δυνατοτήτων του το νοσοκομείο κρατουμένων «Άγιος Παύλος» και το ΤΕΦΚΚ Κορυδαλλού. Η Εξωτερική Φρουρά Κορυδαλλού φρούρησε το 2013 το 65% των συνολικών φυλάξεων στη χώρα, το 2014 το 67%, το 2015 το 59%, το 2017 το 56 % και το πρώτο εξάμηνο του 2018 το 58% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  Στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο που τροποποιεί το άρθρο 30 του Σωφρονιστικού Κώδικα προτείνουμε να προστεθεί η φράση «εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας» στο τέλος της παραγράφου.
  Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται αφ’ ενός η περεταίρω προστασία του αγαθού της υγείας των ασθενών κρατουμένων και αφετέρου ο περιορισμός των περιττών μεταγωγών ασθενών κρατουμένων στην Αττική και στο νοσοκομείο κρατουμένων «΄Αγιος Παύλος» από τα καταστήματα κράτησης της περιφέρειας. Τονίζεται πως αναφερόμαστε σε περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε νοσοκομεία των υγειονομικών περιφερειών εκτός της Αττικής.
  Επιπροσθέτως σας αναφέρουμε ότι το σωματείο μας, το 2016 είχε συναντηθεί με την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους ,

  1. κ. Παναγιώτη Μπρακουμάτσο, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ως Πρόεδρο
  2. κα. Αντωνία-Ιόλη Τζανετάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
  3. κ. Νικόλαο Κουλούρη, Επίκουρου Καθηγητή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ως μέλη.
  Η άνωθεν επιτροπή είχε κάνει δεκτή την συγκεκριμένη πρόταση.

  Ανακεφαλαιώνοντας τους λόγους αιτιολόγησης της προτεινόμενης ρυθμίσεως σημειώνεται ότι με αυτήν αντιμετωπίζονται τα εξής ζητήματα:

  1. Περιορισμός του χρόνου μεταγωγής του κρατουμένου από το κατάστημα κράτησης στο θεραπευτικό ίδρυμα για νοσηλεία.
  2. Εξασφάλιση οφέλους για την υγεία του κρατουμένου λόγω περιορισμού του χρόνου μεταγωγής και της έκθεσής του στους κινδύνους της μεταγωγής.
  3. Δυνατότητα περιορισμού της συγκέντρωσης ασθενών κρατουμένων στο Νοσοκομείο Κρατουμένων και βελτίωση της δυσχερέστατης καταστάσεως σε αυτό λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ασθενών κρατουμένων
  4. Βελτίωση της διαδικασίας μεταγωγών για λόγους υγείας γεγονός που λιγοστεύει τα περιθώρια χειραγώγησης του συστήματος.
  5. Ορθολογικότερη διαχείριση των διαθεσίμων πόρων του συστήματος μεταγωγών εξοικονομώντας χρήματα και κάθε είδους πόρους.
  6. Από την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  Κρατούμενοι ασθενείς, των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή στα αναρρωτήρια των αντίστοιχων καταστημάτων κράτησης ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα κράτησης, παραπέμπονται σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφερειακής ενότητας που εδρεύουν. Εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο νοσοκομείο αυτό, παραπέμπονται με εντολή του Διευθυντή της οικείας κλινικής, στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο περιφερειακής ενότητας στην οποία λειτουργεί άλλο κατάστημα κράτησης.

  Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ

  Κρατούμενοι ασθενείς, των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή στα αναρρωτήρια των αντίστοιχων καταστημάτων κράτησης ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα κράτησης, παραπέμπονται σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφερειακής ενότητας που εδρεύουν. Εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο νοσοκομείο αυτό, παραπέμπονται με εντολή του Διευθυντή της οικείας κλινικής, στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο περιφερειακής ενότητας στην οποία λειτουργεί άλλο κατάστημα κράτησης εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας.