Άρθρο 40 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

40.1 Ο έλεγχος και η εποπτεία των καζίνο ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, στις συμβάσεις, στον Κανονισμό και στη με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
40.2 Ο Κάτοχος Άδειας, το προσωπικό τους, καθώς και όσοι συνεργάζονται με τους παραπάνω, υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανά της, σε στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή, με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.
40.3 Η Ε.Ε.Ε.Π. διεξάγει έρευνα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και επιβάλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού.