Άρθρο 05 – ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Ο Χώρος Καζίνο, δύναται να αναδιατάσσεται εσωτερικά ή/και να μεταβάλλεται, και συγκεκριμένα :
5.1.1 Γενική ή μερική αναδιάταξη του Χώρου Παιγνίων με την οποία δεν μεταβάλλεται η αποτύπωση (κάτοψη) της θέσης των Παιγνίων εντός αυτού ή/και των Επικουρικών Χώρων (όπως, ενδεικτικά, περίπτωση αντικατάστασης τραπεζιών Παιγνίων ή Παιγνιομηχανημάτων κ.λπ. με άλλα, που είτε αγοράζονται από το καζίνο, είτε επαναφέρονται από τον αποθηκευτικό του χώρο και όπως, ενδεικτικά, περίπτωση αλλαγής χρήσης Επικουρικών Χώρων μεταξύ τους).
5.1.1.1 Προς τούτο ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π. και υποβάλλει δήλωση ότι με τη νέα κατανομή και διάταξη του συνολικού Χώρου Καζίνο τηρούνται οι όροι της Άδειας και οι διατάξεις του Κανονισμού.
5.1.2 Γενική ή μερική αναδιάταξη των Παιγνίων ή/και των Επικουρικών Χώρων, με την οποία μεταβάλλεται η απεικόνιση (κάτοψη) της θέσης των Παιγνίων εντός του Χώρου Παιγνίων ή/και των Επικουρικών Χώρων.
5.1.2.1 Προς τούτο ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π. και υποβάλλει:
α) δήλωση ότι με τη νέα κατανομή και διάταξη του συνολικού Χώρου Καζίνο τηρούνται οι όροι της Άδειας και οι διατάξεις του Κανονισμού και
β) Αρχιτεκτονικό σχέδιο του Χώρου Καζίνο, εις τριπλούν, θεωρημένο από Διπλωματούχο Μηχανικό, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.
5.1.3 Γενική ή μερική αναδιάταξη που αφορά τον Χώρο Παιγνίων ή/και τον αριθμό των ΤΜΚΥ ή/και τη σύνθεση των ΤΜΚΥ ή/και τους Επικουρικούς Χώρους, με την οποία μεταβάλλεται η αποτύπωση (κάτοψη) του Χώρου Παιγνίων ή/και των Επικουρικών Χώρων και μεταβάλλονται οι όροι της Άδειας.
5.1.3.1 Προς τούτο ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ε.Ε.Ε.Π., το οποίο περιλαμβάνει :
α) Σύντομη αιτιολογική έκθεση, στην οποία αναφέρεται κατ’ ελάχιστο :
αα) Το είδος και η έκταση της αιτούμενης μεταβολής και συγκεκριμένα ότι πρόκειται για γενική ή μερική αναδιάταξη των Παιγνίων ή/και των Επικουρικών Χώρων, με την οποία μεταβάλλεται η απεικόνιση (κάτοψη) της θέσης των Παιγνίων εντός του Χώρου Παιγνίων ή/και των Επικουρικών Χώρων.
αβ) Τους λόγους που προκαλούν την ανάγκη της αιτούμενης μεταβολής, οι οποίοι δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι εξής :
αβ1) εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών,
αβ2) ασφαλέστερη μετακίνηση των Παικτών – επισκεπτών,
αβ3) βελτίωση της εκμετάλλευσης του Χώρου Καζίνο,
αβ4) αντικατάσταση ΤΜΚΥ με άλλα, πλέον εμπορικά ή πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, από την οποία προκύπτει μεταβολή του αριθμού ή της σύνθεσης (είδους) των μέσων αυτών και
αβ5) βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων Παιγνίων.
β) Δήλωση του Κατόχου Άδειας, ότι με την αιτούμενη, νέα κατανομή και διάταξη του συνολικού Χώρου Καζίνο, θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις.
γ) Αρχιτεκτονικό σχέδιο του Χώρου Καζίνο, εις τριπλούν, θεωρημένο από Διπλωματούχο Μηχανικό, σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.
δ) Χρονοδιάγραμμα (τύπου Gantt) των εργασιών των προς υλοποίηση απαραίτητων εργασιών καθώς και τον προϋπολογισμό του κόστους των εργασιών αυτών.
5.1.3.2 Προς διαπίστωση της νομιμότητας του αιτήματος του Κατόχου Άδειας, η Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον κριθεί σκόπιμο, διενεργεί επιτόπια αυτοψία και συντάσσεται σχετική έκθεση.
5.2 Το αρχιτεκτονικό σχέδιο υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε ευανάγνωστη κλίμακα, με σαφή αποτύπωση του Χώρου Καζίνο και των θέσεων όλων των ΤΜΚΥ.
