Άρθρο 06 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Σύστημα Ασφαλείας και Παρακολούθησης περιλαμβάνει:
6.1 Κλειστό Ηλεκτρονικό Σύστημα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης – Closed Circuit T.V. System (CCTV).
6.1.1 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να χρησιμοποιεί για τον έλεγχο διεξαγωγής των Παιγνίων και της λειτουργίας των ΤΜΚΥ, καθώς και των ταμειακών διαδικασιών, κλειστό, ηλεκτρονικό σύστημα οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV), σύγχρονης τεχνολογίας, με υψηλή ευκρίνεια εικόνας και ήχου (High Definition), με δυνατότητα καταγραφής και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, το οποίο καταγράφει αδιάλειπτα και καλύπτει πλήρως τον Χώρο Παιγνίων και τους Επικουρικούς Χώρους, περιλαμβανομένων και των διαδρόμων πρόσβασης σε αυτούς.
6.1.1.1 Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται το πρόσωπο των συναλλασσόμενων προσώπων.
6.1.1.2 Στην περίπτωση που τα γραφεία διοίκησης και λοιποί χώροι εξυπηρέτησης του προσωπικού του καζίνο βρίσκονται εντός του Χώρου Καζίνο, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της παραπάνω καταγραφής. Επίσης εξαιρούνται της καταγραφής οι χώροι υγιεινής κοινού και προσωπικού.
6.1.2 To CCTV παρέχει τα παρακάτω:
α) Ασφάλεια δεδομένων (του προγράμματος και των υποσυστημάτων του), με δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες, τόσο σε επίπεδο βάσης δεδομένων, όσο και σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος.
β) Δημιουργία αρχείων βίντεο και ήχου που να μην επιδέχονται ανάγνωση ή αλλοίωση από λογισμικά επεξεργασίας εικόνας και ήχου του εμπορίου, ο έλεγχος της γνησιότητας των οποίων δύναται να γίνεται μέσω εφαρμογής της μεθόδου «Checksum».
γ) Καταγραφή κινήσεων και τήρηση αρχείου όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα στοιχεία, με καταχώρηση της ημερομηνίας και ώρας κάθε πρόσβασης στα αρχεία αυτά, το όνομα του χρήστη και το είδος της κίνησης που πραγματοποιήθηκε (όπως εμφάνιση, διαγραφή, αντιγραφή, αποκοπή ή αποθήκευση αρχείου).
δ) Σύστημα ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος παρακολούθησης ή του εξοπλισμού.
ε) Ρύθμιση ώστε να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.
στ) Διασφάλιση ότι, κάθε αποθηκευμένη εγγραφή που παράγεται από το σύστημα, φέρει εμφανώς την ημερομηνία και ώρα της καταγραφής, καθώς και αναγνωριστικό της κάμερας.
6.1.3 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να παραδίδει τα αρχεία ψηφιακής εγγραφής στις αρμόδιες Αρχές, στον χρόνο και με τον τρόπο που αυτές ορίζουν.
6.1.4 Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει και να έχει διαθέσιμα τα ανωτέρω αρχεία για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, πλην των περιπτώσεων που η διατήρησή τους απαιτείται για την επίλυση διαφορών οπότε διατηρούνται έως την επίλυση της διαφοράς, καθώς και τα δεδομένα που καταγράφονται στους χώρους καταμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών καταμέτρησης, τα οποία φυλάσσονται από το καζίνο για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες
6.1.5 Ο Κάτοχος Άδειας είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Ε.Π. ψηφιακών συστημάτων καταγραφής εικόνας και ήχου (CCTV). Για την μετατροπή ή/και αλλαγή ή/και παραμετροποίηση στις προδιαγραφές του συστήματος απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του καζίνο εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο και σε λειτουργία ή δεν λειτουργεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο ψηφιακό σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου (CCTV).
6.1.6 Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να παρέχει πλήρη και άμεση πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τις λειτουργίες του συστήματος CCTV, στην Ε.Ε.Ε.Π. και άλλων αρμοδίων Αρχών.
6.1.7 Το σύστημα καταγραφής διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής:
α) Φωτοευαίσθητες κάμερες, με επαρκή δυνατότητα μεγέθυνσης που επιτρέπει στον χειριστή την καταγραφή και ανάγνωση ανά πάσα στιγμή όλων των πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με:
α1) τη διεξαγωγή των Παιγνίων,
α2) τις συναλλαγές και διαδικασίες που εκτελούνται στους Επικουρικούς Χώρους,
α3) τις λειτουργίες που πραγματοποιούνται στα τερματικά εξαργύρωσης και
α4) οποιονδήποτε άλλον χώρο ή διαδικασία που ορίζει η Ε.Ε.Ε.Π..
β) Διατηρεί αντίγραφα των αρχείων ψηφιακής εγγραφής από όλες τις κάμερες που είναι συνδεδεμένες με αυτό.
γ) Σημαίνει χρονικά κάθε αρχείο ψηφιακής εγγραφής.
δ) Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και σήμανσης περιστατικών.
6.1.8 Ο χώρος λειτουργίας του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV) πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:
α) Σύστημα επικοινωνίας με το τμήμα ασφαλείας φύλαξης (security) του καζίνο.
β) Η/Υ που επικοινωνούν με το Π.Σ. του καζίνο και έχουν μόνο δικαιώματα ανάγνωσης.
γ) σύστημα διασύνδεσης με όλα τα συστήματα συναγερμού, το οποίο παράγει διαφορετικό και διαβαθμισμένο ηχητικό ή και οπτικό σήμα για κάθε ξεχωριστό συναγερμό.
δ) Ενημερωμένο φωτογραφικό αρχείο όλων των ενεργών υπαλλήλων του Κατόχου Άδειας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ε.Ε.Ε.Π. και στις αρμόδιες Αρχές.
ε) Επικαιροποιημένο αρχιτεκτονικό σχέδιο του Χώρου Καζίνο.
6.1.9 Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης υπάρχει εφεδρικό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV), το οποίο ελέγχεται τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες.
6.1.10 Σε όλους τους Χώρους Καζίνο, οι οποίοι ελέγχονται από το κλειστό ηλεκτρονικό σύστημα οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV), υπάρχει κατάλληλος φωτισμός, ώστε να εξασφαλίζεται εικόνα υψηλής ευκρίνειας κατά τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών.
6.1.11 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας του CCTV.
6.1.12 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος, ο Κάτοχος Άδειας ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Ε.Π. για τα παρακάτω:
α) την ώρα της δυσλειτουργίας,
β) την αιτία και
γ) τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο ενέργειες.
6.1.13 Ο Κάτοχος Άδειας αντικαθιστά άμεσα οποιαδήποτε συσκευή ή στοιχείο του συστήματος που δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διατηρεί το σύστημα σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
6.1.14 Ο Κάτοχος Άδειας εφαρμόζει πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του CCTV με σκοπό την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και τον καθαρισμό των καμερών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6.2 Τμήμα επιτήρησης.
6.2.1 Ο Κάτοχος Άδειας διατηρεί και στελεχώνει τμήμα επιτήρησης που εγκαθίσταται σε συγκεκριμένους χώρους και υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. σχέδιο λειτουργίας αυτού. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:
α) διαβάθμιση πρόσβασης του προσωπικού,
β) περιγραφή εργασιών – ευθυνών και
γ) ελάχιστο αριθμό προσωπικού, ώστε να υπάρχει επαρκής και αποτελεσματική κάλυψη του Χώρου Καζίνο.
6.2.2 Υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάζονταν στο τμήμα επιτήρησης δεν επιτρέπεται να εργαστούν ως υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας που εμπλέκονται άμεσα με τη διεξαγωγή Παιγνίων στο ίδιο καζίνο, πριν την παρέλευση ενός έτους από την ημέρα διακοπής της εργασίας τους στο τμήμα επιτήρησης.
6.2.3 Η είσοδος στο τμήμα επιτήρησης δεν είναι ορατή από τον Χώρο Παιγνίων.
6.2.4 Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί :
α) Βιβλίο εισερχομένων, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ατόμων που δεν είναι υπάλληλοι του Τμήματος Επιτήρησης και εισέρχονται στο τμήμα αυτό.
Στο βιβλίο αυτό υπογράφουν τα εισερχόμενα άτομα και καταγράφονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες:
α1) ώρα και ημερομηνία εισόδου και εξόδου,
α2) ονοματεπώνυμο,
α3) ιδιότητα,
α4) σκοπός της επίσκεψης και
α5) ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που ενέκρινε την είσοδο.
β) Βιβλίο συμβάντων που ενημερώνεται από το προσωπικό του τμήματος επιτήρησης. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες :
β1) Ημερομηνία και ώρα έναρξης κάθε συμβάντος,
β2) στοιχεία του υπαλλήλου που κατέγραψε το συμβάν στο βιβλίο,
β3) στοιχεία του Παίκτη ή άλλου προσώπου που εμπλέκεται στο συμβάν,
β4) αιτιολόγηση,
β5) περιγραφή του συμβάντος,
β6) ημερομηνία και ώρα εγγραφής του συμβάντος στο CCTV,
β7) περιγραφή με χρονική σήμανση της κάθε παραβίασης του Κανονισμού, εφόσον υφίσταται,
β8) ώρα τερματισμού του συμβάντος,
β9) χειρισμός και αποτελέσματα και
β10) καταγραφή πιθανής δυσλειτουργίας του συστήματος κατά την ώρα εξέλιξης του συμβάντος.
6.3 Το βιβλίο επιτήρησης και το βιβλίο συμβάντων φυλάσσονται στο τμήμα επιτήρησης και ενημερώνονται από το προσωπικό του τμήματος. Είναι φυλλομετρημένα και δεμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση των σελίδων τους. Τα βιβλία αυτά είναι στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. και των αρμόδιων Αρχών. Εναλλακτικά ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διατηρεί τα βιβλία αυτά σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον λάβει έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π..

