Άρθρο 03 – ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

3.1 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των Παιγνίων ασκείται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 163/5/09.07.2015 (Β 1788) Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού» και σχετικές Οδηγίες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η μη λελογισμένη συμμετοχή στα Παίγνια.
3.1.1 Ο Κάτοχος Άδειας:
α) Προάγει τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στρατηγικές προώθησης των αρχών αυτών με καθορισμένους στόχους και δράσεις που ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Προς τούτο, ο Κάτοχος Άδειας καταρτίζει, σύμφωνα με τα παραπάνω, σχέδιο δράσεων Υπεύθυνου Παιχνιδιού, το οποίο γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π.. Το σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη. Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί αρχείο δράσεων Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
β) Στα Σημεία Πληροφόρησης:
β1) παρέχει συμβουλές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και ενημερώνει για τις αρνητικές συνέπειες από τη μη λελογισμένη ενασχόληση με τα Παίγνια,
β2) γνωστοποιεί την ύπαρξη Σημείου Ενημέρωσης και Βοήθειας και
β3) γνωστοποιεί στοιχεία επικοινωνίας ελληνικών φορέων υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα τυχερά παίγνια και κέντρων απεξάρτησης.
γ) Στα Σημεία Ενημέρωσης και Βοήθειας διαθέτει, τουλάχιστον, τα παρακάτω:
γ1) έντυπα διαδικασίας αποκλεισμού,
γ2) τεστ αυτοαξιολόγησης σχετικά με την προβληματική συμμετοχή στα τυχερά παίγνια και
γ3) πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας ελληνικών φορέων υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα τυχερά παίγνια και κέντρων απεξάρτησης.
3.1.2 Ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει μέσω του ιστοτόπου του για τις δράσεις που υλοποιεί σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι και σε κάθε περίπτωση αναρτά τις πληροφορίες και το υλικό που αναφέρονται στα υπό στοιχεία γ1) – γ3) της προηγούμενης παραγράφου.
3.1.3 Οποιαδήποτε αναφορά για το Υπεύθυνο Παιχνίδι επί των εμπορικών ανακοινώσεων δεν λογίζεται ως δράση Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:30 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να προωθηθεί και να διασφαλιστεί υπεύθυνο παιχνίδι αν δεν υπάρξει περιορισμός των ωρών που κάποιος παίκτης μπορεί να παρευρίσκεται εντός του χώρους του καζίνο. θωρούμε ότι οι αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού πρέπει να επιβάλουν την απομάκρυνση του παίκτη που παρευρίσκεται στο χώρο του Καζίνο πέρα των 24 ωρών και την απαγόρευση της επανεισόδου του πριν την πάροδο 10 ωρών.

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 16:57 | Menelaos Petrovas

  Πέρα από την γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας ελληνικών φορέων υποστήριξης σχετικών με τον εθισμό στα τυχερά παίγνια και κέντρων απεξάρτησης να υφίσταται και σχετική συνεργασία με τοπική ανεξάρτητη αρχή απεξάρτησης προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα στήριξης ατόμων με εθισμό στα τυχερά παίγνια.

  Επίσης, στενή συνεργασία μεταξύ κατόχου άδειας καζίνο και της τοπικής ανεξάρτητης αρχής απεξάρτησης ατόμων με σκοπό
  (α) την συνεχή και στενή συνεργασία των δύο με σκοπό την ενημέρωση του κατόχου άδειας καζίνο όλων των επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών οδηγιών περί υποστήριξης και απεξάρτησης ατόμων με εθισμό στα τυχερά παίγνια
  (β) την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του καζίνο σε θέματα εντοπισμού, υποστήριξης και απεξάρτησης ατόμων με εθισμό στα τυχερά παίγνια

 • Στό αρθρο 3.1.1 γ3 και στό τέλος τού εδαφίου να προστεθουν οι λέξεις: «περιλαμβανομένων και πληροφοριών και οδηγιών πρόσβασης στόν εσωτερικό μηχανισμό αποφυγής και καταπολέμησης εθισμού και εξάρτησης στα παίγνια τού Κατόχου Αδείας».

 • Στο αρθρο 3.1.1 β3, και στό τέλος τού εδαφίου να προστεθούν οι λέξεις «περιλαμβανομένων υποχρεωτικως και πληροφοριών και οδηγιών πρόσβασης στον εσωτερικό μηχανισμό αποφυγής ή θεραπείας τού εθισμού στα παίγνια τού Κατόχου Αδείας».