5.2.1 Στο σχέδιο αποτυπώνονται αναλυτικά:
α) Η αιτούμενη διάταξη των Παιγνίων. Κάθε Παίγνιο (τραπέζι, μηχάνημα, κλπ.) που δεν μεταβάλλεται η θέση του αποτυπώνεται με τον ισχύοντα κωδικό θέσης του και κάθε Παίγνιο (τραπέζι, μηχάνημα, κ.λπ.) που μεταβάλλεται η θέση του αποτυπώνεται με νέο κωδικό θέσης. Το παραπάνω σχέδιο συνοδεύεται από πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και αναγράφει την αντιστοίχιση του κωδικού θέσης κάθε, ως άνω, ΤΜΚΥ (όπως τραπεζιού Παιγνίων, Παιγνιομηχανήματος κ.λπ.), με τον αριθμό που αυτό φέρει στο θεωρημένο βιβλίο (μητρώο) τραπεζιών ή Παιγνιομηχανημάτων.
β) Ο καλυπτόμενος χώρος (οπτικό πεδίο) από κάθε εγκατεστημένη, σε λειτουργία, σταθερή ή κινητή κάμερα και να το αποστείλει στην Ε.Ε.Ε.Π..
5.2.2 Το σχέδιο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο :
α) Το περίγραμμα του Χώρου Καζίνο.
β) Τα όρια μεταξύ του Χώρου Παιγνίων και των Επικουρικών Χώρων (με ευδιάκριτο τρόπο, π.χ. έγχρωμο περίγραμμα).
γ) Ονοματολογία όλων των επιμέρους χώρων.
δ) Διαστασιολόγηση (εξωτερικά και εσωτερικά) του Χώρου Καζίνο.
ε) Εμβαδομέτρηση όλων των χώρων, που θα γίνεται με χρήση των αναγραφόμενων διαστάσεων (σχέδια με απλή αναφορά των εμβαδών δεν θα γίνονται αποδεκτά), και συγκεκριμένα θα υπάρχει:
ε1) Εμβαδομέτρηση του Χώρου Καζίνο (μικτό/καθαρό εμβαδό).
ε2) Εμβαδομέτρηση του Χώρου Παιγνίων (καθαρό εμβαδό).
ε3) Εμβαδομέτρηση των Επικουρικών Χώρων (μικτό εμβαδό).
ε4) Εφόσον το καζίνο εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφους, το σχέδιο κάθε ορόφου θα φέρει πίνακα με τα αντίστοιχα συνολικά εμβαδά του ορόφου, ενώ στο σχέδιο του κύριου ορόφου του καζίνο (κύριος όροφος είναι αυτός όπου υπάρχει η είσοδος του καζίνο) θα υπάρχει επιπλέον και συγκεντρωτικός πίνακας των εμβαδών όλων των ορόφων, που αθροιστικά θα πρέπει να συγκλίνουν στα εμβαδά της Άδειας του καζίνο.
στ) Πίνακα με το ελάχιστο εμβαδό ανά είδος ΤΜΚΥ, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τετραγωνικών που καταλαμβάνουν τα ΤΜΚΥ και το σύνολο των τετραγωνικών αυτών σε σχέση με τον αντίστοιχο Χώρο Παιγνίων.
η) Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει κάθε συμβολισμό της αποτύπωσης που θα απαιτεί διευκρίνιση (π.χ. οριοθετήσεις χώρων, είδη Παιγνίων κ.λπ.).
ζ) Βεβαίωση του Διπλωματούχου Μηχανικού (που θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα), η οποία θα αναφέρει «Τα στοιχεία του παρόντος σχεδίου είναι πλήρη και ακριβή. Η χωροθέτηση των τεχνικών μέσων και υλικών ως αποτυπώνεται, δεν προσκρούει στις γενικές ή ειδικές (πολεοδομικές, πυρασφάλειας, υγειονομικές κ.λπ.) διατάξεις χορήγησης της με αριθμό………………….άδειας λειτουργίας Καζίνο…………, ως ισχύει».

  • 21 Δεκεμβρίου 2018, 14:01 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

    Άρθρο 5 – ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ _____________________________________________________________
    Παράγραφος 5.1.3.δ)
    Η ΕΕΕΠ ζητά για τις περιπτώσεις αναδιάταξης τον προϋπολογισμό του κόστους αυτής της αναδιάταξης. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε από που ακριβώς η ΕΕΕΠ αντλεί σχετική εξουσιοδότηση για την απόκτηση γνώσης επί θεμάτων προϋπολογισμού του κόστους των εργασιών μας, καθόσον αυτού του είδους οι ενέργειες και εργασίες μας, ουδεμία σχέση έχουν με τον έλεγχο και την εποπτεία της διεξαγωγής των παιγνίων που είναι η πραγματική αρμοδιότητα της. Παρακαλούμε η διάταξη αυτή να καταργηθεί.