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:28 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Παρ. 6.2.1.
  Μέχρι σήμερα επιβαλλόταν στον εν λόγω τμήμα η παρουσία υπεύθυνου βάρδιας. Στο προς διαβούλευση σχέδιο, αφαιρέθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση του κατόχου άδειας να έχει προϊστάμενο σε κάθε βάρδια του τμήματος επιτήρησης. Η εν λόγω τροποποίηση θεωρούμε ότι είναι προς λάθος κατεύθυνση. Ο κάτοχος της αδείας πρέπει να υποχρεούται να ορίζει προϊστάμενο στο εν λόγω τμήμα, έως υποχρέωση ειδικώς προβλεπόμενη στον κανονισμό, ο οποίος μάλιστα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένη περιγραφή ευθυνών – εργασιών που διεκπεραιώνει ο προϊστάμενος και συγκεκριμένη περιγραφή ευθυνών – εργασιών που διεκπεραιώνει ο απλός υπάλληλος.
  Τέλος με την εν λόγω διάταξη αφήνεται στον κάτοχο της άδειας να καθορίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων του εν λόγω τμήματος. Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων θα πρέπει να καθορίζεται από την Ε.Ε.ΕΠ βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (μέγεθος των εγκαταστάσεων του καζίνο, αριθμός τραπεζιών και μηχανών, επισκεψιμότητα, τζίρος κ.α). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εργαζομένων στη βάρδια δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2 ατόμων (για τα πολύ μικρά καζίνο), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάποιος εργαζόμενος θα παραμένει στο τμήμα, όταν ο άλλος βρίσκεται σε διαλείμματα. Από τους δύο δε ελάχιστους εργαζόμενους ο ένας θα πρέπει να είναι επισήμως προϊστάμενος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και της Ε.Ε.Ε.Π.

