Άρθρο 48 – Τηλεφωνική – ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεγραφήματα, επιστολές – Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 53 του ν. 2776/1999 (A’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος του άρθρου τροποποιείται με την προσθήκη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, β) στην παρ. 1 προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται παραπομπή στον ν. 2225/1994 (Α’ 121), δ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 μετά από τη λέξη «προς» προστίθεται η λέξη «τους», ε) η παρ. 7 τροποποιείται με την προσθήκη πρόβλεψης της αμετάκλητης δικαιοδοτικής κρίσης του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού σε περίπτωση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής απαγόρευσης επικοινωνίας και διαγράφονται μετά τη λέξη «περιορισμού» οι λέξεις «της στέρησης» και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53
Τηλεφωνική – ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεγραφήματα, επιστολές

1. Κάθε κρατούμενος επικοινωνεί με τηλέφωνο που βρίσκεται σε κοινόχρηστο, οπτικά ελεγχόμενο χώρο του καταστήματος. Απαγορεύεται η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων. Με απόφαση του Συμβουλίου Φυλακής καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι επικοινωνίας με τα κοινόχρηστα τηλέφωνα, καθώς και οι περιπτώσεις επικοινωνίας με άτομα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα επίσκεψης. Σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο Φυλακής δύναται να περιορίσει την επικοινωνία του κρατουμένου όταν προκύπτει σοβαρός κίνδυνος διατάραξης της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Σωφρονιστικού Καταστήματος, τηρουμένης πάντως της αρχής της αναλογικότητας.
2. Κάθε υπόδικος δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με το δικηγόρο του χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
3. Δεν τίθεται περιορισμός στην αποστολή τηλεγραφημάτων ή επιστολών που πραγματώνουν τους σκοπούς της διάταξης του άρθρου 51 παράγραφος 1 του παρόντος Κώδικα.
4. Το περιεχόμενο των επιστολών και της τηλεφωνικής και κάθε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης ή επικοινωνίας κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος δεν ελέγχεται. Σε περίπτωση που το επιβάλλουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή προς διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων, το περιεχόμενο αυτό μπορεί να ελεγχθεί υπό τις εγγυήσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2225/1994 (Α’ 121).
5. Οι κρατούμενοι επικοινωνούν με δική τους δαπάνη, αν όμως δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, η σχετική δαπάνη μπορεί να καλύπτεται από την υπηρεσία.
6. Σε χώρο του καταστήματος προσιτό στους κρατουμένους τοποθετείται ταχυδρομικό κιβώτιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Η διεύθυνση του καταστήματος φροντίζει αμέσως για την έγκαιρη αποστολή και παραλαβή τηλεγραφημάτων ή συστημένων επιστολών από και προς τους κρατούμενους.
7. Σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού των δυνατοτήτων επικοινωνίας των κρατουμένων κατά τις προηγούμενες διατάξεις, κάθε κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό, κατά τις προϋποθέσεις του ν. 2225/1994, ο οποίος αποφασίζει αμετάκλητα.».

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:52 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Άρθρο 48

  Προστίθεται η δυνατότητα περιορισμών στο δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας του κρατουμένου με την οικογένεια και η πρόβλεψη αμετάκλητης δικαστικής κρίσης του δικαστικού οργάνου που αποφασίζει σε περίπτωση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής απαγόρευσης επικοινωνίας. Πρόκειται δυστυχώς για περαιτέρω περιορισμούς με αδιευκρίνιστα κριτήρια, χωρίς διαδικαστικές εγγυήσεις και περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:06 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

  Στο ίδιο άρθρο 48
  Στην παρ. 2 εκεί που αναφέρετε η φράση «Το Συμβούλιο της Φυλακής δύναται να περιορίσει την επικοινωνία…..» πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη «Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της φυλακής δύναται να περιορίσει την επικοινωνία…..»

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 10:42 | Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ)

  Άρθρο 48
  Ενώ αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου η ηλεκτρονική επικοινωνία ως μορφή επικοινωνίας, στην παρ 1 του εν λόγω άρθρου δεν αναφέρεται η ηλεκτρονική επικοινωνία ως διαδικασία και οι όροι διεξαγωγής της ενώ για όλα τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας αναφέρονται.