Άρθρο 17 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΚΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

17.1 Η Πιστοποίηση χορηγείται μετά από αίτηση του Κατασκευαστή ή του Εισαγωγέα ή του Κατόχου Άδειας που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Ε.Ε.Π..
17.2 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή για τη χορήγηση Πιστοποίησης σε ΤΜΚΥ.
17.2.1 Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία:
α) Αντίγραφο της Α.Κ. Κατασκευαστή ή του Εισαγωγέα.
β) Πληροφοριακό δελτίο (Promotional Brochure, User Manual και Service Manual), σε ψηφιακή μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
β1) το είδος, τον τύπο, την εμπορική ονομασία και τον αριθμό έκδοσης, όπου υφίσταται,
β2) τις οδηγίες χρήσης του τεχνικού μέσου και υλικού,
β3) το εγχειρίδιο επισκευής και συντήρησης και
β4) τον κατάλογο ανταλλακτικών,
γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει:
γ1) της δήλωσης συμμόρφωσης CE ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική ή ηλεκτρική συσκευή και
γ2) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του συγκεκριμένου τύπου του τεχνικού μέσου και υλικού προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό, το οποίο έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης. Εάν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει εκδοθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές άλλης χώρας ή ο Οργανισμός Πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένος στο πεδίο τεχνικών προδιαγραφών άλλης χώρας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.4.
δ) Γραπτή δήλωση του αιτούντος ότι το υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν έχει απωλέσει πιστοποίηση που του έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή από αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.
ε) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου.
17.3 Ειδικότερα για τη χορήγηση πιστοποίησης ΤΜΚΥ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 16.2 του Κανονισμού, υποβάλλονται με την αίτηση τα ακόλουθα :
α) Δύο (2) σφραγισμένα από τον Κατασκευαστή, χωρίς φθορές αντίγραφα του υπό εξέταση τεχνικού μέσου και υλικού [πρωτότυπα δείγματα του παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό παίγνιο (διεξάγεται μέσω λειτουργικού-Software), ενώ για τα τραπέζια παιγνίων ένα (1) δείγμα].
β) Αντίγραφο της Άδειας Καταλληλότητας του Κατασκευαστή ή του Εισαγωγέα.
γ) Πληροφοριακό Δελτίο, στο οποίο περιλαμβάνονται:
γ1) ο τύπος (εμπορική ονομασία) του τεχνικού μέσου και υλικού,
γ2) το υλικό κατασκευής του,
γ3) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (διαστάσεις, βάρος και πάχος),
γ4) τα διακοσμητικά στοιχεία και οι απεικονίσεις και παραστάσεις σχεδίων που φέρει τα οποία δεν είναι άσεμνα ή προσβλητικά και
γ5) τα Παίγνια, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν με το τεχνικό μέσο και υλικό για το οποίο ζητείται η χορήγηση Πιστοποίησης.
δ) Πιστοποιητικό σχετικής σειράς προτύπων, αν υπάρχει.
ε) Πιστοποιητικό, (εφόσον έχει εκδοθεί), το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι, για το υπό εξέταση συγκεκριμένο είδος και τύπο τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής παιγνίων για καζίνο έχει χορηγηθεί πιστοποίηση από αρμόδια Αρχή της αλλοδαπής (κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία, Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά από την Ε.Ε.Ε.Π.).
στ) Πιστοποιητικό από Οργανισμό Πιστοποίησης,(εφόσον έχει εκδοθεί), ότι το υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό πληροί τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
στ1) Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του υπό στοιχείου στ) παραπάνω Πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι για το υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό δεν είναι δυνατή η έκδοση του παραπάνω Πιστοποιητικού και ότι το τεχνικό μέσο και υλικό πληροί τις ΤΕΠ. Η ημερομηνία της δήλωσης, πρέπει να απέχει, το πολύ, τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποίησης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι ουδέποτε στο παρελθόν, για το υπό εξέταση τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής παιγνίων για καζίνο, δεν έχει ανακληθεί η πιστοποίησή του (εφόσον του έχει χορηγηθεί από αρμόδια Αρχή της αλλοδαπής) σε οποιαδήποτε Χώρα.
η) Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
17.4 Με την έκδοση της Πιστοποίησης ΤΜΚΥ, τα φύλλα κάθε τράπουλας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις καζίνο πρέπει υποχρεωτικά:
α) Να φέρουν, στη μία όψη τους, τυπωμένο το λογότυπο της επιχείρησης καζίνο στην οποία θα χρησιμοποιηθούν.
β) Να φέρουν, στη μία όψη τους, τυπωμένο τον κωδικό αριθμό ΤΜΚΥ της Ε.Ε.Ε.Π και το λογότυπο αυτής (π.χ. Ε.Ε.Ε.Π. ΤΜΚΥ ΧΧΧ).
17.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί την Πιστοποίηση ΤΜΚΥ, η οποία ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης, κατόπιν καταβολής του εφάπαξ τέλους Πιστοποίησης. Η διάρκεια Πιστοποίησης ΤΜΚΥ είναι αορίστου χρόνου.
17.6 Στην περίπτωση υποβολής αίτησης Πιστοποίησης παιγνίου, το οποίο αποτελείται από περισσότερα του ενός παίγνια (multi game), το παίγνιο αυτό πιστοποιείται ως σύνολο, το δε εφάπαξ τέλος καταβάλλεται για κάθε ένα από τα παίγνια που το συναποτελούν.
17.7 Νέα έκδοση ήδη πιστοποιημένου ΤΜΚΥ, θεωρείται νέο ΤΜΚΥ και πιστοποιείται κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός. Νέο ΤΜΚΥ θεωρείται και το ήδη πιστοποιημένο ΤΜΚΥ εφόσον πρόκειται να επέλθουν οποιεσδήποτε μετατροπές ή προσθήκες στα :
α) στοιχεία της παραγράφου 17.3, ή
β) στοιχεία του εξοπλισμού που βρίσκονται εκτός του χώρου στον οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή, αποκλειστικά και μόνο, μέσω της ειδικής ασφαλούς θύρας, απαιτείται, για τη συνέχιση της λειτουργίας του ως πιστοποιημένου, προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.. Τη σχετική αίτηση συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών και το προβλεπόμενο, μόνο για την α) περίπτωση, παράβολο.
17.8 Για τη χορήγηση Πιστοποίησης ΤΜΚΥ και την εγγραφή στο Μητρώο ΤΜΚΥ, καταβάλλονται:
α) Παράβολο με την υποβολή της αίτησης ύψους πενήντα Ευρώ (€ 50,00).
β) Εφάπαξ τέλος Πιστοποίησης ΤΜΚΥ ύψους εκατό Ευρώ (€ 100,00).