  Παρ. 6.2.2 δεν αντιλαμβανόμαστε τη σκοπιμότητα της εν λόγω διάταξης. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, αλλά και η ελευθερία των συμβάσεων και της τροποποίησης των όρων αυτών εν προκειμένω περιορίζεται χωρίς αιτία.

 • Άρθρο 6

  Τα συστήματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση είναι τα νομίμως αδειοδοτημένα και συγκεκριμένων δυνατοτήτων οι οποίες έχουν κριθεί επαρκείς και σύμφωνες με το νόμο. Οιαδήποτε αναβάθμιση ή μετατροπή δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί στα συγκεκριμένα συστήματα εκτός εάν υπάρξουν ριζικές αλλαγές που κοστολογούνται τουλάχιστον σε 500.000 Ευρώ. Τα συγκεκριμένα συστήματα καλύπτουν τουλάχιστον το 95% των προβλεπομένων στις νέες διατάξεις του κανονισμού. Επίσης, οι κάμερες παρακολούθησης οφείλουν και σκοπό έχουν να παρακολουθούν το κατά πόσον τα παιχνίδια διενεργούνται νόμιμα και όχι παράτυπα. Είναι αδύνατη στην υπάρχουσα κατάσταση η συνεχής παρακολούθηση κάθε συναλλαγής, κάθε εισερχομένου πελάτη – παίκτη, χωρίς την ταυτόχρονη ελλιπή παρακολούθηση του τρόπου διεξαγωγής των παιγνίων.

