Άρθρο 55 – Άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση – Τροποποίηση άρθρου 60 ν. 2776/1999

Στο άρθρο 60 του ν. 2776/1999 (A’ 291) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αντικαθίστανται οι λέξεις «Κατάστημα Κράτησης» από τις λέξεις «Σωφρονιστικό Κατάστημα», β) στην παρ. 2: βα) αντικαθίσταται η περ. α’, ββ) στην περ. β’ προστίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας η μη εκκρεμοδικία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιείται με την προσθήκη της οικογενειακής κατάστασης του κρατουμένου στα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας, δ) η παρ. 5 τροποποιείται με την πρόβλεψη της απόρριψης της αίτησης για υπό όρο απόλυση για ουσιαστικούς λόγους ως προϋπόθεσης χορήγησης από το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60
Άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση

1. Άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση χορηγείται σε καταδίκους που επιθυμούν να συνεχίσουν την προηγούμενη επαγγελματική απασχόλησή τους ή για τους οποίους έχει εξευρεθεί εργασία έξω από το Σωφρονιστικό Κατάστημα σε δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό φορέα ή θέση σε εγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα.
2. Η άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση χορηγείται εφόσον: (α) Ο κατάδικος εκτίει ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για αδικήματα που υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 19 Α ή ποινή φυλάκισης ή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και σε κάθε περίπτωση του έχει χορηγηθεί μία άδεια και έχει τηρήσει τους όρους αυτής, (β) δεν εκκρεμεί κατά του κατάδικου ποινική διαδικασία για άλλη αξιόποινη πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας και (γ) ο κατάδικος έχει αποδεδειγμένα εξασφαλίσει εργασία έξω από το κατάστημα ή αποδέχεται να απασχοληθεί σε θέση εργασίας που θα του υποδεικνύεται.
3. Η άδεια χορηγείται κατά τη διαδικασία και με απόφαση του οργάνου που προβλέπεται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 του παρόντος. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας εκτιμάται, ιδίως, η προσωπικότητα και η εν γένει συμπεριφορά του κατάδικου μετά την τέλεση της πράξης και κατά τη διάρκεια της κράτησης, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ικανότητα και το ενδιαφέρον του για την απασχόληση για την οποία του χορηγείται η άδεια και η θέλησή του για ενεργό συνεργασία με το προσωπικό και τους υπεύθυνους στο χώρο της απασχόλησής του. Στην απόφαση ορίζονται, μεταξύ άλλων, και: α) οι ημέρες και ώρες απασχόλησης του κατάδικου έξω από το κατάστημα κράτησης ή το ΤΜ.Η.ΔΙ. ή το Κ.Η.ΔΙ. στο οποίο τοποθετείται, β) το είδος απασχόλησης, γ) ο τρόπος αμοιβής και το ασφαλιστικό καθεστώς του, δ) οι υπεύθυνοι του καταστήματος και του χώρου απασχόλησης, οι οποίοι συνεργάζονται για την επίλυση των συναφών προβλημάτων και ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Σε περίπτωσης απόρριψης αίτησης για άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης, ο κατάδικος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ως Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απορριπτικής απόφασης.
5. Άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης μπορεί να χορηγήσει ύστερα από αίτηση του κατάδικου και το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών, όταν τούτο απορρίπτει αίτηση απόλυσης υπό όρο για ουσιαστικούς λόγους, εφόσον ο κατάδικος κρίνεται ικανός και κατάλληλος προς τούτο. Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο Φυλακής παρέχει στο δικαστήριο κάθε χρήσιμο στοιχείο.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα σε καταδίκους στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια κατά το άρθρο 58 του παρόντος.».

  • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:23 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

    Άρθρο 55

    Τίθενται υπέρμετροι περιορισμοί στην άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση, που παρότι ουδέποτε είχε εφαρμοστεί, έστω πιλοτικά, εντούτοις αυστηροποιείται. Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται προφανής διάκριση μεταξύ των κρατουμένων κατά παραβίαση των αρχών της ισότητας στη μεταχείριση και της αναλογικότητας, παρά τις εξαγγελίες περί του αντιθέτου ενώ η διάταξη ουδόλως συνάδει με τον στόχο της ομαλής επανένταξης. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο Εκτέλεσης των Ποινών να χορηγήσει στον αιτούντα την υφ’ όρων απόλυσή του, άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση όταν απορρίπτει την αίτησή του για λόγους ουσιαστικούς δυνατότητα που είναι αμφιλεγόμενη διότι φαίνεται να δύναται να δυναμιτίσει την υφ΄ όρον απόλυση, ένα μέτρο δηλαδή πιο κοντά στην ελευθερία από την ημιελεύθερη διαβίωση.