  Επίσης, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται δεν είναι δυνατή η διασύνδεση τους, ηλεκτρονικά, με διαφοροποιημένα συστήματα συναγερμών που θα λειτουργούν κατά περίπτωση όπως προβλέπεται στον κανονισμό.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:10 | Regency Entertainment

  6.1.8.β) Η/Υ που επικοινωνούν με το Π.Σ. του καζίνο και έχουν μόνο δικαιώματα ανάγνωσης (προσθήκη …. «στις αναφορές που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος.»)

  6.2.4. β). Το βιβλίο συμβάντων δεν δύναται να διαθέτει το πλήθος των πληροφοριών που αναφέρονται στον προτεινόμενο Κανονισμό για την ομαλή λειτουργία του τμήματος. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα ελάχιστα δυνατά δεδομένα (β1, β2, β4) και να γίνεται σύνδεση με Αναφορά Συμβάντος που περιέχει όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 14:54 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 6 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ _____________________________________________________________

  Παράγραφος 6.1.1
  Η τεχνική απαίτηση υψηλής ευκρίνειας εικόνας και ήχου (High Definition) είναι αόριστη. Η ποιότητα της εικόνας προσδιορίζεται με τεχνικά χαρακτηριστικά. Παρακαλείται η ΕΕΕΠ να προσδιορίσει με ακρίβεια την τεχνική αυτή απαίτηση, η οποία όμως θα πρέπει να κινείται εντός των ορίων και δυνατοτήτων των συστημάτων CCTV στα οποία έως σήμερα έχει χορηγήσει άδεια καταλληλότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική διάταξη θα πρέπει να έχει χρόνο μεταβατικής περιόδου, για ισχύ της μετά από (πέντε) 5 έτη, καθόσον το κόστος αντικατάστασης ενός συστήματος ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ.
  Παράγραφος 6.1.1.1
  Η παρούσα διάταξη είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί και διαφαίνεται ότι η σύνταξή της οφείλεται σε έλλειψη ορθής αντίληψης του τρόπου διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων στα Καζίνο. Η καταγραφή των προσώπων των συναλλασσομένων στα παίγνια είναι σε αρκετές περιπτώσεις εφικτή. Το πρόσωπο του συναλλασσομένου δεν προσφέρει περαιτέρω πλεονεκτήματα για τη διερεύνηση περιστατικών κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Κατά την 25ετή λειτουργία των επιχειρήσεων Καζίνο στην Ελλάδα, όπου διερευνήθηκαν μέσω του CCTV εκατομμύρια περιπτώσεις για την επαλήθευση του τρόπου συμμετοχής στα παίγνια, όλες οι περιπτώσεις διευθετήθηκαν με ακρίβεια και ασφάλεια χωρίς απαραίτητα, να υπάρχει απεικόνιση των προσώπων των συναλλασσόμενων. Τούτο έγινε εφικτό διότι ο τρόπος τοποθέτησης των καμερών στους χώρους παιγνίων των Καζίνο και η συνδυαστική δυνατότητα των καταγραφών των καμερών αυτών, μαζί με άλλα ασφαλή χαρακτηριστικά (θέσης παίκτη είτε στα τραπέζια είτε στα μηχανήματα, ενδυμασίας παίκτη, σωματότυπου, φύλου κλπ), επιτρέπουν την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών.
  Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε η συγκεκριμένη διάταξη να αφαιρεθεί από το σχέδιο του παρόντος Κανονισμού.
  Παράγραφος 6.1.2.β
  Επειδή ο έλεγχος της γνησιότητας των αρχείων του CCTV με εφαρμογή της μεθόδου Checksum είναι απλώς μια ενδεικτική περίπτωση, παρακαλούμε η διάταξη να διορθωθεί ανάλογα και επίσης να προστεθούν γενικώς και οι μέθοδοι επαλήθευσης της γνησιότητας μέσω άλλων εφαρμογών αυθεντικότητος, που επιδέχονται μερικά από τα συστήματα της Ελληνικής αγοράς Καζίνο.
  Παράγραφος 6.1.2.δ)
  Επειδή η ΕΕΕΠ έχει ήδη αδειοδοτήσει συστήματα CCTV τα οποία δεν διαθέτουν λειτουργία ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης σε περιπτώσεις βλάβης, παρακαλούμε η συγκεκριμένη διάταξη να διαγραφεί από τον Κανονισμό, άλλως η ΕΕΕΠ να επιβάλει τη συγκεκριμένη απαίτηση για τα νέα συστήματα που θα αδειοδοτήσει στο μέλλον, με μεταβατικό τρόπο.
  Παράγραφος 6.1.2.ε)
  Η συγκεκριμένη διάταξη εμπεριέχεται στις απαιτήσεις των συστημάτων που έχουν αδειοδοτηθεί με τους προγενέστερους Κανονισμούς Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. Στην πραγματικότητα, η διατύπωση είναι λάθος, διότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν αποτελεί ρύθμιση (επιλογή) και επομένως τα CCTV που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα είναι διασφαλισμένα έναντι του κινδύνου απώλειας δεδομένων σε περίπτωση βλάβης. Η απαίτηση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από τον συγκεκριμένο Κανονισμό και να προστεθεί στις τεχνικές απαιτήσεις για την αδειοδότηση των συστημάτων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 12:50 | Πασχάλης

  6.2.1 Ο Κάτοχος Άδειας διατηρεί και στελεχώνει τμήμα επιτήρησης που εγκαθίσταται σε συγκεκριμένους χώρους και υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. σχέδιο λειτουργίας αυτού. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:
  α) διαβάθμιση πρόσβασης του προσωπικού
  β) περιγραφή εργασιών – ευθυνών
  Ο διαχωρισμός-ευθυνών και εργασιών θα πρέπει να διασαφηνίζει και την ιδιότητα του εργαζόμενου. Θα πρέπει δηλαδή να αναφέρεται ρητά τι οφείλει να διεκπεραιώνει ο προϊστάμενος και τι ο υπάλληλος του τμήματος επιτήρησης. Πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρες οι ευθύνες των προϊστάμενων και να μην εμπλέκονται οι αρμοδιότητες, αφήνοντας περιθώρια για παρερμηνείες. Ευθύνη ενημέρωσης Ε.Ε.Ε.Π και άλλων αρμόδιων αρχών οι υπάλληλοι μόνοι τους ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ.

 • Προς Ε.Ε.Ε.Π

  Αξιότιμοι Κυρίες-οι
  Την 10-09-2018 σας έχει αποσταλεί αίτημα ερώτηση με αρ. πρωτοκόλλου 15086100818. Το ερώτημα ήταν «Εάν αποτελεί παράβαση η έλλειψη υπεύθυνου βάρδιας από το τμήμα οπτικοακουστικής παρακολούθησης».
  Η παρουσία υπεύθυνου Βάρδιας επιβάλλεται από τον έως και σήμερα ισχύον κανονισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακολουθείται η εφαρμογή του από τις επιχειρήσεις. Στην απάλειψη της συγκεκριμένης αυτής απαξίωσης αποσκοπούσε και αποσκοπεί η ερώτηση που σας θέσαμε .
  Ως διά μαγείας, η ερώτηση φαίνεται να απαντάται από εσάς, με την διαγραφή της διάταξης αυτής από το προσχέδιο αυτό του νέου κανονισμού, παρόλο που συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν από συντάξεως του, αλλά και σε όλες τις μετέπειτα τροποιητικές του.
  Στο προσχέδιο γίνεται αναλυτική αναφορά σε όρους, δεσμεύσεις και κανόνες λειτουργίας του τμήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης , με λεπτομέρειες που δεν υπήρξαν ποτέ άλλοτε, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να γίνεται πλημμελής εφαρμογή τους, από απλούς υπάλληλους.
  Εν κατακλείδι, παρακαλούμε όπως συνεχίσει να επιβάλλεται η παρουσία προϊσταμένου σε κάθε βάρδια, και μάλιστα στο εξής ρεαλιστικά.
  Με τιμή
  Χρήστος Δαλματζής

 • 20 Δεκεμβρίου 2018, 13:54 | Σωτήρης

  6.2.1 Ο Κάτοχος Άδειας διατηρεί και στελεχώνει τμήμα επιτήρησης που εγκαθίσταται σε συγκεκριμένους χώρους και υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. σχέδιο λειτουργίας αυτού. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

  α) διαβάθμιση πρόσβασης του προσωπικού

  β) περιγραφή εργασιών – ευθυνών

  γ) ελάχιστο αριθμό προσωπικού, ώστε να υπάρχει επαρκής και αποτελεσματική κάλυψη του Χώρου Καζίνο.

  Αφήνουμε τον κάτοχο της άδειας να καθορίσει τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Η απάντηση είναι εύκολη «ΕΝΑΣ».

  Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων θα πρέπει να καθορίζεται από την Ε.Ε.ΕΠ βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (Μέγεθος χώρου, αριθμός τραπεζιών και μηχανών, επισκεψιμότητα, τζίρος κ.α).

  Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εργαζομένων στη βάρδια δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2 ατόμων (για τα πολύ μικρά καζίνο), έτσι ώστε ν’ ακολουθείται η εργατική νομοθεσία, όπου επιβάλλονται διαλείμματα. Ως εκ τούτου, όταν λείπει ο ένας θα πρέπει να παραμένει ο άλλος. Από τους δύο εργαζόμενους ο ένας θα πρέπει να είναι επισήμως προϊστάμενος (όχι βαφτισμένος), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και της Ε.Ε.Ε.Π, αδιαλείπτως και υπεύθυνα.

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 22:00 | Παναγιώτης

  Όπως στις προηγούμενες τροποποιήσεις έτσι και τώρα το τμήμα επιτήρησης (C.C.T.V) εμφανίζεται ως τμήμα «ζωτικής σημασίας» για την εν γένει λειτουργία των καζίνο. Ο κανονισμός επιβάλλει μια σειρά από υποχρεώσεις δεσμεύσεις αλλά και περιορισμούς για το προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτό (π.χ είναι το μόνο τμήμα που εξαιρείται από τα φιλοδωρήματα «11.1.7» – «11.2» κ.α).

  Το προσωπικό του τμήματος επιτήρησης επιβάλλεται να είναι εχέμυθο, άμεμπτο κι ικανό να διαχειριστεί πολύπλοκα θέματα διαφορετικών ειδικοτήτων, αλλά και να έχει πλήρη κι ενδελεχή κατάρτιση για όλα σχεδόν τα εμπλεκόμενα τμήματα του καζίνο.

  Επιπλέον διαχειρίζεται σοβαρότατα θέματα προσωπικών δεδομένων κι έχει αμφίδρομη επικοινωνία με όλα, ανεξαιρέτως, τα στελέχη εντός του χώρου εργασίας αλλά και με ευαίσθητους φορείς εκτός αυτού.

  Παρ’ όλα αυτά στο καινούριο αυτό σχέδιο, αφαιρέθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση του κατόχου άδειας να έχει προϊστάμενο σε κάθε βάρδια του τμήματος Επιτήρησης, όπως αυτή επιβάλλονταν σε όλους τους προηγούμενους κανονισμούς, από την πρώτη ακόμη έκδοση αυτού.

  Στον καινούριο αυτό κανονισμό είναι ευκαιρία να διορθώσουμε τις ασάφειες και ελλείψεις των προηγούμενων, με ειλικρινή διάθεση βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 21:37 | Αχιλλέας

  6.2.2 Υπάλληλοι που εργάζονται ή εργάζονταν στο τμήμα επιτήρησης δεν επιτρέπεται να εργαστούν ως υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας που εμπλέκονται άμεσα με τη διεξαγωγή Παιγνίων στο ίδιο καζίνο, πριν την παρέλευση ενός έτους από την ημέρα διακοπής της εργασίας τους στο τμήμα επιτήρησης.

  Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι σκέφτεται ο συντάκτης της παραγράφου αυτής. Είναι απαράδεκτη και μας περιορίζει επαγγελματικά. Εάν δηλαδή γίνει π,χ πρόταση σε έναν εργαζόμενο επιτήρησης να γίνει Διευθυντής παιγνιομηχανών ή τραπεζιών, είναι καταδικασμένος να την αρνηθεί; Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος που αποσκοπεί η καταδικαστική αυτή διάταξη;

  Και αναρωτιόμαστε εάν συνάδει με τα εργασιακά μας δικαιώματα. Σίγουρα πάντως καταστρατηγεί τις επαγγελματικές μας φιλοδοξίες και όνειρα.

  Υπάρχει αντιστάθμισμα σε αυτήν την περιοριστική-καταδικαστική διάταξη;

  Εάν όχι να διαγραφεί πάραυτα. Εάν ναι ποια είναι αυτά και πως μπορούν να διασφαλιστούν